งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ (Project)  การทำงานที่ซับซ้อน ( ไม่ใช่งานประจำ )  มีข้อจำกัดเรื่องเวลา งบประมาณ และ ทรัพยากร  เพื่อให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า ( ผู้ใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ (Project)  การทำงานที่ซับซ้อน ( ไม่ใช่งานประจำ )  มีข้อจำกัดเรื่องเวลา งบประมาณ และ ทรัพยากร  เพื่อให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า ( ผู้ใช้งาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงการ (Project)  การทำงานที่ซับซ้อน ( ไม่ใช่งานประจำ )  มีข้อจำกัดเรื่องเวลา งบประมาณ และ ทรัพยากร  เพื่อให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า ( ผู้ใช้งาน ) ของ โครงการนั้น

3 การบริหารโครงการ (project management)  เป็นการวางแผนและการบริหารทรัพยากรใดๆทั้งตัวมนุษย์ และในเรื่องของงาน โดยคาดคะเนทิศทางของโครงการ ตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันเสร็จงาน รวมถึงการกำหนด ช่วงเวลาในการปฏิบัติงานที่จะทำให้งานออกมามี ประสิทธิภาพ และสามารถที่จะประมาณราคาของโครงการ ได้  การบริหารโครงการมีหัวใจสำคัญคือการบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่าง  เวลา  ราคา และ  คุณภาพ  ในทรัพยากรที่กำหนดเพื่อให้ได้เป้าหมายตามต้องการ  การบริหารโครงการเป็นที่นิยมใช้ในการก่อสร้าง และการ พัฒนาซอฟต์แวร์

4 ความท้าทายในการทำโครงการ ขอบเขต เวลา งบประมาณ

5 ผู้จัดการโครงการ Project Manager  จัดทำแผนงาน  จัดทำงบประมาณ  จัดการทรัพยากร  ติดตามและรายงานความคืบหน้า กับเจ้าของโครงการและลูกค้า

6 วงจรชีวิตของโครงการ (Project Life Cycle) วางแผน (PLAN) สร้าง (PRODUCE) ตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ Phase 1Phase 2Phase 3Phase 4 อนุมัติ * ทำความเข้าใจ (Conceive) พัฒนาแผน (Develop) ดำเนินการ (Execute) เสร็จสิ้น (Finish)

7 โครงสร้างองค์การแบบเมตริกซ์เพื่อ รองรับหลายๆโครงการ Top Financial Business General Manufactory Technical Project A Project B Project C

8 วงจรชีวิตของโครงการ (Project Life Cycle)  ขั้นกำหนดโครงการ (Defining Stage)  ขั้นวางแผน (Planning Stage)  ขั้นปฏิบัติการ (Executing Stage)  ขั้นส่งมอบ (Delivering Stage)

9 ขั้นกำหนดโครงการ (Defining Stage) ลักษณะ รูปแบบการดำเนินงานและ ทักษะ  เก็บรวบรวมข้อมูล  ประเมินความต้องการที่แท้จริง ของเจ้าของโครงการ  ศึกษาความเป็นไปได้  กำหนดเวลาและทรัพยากรที่ จะต้องใช้ร่วมกัน  กลยุทธ์ในการดำเนินการ  ความเสี่ยง  รอการอนุมัติ  รูปแบบ  เป็นแบบง่ายๆ  หรือเป็นคณะทำงาน  ทักษะ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีวิสัยทัศน์  มีความสามารถในการวิเคราะห์ และสรุปได้ดี

10 ขั้นวางแผน (Planning Stage) ลักษณะ รูปแบบการดำเนินงานและ ทักษะ  กำหนดวิธีปฏิบัติงาน  แบ่งงาน  กำหนดทีม  กำหนดงบประมาณ  จัดทำกระแสเงินสด  ประเมินความเสี่ยง  รูปแบบ  มีหลายๆโครงการในเวลา เดียวกัน  ทักษะ  ความเป็นผู้นำ  ความสามารถด้านเทคนิค  การประสานงาน  การวางแผน

11 ขั้นปฏิบัติการ (Executing Stage) ลักษณะ รูปแบบการดำเนินงานและ ทักษะ  เริ่มการทำงาน  ต้องมีแรงจูงใจทีม  การทำงานตามแผน  การควบคุม  การรายงานความคืบหน้า  การแก้ปัญหา  รูปแบบ  มีหลายๆโครงการในเวลา เดียวกัน  ทักษะ  ความเป็นผู้นำทีม  การจัดการ  การติดต่อกับผู้จัดการที่ เกี่ยวข้อง  การมุ่งเน้นที่คนไปพร้อมๆกับ งาน  การควบคุม

12 ขั้นส่งมอบ (Delivering Stage) ลักษณะ รูปแบบการดำเนินงานและ ทักษะ  พยายามปิดโครงการให้ได้  จัดอบรมผู้ที่จะเข้าใช้งาน  ส่งมอบความรับผิดชอบให้ผู้รับ มอบ  จัดทำรายงานสรุป  การเลิกทีม  รูปแบบ  มีหลายๆโครงการในเวลา เดียวกัน  การกลับสู่โครงสร้างปกติของ องค์กร  ทักษะ  การนำทีม  การอบรม  การเขียนเอกสารทางเทคนิค  การปิดงาน

13 สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการวางแผน โครงการ  สิ่งที่ต้องส่งมอบ  กำหนดงาน  กำหนดเวลา  กำหนดทรัพยากร  กำหนดความสัมพันธ์ของงาน


ดาวน์โหลด ppt โครงการ (Project)  การทำงานที่ซับซ้อน ( ไม่ใช่งานประจำ )  มีข้อจำกัดเรื่องเวลา งบประมาณ และ ทรัพยากร  เพื่อให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า ( ผู้ใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google