งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน อิเล็กทรอนิกส์ Electronics Project Management And Design EEET0462 สุริยา วิทยา ประดิษฐ์ Mobile :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน อิเล็กทรอนิกส์ Electronics Project Management And Design EEET0462 สุริยา วิทยา ประดิษฐ์ Mobile :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน อิเล็กทรอนิกส์ Electronics Project Management And Design EEET0462 สุริยา วิทยา ประดิษฐ์ w.suriya@yahoo.co.th Mobile : 089-788-6242

2 2 แผนกลยุทธ (Strategic Planning) Copyright © S.Witthayapradit 2010  Mission statement  Self evaluation  Future trends  Top level, long term (five years) goals  Top level, Short term (Annual) goals  Strategic Objectives, short-term (Annual)

3 3 Copyright © S.Witthayapradit 2010 Typical Company structure Chief Executive Officer Marketing And Sales Engineering Manufacturing Operations Quality Assurance Finance Industrial Relations

4 4 CEO Priorities Copyright © S.Witthayapradit 2010  ประชุมเกี่ยวกับแผนกลยุทธกับเป้าหมายความสำเร็จ  พัฒนากลยุทธอย่างต่อเนื่อง  สนับสนุนกลยุทธทุกๆฝ่ายไปสู่เป้าหมาย  ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร  ทะนุบำรุงด้านจริยธรรมในองค์กร  จัดการงานด้านคุณภาพทั้งหมด

5 5 Copyright © S.Witthayapradit 2010 Marketing and Sales Marketing And Sales Department Marketing Sales จัดการด้าน ผลิตภัณฑ์ จัดการด้าน บริการ จัดการด้าน โฆษณา บริการและ ดูแลลูกค้า จัดการด้านพื้นที่ จำหน่าย ทีมงานฝ่าย ขาย

6 6 Priorities of the marketing and Sales Copyright © S.Witthayapradit 2010  จัดเตรียมและควบคุมทิศทางของกลยุทธ  เพิ่มขีดความสามารถของฝ่ายขาย * ผลิตภัณฑ์ใหม่ / ผลิตภัณฑ์เก่า * ผลิตภัณฑ์ใหม่ / ผลิตภัณฑ์เก่า  ความพึงพอใจของลูกค้า  ความต้องการของลูกค้า  การเปลี่ยนแปลงของสภาวะการตลาด

7 7 Copyright © S.Witthayapradit 2010 Engineering Department Structure Engineering Department Research and Development Product Engineering Project Managers Document Control And Drafting Engineers Technicians Designers & Detailers Computer Input and Documentation Control Product Eng. Technicians

8 8 Engineering Department Priorities Copyright © S.Witthayapradit 2010  วิจัยและพัฒนาโครงงานให้สมบูรณ์  พัฒนาเทคโนโลยีใหม่เสมอ  ควบคุมและสนับสนุนทางเทคนิค  ดูแลเอกสารที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ์  ปรับปรุงด้านคุณภาพ  ประหยัดต้นทุน

9 9 Copyright © S.Witthayapradit 2010 Manufacturing and Operation Struct ure

10 10 Manufacturing & Operations Priorities Copyright © S.Witthayapradit 2010  ฝ่ายผลิตที่มีคุณภาพต้องส่งสินค้าตรงเวลา  มีต้นทุนการผลิตต่ำ  มีรายการในการควบคุมน้อย  ดูแลเอกสารที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ์  ปรับปรุงด้านคุณภาพ  ประหยัดต้นทุน

11 11 Copyright © S.Witthayapradit 2010 Quality and Assurance Department

12 12 QA Manager’s key Priorities Copyright © S.Witthayapradit 2010  ดัชนีวัดคุณภาพและรายงานคุณภาพ  ดูแลและเลือกสรรระบบคุณภาพ  คุณภาพคุ้มราคา

13 13 Copyright © S.Witthayapradit 2010 Finance Operation Struct ure

14 14 Finance Department manager’s Priorities Copyright © S.Witthayapradit 2010  รักษาความลับทางด้านการเงิน  ประชุมวางแผนตามวัตถุประสงค์  กำกับต้นทุนและส่วนลดของบริษัท  จัดเตรียมเงินสดสำหรับหมุนเวียนเพียงพอ  รายงานฐานะทางการเงินที่ถูกต้อง

15 15 Industrial Relations Priorities Copyright © S.Witthayapradit 2010  สรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับหน้าที่  ปรับปรุง / เพิ่มสมรรถนะของบุคลากร  รักษาระเบียบตามนโยบายของบริษัท  จัดระดับการประเมินผลงานกับตักเตือน  จัดการองค์กรให้กระชับคุ้มค่าตอบแทน  ปรับปรุงและบำรุงขวัญผู้ปฏิบัติงาน

16 16 The Role of the electronics professional Copyright © S.Witthayapradit 2010  รับฟังถึงวิธีการ / ปัญหาทางเทคนิค  มีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต  จัดเตรียมวิธีแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

17 17 Summary Copyright © S.Witthayapradit 2010  New Products and Services พัฒนาผลิตภัณ์ใหม่และการบริการเพื่อส่งเสริมการขาย พัฒนาผลิตภัณ์ใหม่และการบริการเพื่อส่งเสริมการขาย  Research ค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่หรือการขยายทิศทางของบริษัท ค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่หรือการขยายทิศทางของบริษัท  Improving Efficiency พัฒนาระบบกับเครื่องมือ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ พัฒนาระบบกับเครื่องมือ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ  Improvement of customer satisfaction ปรับปรุงความพอใจของลูกค้า เช่น ความน่าเชื่อถือ, ปรับปรุงความพอใจของลูกค้า เช่น ความน่าเชื่อถือ, การจัดส่ง และการให้บริการ การจัดส่ง และการให้บริการ

18 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน อิเล็กทรอนิกส์ Electronics Project Management And Design EEET0462 จบ บรรยาย คำถาม และ คำตอบ สุริยา วิทยา ประดิษฐ์ w.suriya@yahoo.co.th Mobile : 089-788-6242


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน อิเล็กทรอนิกส์ Electronics Project Management And Design EEET0462 สุริยา วิทยา ประดิษฐ์ Mobile :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google