งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 การบริหารนวัตกรรมเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 การบริหารนวัตกรรมเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 การบริหารนวัตกรรมเทคโนโลยี
(Technology Innovation) * เทคโนโลยี (Technology) Tangible + Intangible Service Ex. GAME ONLINE STOCK ONLINE

2 * การประดิษฐ์ (Invention) โทรศัพท์ 5 G Hard Disk TB หุ่นยนต์ รับใช้
* นวัตกรรม (Innovation) ==> ธุรกรรม (Commercialization) - กล้องดิจิตอล - โทรศัพท์ 3 G

3 วงจรชีวิตของเทคโนโลยี (Technology Life Cycle)
ผลงาน - blakberry - iphone3Gs Ex.- nokia การพัฒนาเป็นไปอย่างช้า ๆ การปรากฏขึ้นของแบบ ที่มีอิทธิพลเหนือตลาด ปัญหาช่วงแรก เวลา

4 ตัวอย่าง 1. โทรศัพท์ระบบ NMT470 -- 2. รถยนต์

5 การกระจายเทคโนโลยีและกลุ่มผู้ยอมรับ
ร้อยละของผู้ยอมรับ ผู้นำสมัย 34% ผู้ตามสมัย 34% ผู้ล้ำสมัย * เวลา 13.5% ผู้ล้าสมัย 16% ผู้บุกเบิก 2.5%

6 กระบวนการของนวัตกรรมเทคโนโลยี

7 ปัจจัยภายนอก S T E P Social Technology Economic Politic

8 1. Idea Generation 2. Development 3. Commercialization
Innovation Technology Process 1. Idea Generation 2. Development 3. Commercialization

9 1. Idea Generation ลูกค้าใหม่ สินค้าใหม่ ตลาดใหม่
Innovation Technology Process 1. Idea Generation ลูกค้าใหม่ สินค้าใหม่ ความคิดใหม่ ตลาดใหม่ ตลาดใหม่ ช่องทางใหม่ สินค้าใหม่ idea

10 2. Development - พาหนะเที่ยวชมปะการังน้ำตื้น - โครงการสเก็ตบอร์ด
Innovation Technology Process 2. Development - พาหนะเที่ยวชมปะการังน้ำตื้น - โครงการสเก็ตบอร์ด ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ develoment

11 3. Commercialization EX. TOYOTA Hybrid car
Innovation Technology Process 3. Commercialization EX. TOYOTA Hybrid car

12 องค์ประกอบของการบริหารเทคโนโลยี

13 1. การวิจัยและพัฒนา (R&D)
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New product development) 3. การผลิตและปฏิบัติการ (Operation and production) 4. กลยุทธ์ของเทคโนโลยี (Technology strategy)

14 5. การร่วมมือกันทางเทคโนโลยี
(Technological collaboration) 6. กระบวนการทางพาณิชยกรรม (Commercialization)

15 ประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องคำนึงถึง
1. ความเสี่ยง (Risk) 2. ความซับซ้อน (Complexity) 3. ความรู้ (Knowledge) 4. การสร้างสรรค์ (Creativity)

16 ความท้าทายใหม่ที่มีผลต่อการบริหารนวัตกรรมเทคโนโลยี
การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม (Changing nature of industry) 2. โลกาภิวัตน์ (Globalization) 3. ระบบธุรกิจและนวัตกรรม (Business and innovation systems) 4. การเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม (Changing nature of innovation)

17 Any Problem ????


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 การบริหารนวัตกรรมเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google