งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 การบริหารนวัตกรรมเทคโนโลยี (Technology Innovation) * เทคโนโลยี (Technology) Tangible + Intangible Service Ex. GAME ONLINE STOCK ONLINE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 การบริหารนวัตกรรมเทคโนโลยี (Technology Innovation) * เทคโนโลยี (Technology) Tangible + Intangible Service Ex. GAME ONLINE STOCK ONLINE."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 การบริหารนวัตกรรมเทคโนโลยี (Technology Innovation) * เทคโนโลยี (Technology) Tangible + Intangible Service Ex. GAME ONLINE STOCK ONLINE

2 * นวัตกรรม (Innovation) ==> ธุรกรรม (Commercialization) - กล้องดิจิตอล - โทรศัพท์ 3 G * การประดิษฐ์ (Invention) - โทรศัพท์ 5 G -Hard Disk TB - หุ่นยนต์ รับใช้ *

3 วงจรชีวิตของเทคโนโลยี (Technology Life Cycle) เวลา ผลงาน ปัญหาช่วงแรก การปรากฏขึ้นของแบบ ที่มีอิทธิพลเหนือตลาด การพัฒนาเป็นไปอย่างช้า ๆ Ex.- nokia - blakberry- iphone3Gs

4 ตัวอย่าง 1. โทรศัพท์ระบบ NMT470 2. รถยนต์ -- 

5 การกระจายเทคโนโลยีและกลุ่มผู้ยอมรับ เวลา ร้อยละของผู้ยอมรับ ผู้บุกเบิก 2.5% ผู้ล้ำสมัย ผู้นำสมัย 34% ผู้ตามสมัย 34% ผู้ล้าสมัย 16% 13.5% *

6 กระบวนการของนวัตกรรมเทคโนโลยี

7 ปัจจัยภายนอก Technology Economic Politic Social S T E P

8 Innovation Technology Process 1. Idea Generation 2. Development 3. Commercialization

9 Innovation Technology Process สินค้าใหม่ ความคิดใหม่ ตลาดใหม่ ช่องทางใหม่ สินค้าใหม่ ลูกค้าใหม่ ตลาดใหม่ 1. Idea Generation idea

10 2. Development Innovation Technology Process - โครงการสเก็ตบอร์ด ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ - พาหนะเที่ยวชมปะการังน้ำตื้น develoment

11 Innovation Technology Process 3. Commercialization EX. TOYOTA Hybrid car

12 องค์ประกอบของการบริหารเทคโนโลยี

13 1. การวิจัยและพัฒนา (R&D) 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New product development) 3. การผลิตและปฏิบัติการ (Operation and production) 4. กลยุทธ์ของเทคโนโลยี (Technology strategy)

14 5. การร่วมมือกันทางเทคโนโลยี (Technological collaboration) 6. กระบวนการทางพาณิชยกรรม (Commercialization)

15 ประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องคำนึงถึง 1. ความเสี่ยง (Risk) 2. ความซับซ้อน (Complexity) 3. ความรู้ (Knowledge) 4. การสร้างสรรค์ (Creativity)

16 ความท้าทายใหม่ที่มีผลต่อการบริหารนวัตกรรมเทคโนโลยี 1. การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม (Changing nature of industry) 2. โลกาภิวัตน์ (Globalization) 3. ระบบธุรกิจและนวัตกรรม (Business and innovation systems) 4. การเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม (Changing nature of innovation)

17 Any Problem ????


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 การบริหารนวัตกรรมเทคโนโลยี (Technology Innovation) * เทคโนโลยี (Technology) Tangible + Intangible Service Ex. GAME ONLINE STOCK ONLINE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google