งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Strategic Information System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Strategic Information System"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Strategic Information System
MITM-CMU 2/2555

2 @ copyright chaiyot suntivong
ผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ วิศวกรไฟฟ้า ชอบคิดเป็นระบบ คิดอย่างตะวันออก +ตะวันตก ผมเป็นนักพฤติกรรมศาสตร์ ชอบมองเรื่องชีวิต มองอย่างตะวันออก ผมเป็นนักปฏิบัติ ชอบทำเรื่องยุทธศาสตร์ ทำอย่างตะวันตก BOI 21 ปี CMU 17 ปี รวม 38 ปี ที่ปรึกษา กกร. หอการค้า สภาอุตสาหกรรม อธิการบดีแม่โจ้ ราชมงคลล้านนา @ copyright chaiyot suntivong

3 ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข
จงไปวัดก่อนมีทุกข์ วันนี้ไปวัดมาหรือยัง ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข

4 ตรัสรู้ รู้หมายถึงอะไร การจัดการความรู้ มีมาสมัยพุทธกาลแล้ว
สุตมยปัญญา ฟังเขาเล่า จินตมยปัญญา ค้าหามาก ภาวนามยปัญญา ปฏิบัติ อริยสัจสี่ แต่ก่อนผมว่าผมรู้มาก แต่วันนี้ผมเริ่มรู้ว่าผมไม่รู้อะไรมากขึ้นทุกที Quantum physic

5 @ copyright chaiyot suntivong
การศึกษา เก่ง ดี มีสุข ปัญญา ศรัทธา @ copyright chaiyot suntivong

6 การจัดการความรู้หรือความหลง
Who are You ? What you want to be? @ copyright chaiyot suntivong

7 @ copyright chaiyot suntivong
Think how to think ทำ มอง แบบคนแก่ ฟัง แบบผู้ใหญ่ ถาม คิด คิด แบบเด็ก ถาม ฟัง มอง ทำ แบบวัยรุ่น Learn how to learn @ copyright chaiyot suntivong

8 ความเหมือนในความไม่แตกต่าง ความแตกต่างในความเหมือนกัน
ความคิด คิดเหมือนกัน คิดต่างกัน ความเหมือนในความไม่แตกต่าง (Leadership) ความแตกต่างในความเหมือนกัน (Convergence) ความเหมือนกันในความแตกต่าง Excellence ความแตกต่างในความไม่เหมือนกัน (Niches) ภาพเดียวกัน ภาพ ภาพต่างกัน

9 What we want to Learn ??? Strategic Information System ?? How we want to Learn ?? Discussion!!!

10 How to evaluate the performance ?
What is the criteria? What is result??

11 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9-12 น. 13-16 น.
สัปดาห์ที่ วันที่ หัวข้อ 1 4 พย 55 Introduction and SIS concept Change and New reality 2 11 พย 55 Strategic thinking Business concept 3 18 พย 55 Business Model Business Process 4 25 พย 55 IS/IT & Strategic Planning 5 2 ธค 55 Competitive strategy 6 9 ธค 55 Case Study Discussion Strategy alignment model 7 16 ธค 55 Information Value & IS/IT Investment 8 23 ธค 55 Dummy project presentation 9 6 มค.56 Final Exam

12 การวัดผล 1. คะแนนเข้าชั้นเรียน 15 % สุ่มเช็คชื่อทุกครั้งเช้า บ่าย ไม่มาหรือสายหักครั้งละ 2 คะแนน 2. คะแนนค้นคว้าเดี่ยว % มอบหมายให้ล่วงหน้าเป็นครั้งๆไป ค้นในอินเตอร์เน็ต ppt. หรือ pdf. File ส่งไปที่ ภายในวันพฤหัสบดี สรุปงานทั้งหมดเป็นตำราเรียน 1 เล่ม 3. คะแนนกลุ่ม 25 % จัดเป็นกลุ่มๆละ 6 คนเรียงตามลำดับเลขที่ นำธุรกิจที่สนใจขึ้นมาเป็นกรณีศึกษา 1 ธุรกิจ ส่งรายงานเช่นเดียวกับข้อ 2 4. คะแนนวิเคราะห์กรณีศึกษารายงานกลุ่ม 10% 5. คะแนนสอบปลายภาค 30 % ออกเป็นกรณีศึกษา 1 กรณีศึกษา ไม่อนุญาตให้นำหนังสือเข้าห้องสอบ

13 บริบทโลก 2012 2030 Global Warming New Disease: Avian Flu- Migratory Pattern 2015 Health Globalization New Markets Climate Change Environment & Natural Resources New Regulations Natural Disasters Security Concerns Disruptive Technology Political Unrests Commodity Prices Competitors Partnerships New Business Models New Customer Expectations AEC Market Supply Logistic Investment Labour 2040 2030 BRIC=G7 Food 2025 Population Fuel 13 13

14 @ copyright chaiyot suntivong
โลกเปลี่ยนไป เจ้าของมาเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากที่รอรับมาเป็นผู้ที่รู้จักให้ รอแก้ไขปัญหาตั้งรับมาเป็นการชิงลงมือก่อนปัญหาจะเกิด เอาชนะธรรมชาติมาอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติ โลกตะวันตกมาสู่โลกตะวันออก โลกของจิตวิญญาณ ความยั่งยืนแบบตะวันตกหรือความพอเพียงแบบตะวันออก ธรรมชาติคือฐานของชีวิต การทำลายธรรมชาติคือการทำลายชีวิต ดูแลป้องกันดีกว่ารักษาแก้ไขทีหลัง @ copyright chaiyot suntivong

15 Maejo Transformation to 2026
การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมชาติ ธรรมะเป็นเรื่องของธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงจึงต้องเข้าใจเรื่อง ของธรรมะ หลักธรรม หลักคิด หลักการ หลักทำ I am often puzzled how we could honor and respect Einstein so much yet consistently refuse to heed his advice from three generations back. @ copyright chaiyot suntivong รองศาสตราจารย์ชัยยศ สันติวงษ์

16 การคิดเชิงยุทธศาสตร์ กรอบแนวคิดภาพรวม
แรงขับเคลื่อน โลกใบใหม่ สภาพแวดล้อมธุรกิจ ตัวแบบธุรกิจใหม่ ผู้บริหารระดับสูง ข้อผูกพัน/จูงใจ ห้องขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ deploy จุดมุ่งหมาย ค่านิยมร่วมขององค์กร วิสัยทัศน์ การเทียบเคียง ระดับองค์กร BSC แผนที่ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ วิธีการ/แนวทาง เป้าหมายยุทธศาสตร์ ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ ระดับ หน่วยธุรกิจ การควบคุม เชิงยุทธศาสตร์ ปัจจัยสำเร็จ ห่วงโซ่คุณค่า ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ระดับบุคคล การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ deploy ทดสอบและปรับปรุง การวัดเชิงยุทธศาสตร์ สื่อสารและการให้เข้ามา ส่วนร่วมในแผน แผนค่าใช้จ่าย ยุทธศาสตร์ แผนกิจกรรม บุคคลากร กรอบรม/สนับสนุน กำกับยุทธศาสตร์ การดำเนินยุทธศาสตร์

17 Methodologyในการจัดทำแผนกลยุทธ์
Stakeholders and Expectation identification Strategic positioning Life line and Development cycle + = Mission Challenges Direction Key Driving Forces Business concept Vision Objective Mission Strategic issues Business Model Strategy Strategic goal Business Plan Tactical Operational goal Roadmap KPI Programs KPI Coverage Matrix KPI Collaboration Matrix Projects Project management


ดาวน์โหลด ppt Strategic Information System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google