งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Strategic Information System MITM-CMU 2/2555. ผมเป็น นักวิทยาศาสตร์ วิศวกรไฟฟ้า ชอบคิดเป็นระบบ คิดอย่างตะวันออก + ตะวันตก ผมเป็นนัก พฤติกรรมศาสตร์ ชอบมองเรื่องชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Strategic Information System MITM-CMU 2/2555. ผมเป็น นักวิทยาศาสตร์ วิศวกรไฟฟ้า ชอบคิดเป็นระบบ คิดอย่างตะวันออก + ตะวันตก ผมเป็นนัก พฤติกรรมศาสตร์ ชอบมองเรื่องชีวิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Strategic Information System MITM-CMU 2/2555

2 ผมเป็น นักวิทยาศาสตร์ วิศวกรไฟฟ้า ชอบคิดเป็นระบบ คิดอย่างตะวันออก + ตะวันตก ผมเป็นนัก พฤติกรรมศาสตร์ ชอบมองเรื่องชีวิต มองอย่าง ตะวันออก ผมเป็นนักปฏิบัติ ชอบทำเรื่อง ยุทธศาสตร์ ทำอย่าง ตะวันตก @ copyright chaiyot suntivong BOI 21 ปี CMU 17 ปี รวม 38 ปี ที่ปรึกษา กกร. หอการค้า สภาอุตสาหกรรม อธิการบดีแม่โจ้ ราชมงคลล้านนา www.ba.cmu.ac.th/chaiyotwww.ba.cmu.ac.th/chaiyot E-mail : csuntivong@gmail.com

3 ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข วันนี้ไปวัดมาหรือยัง จงไปวัดก่อนมีทุกข์

4 ตรัส รู้ รู้หมายถึง อะไร อริยสัจสี่ Quantum physic แต่ก่อนผมว่าผมรู้มาก แต่วันนี้ผมเริ่มรู้ว่าผมไม่รู้อะไรมากขึ้นทุกที การจัดการความรู้ มีมาสมัยพุทธกาลแล้ว สุตมยปัญญา ฟังเขาเล่า จินตมยปัญญา ค้าหามาก ภาวนามยปัญญา ปฏิบัติ

5 ศรัทธ า ปัญญา @ copyright chaiyot suntivong การศึกษ า เก่ง ดี มี สุข

6 @ copyright chaiyot suntivong การจัดการความรู้หรือความหลง Who are You ? What you want to be?

7 มอง ฟัง ทำแบบวัยรุ่น ถาม คิด มอง ฟัง ทำ ถาม คิด แบบเด็ก แบบคนแก่ แบบผู้ใหญ่ @ copyright chaiyot suntivong Think how to think Learn how to learn

8 ความเหมือนในความ ไม่แตกต่าง (Leadership) ความแตกต่างในความ เหมือนกัน (Convergence) ความเหมือนกันในความ แตกต่าง Excellence ความแตกต่างในความไม่ เหมือนกัน (Niches) ความคิด ภาพ คิดเหมือนกันคิดต่างกัน ภาพเดียวกัน ภาพต่างกัน

9 What we want to Learn ??? Strategic Information System ?? How we want to Learn ?? Discussion!!!

10 How to evaluate the performance ? What is the criteria? What is result??

11 สัปดาห์ที่ วันที่หัวข้อ 1 4 พย 55 Introduction and SIS concept Change and New reality 2 11 พย 55 Strategic thinking Business concept 3 18 พย 55 Business Model Business Process 4 25 พย 55 IS/IT & Strategic Planning 5 2 ธค 55 Competitive strategy 6 9 ธค 55 Case Study Discussion Strategy alignment model 7 16 ธค 55 Information Value & IS/IT Investment 8 23 ธค 55 Dummy project presentation 9 6 มค.56 Final Exam ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9-12 น. 13-16 น.

12 การวัดผล 1. คะแนนเข้าชั้นเรียน 15 % สุ่มเช็คชื่อทุกครั้งเช้า บ่าย ไม่มาหรือสายหักครั้งละ 2 คะแนน 2. คะแนนค้นคว้าเดี่ยว 20 % มอบหมายให้ล่วงหน้า เป็นครั้งๆไป ค้นในอินเตอร์เน็ต ppt. หรือ pdf. File ส่งไปที่ csuntivong@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดี สรุปงานทั้งหมดเป็นตำราเรียน 1 เล่มcsuntivong@gmail.com 3. คะแนนกลุ่ม 25 % จัดเป็นกลุ่มๆละ 6 คนเรียง ตามลำดับเลขที่ นำธุรกิจที่สนใจขึ้นมาเป็นกรณีศึกษา 1 ธุรกิจ ส่งรายงานเช่นเดียวกับข้อ 2 4. คะแนนวิเคราะห์กรณีศึกษารายงานกลุ่ม 10% 5. คะแนนสอบปลายภาค 30 % ออกเป็นกรณีศึกษา 1 กรณีศึกษา ไม่อนุญาตให้นำหนังสือเข้าห้องสอบ

13 13 Globalization New Markets Climate Change Environment & Natural Resources New Regulations Natural Disasters Security Concerns Disruptive Technology Political Unrests Commodity Prices New Competitors New Partnerships New Business Models New Customer Expectations Health New Disease: Avian Flu- Migratory Pattern AEC Market Supply Logistic Investment Labour Population Fuel Food Global Warming 2015 2012 2025 2020-2030 2030 2040 2030 บริบทโลก

14 โลกเปลี่ยนไป 1. เจ้าของมาเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. จากที่รอรับมาเป็นผู้ที่รู้จักให้ 3. รอแก้ไขปัญหาตั้งรับมาเป็นการชิงลงมือก่อน ปัญหาจะเกิด 4. เอาชนะธรรมชาติมาอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติ 5. โลกตะวันตกมาสู่โลกตะวันออก โลกของจิต วิญญาณ 6. ความยั่งยืนแบบตะวันตกหรือความพอเพียงแบบ ตะวันออก 7. ธรรมชาติคือฐานของชีวิต 8. การทำลายธรรมชาติคือการทำลายชีวิต 9. ดูแลป้องกันดีกว่ารักษาแก้ไขทีหลัง @ copyright chaiyot suntivong

15 การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่อง ธรรมชาติ ธรรมะเป็นเรื่องของธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงจึงต้อง เข้าใจเรื่องของธรรมะ หลักธรรม หลักคิด หลักการ หลักทำ @ copyright chaiyot suntivong

16 การคิดเชิงยุทธศาสตร์ แรงขับเคลื่อน โลกใบใหม่ สภาพแวดล้อมธุรกิจ ตัวแบบธุรกิจใหม่ วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ จุดมุ่งหมาย ค่านิยมร่วมขององค์กร วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ วิธีการ / แนวทางเป้าหมายยุทธศาสตร์ แผนที่ยุทธศาสตร์ ปัจจัยสำเร็จห่วงโซ่คุณค่า ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ การวัดเชิงยุทธศาสตร์ แผนกิจกรรม การดำเนินยุทธศาสตร์ กำกับยุทธศาสตร์ ทดสอบและปรับปรุง การควบคุม เชิงยุทธศาสตร์ การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การเทียบเคียง บุคคลากร กรอบรม / สนับสนุน แผนค่าใช้จ่าย ยุทธศาสตร์ ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ ผู้บริหารระดับสูง ข้อผูกพัน / จูงใจ สื่อสารและการให้เข้ามา ส่วนร่วมในแผน ระดับองค์กร ระดับ หน่วยธุรกิจ ระดับบุคคล BSC ห้องขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ กรอบแนวคิดภาพรวม deploy

17 Methodology ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ Stakeholders and Expectation identification Strategic positioningLife line and Development cycle DirectionMissionChallengesKey Driving Forces += Business concept Business Model Vision Mission Objective Strategy Strategic issues Strategic goal Tactical Operational goal Roadmap Programs Projects KPI Coverage Matrix Collaboration Matrix Project management Business Plan


ดาวน์โหลด ppt Strategic Information System MITM-CMU 2/2555. ผมเป็น นักวิทยาศาสตร์ วิศวกรไฟฟ้า ชอบคิดเป็นระบบ คิดอย่างตะวันออก + ตะวันตก ผมเป็นนัก พฤติกรรมศาสตร์ ชอบมองเรื่องชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google