งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BM 410 การจัดการนวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลง (Innovation and Change Management) ดร. สุทธาวรรณ จีระพันธุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BM 410 การจัดการนวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลง (Innovation and Change Management) ดร. สุทธาวรรณ จีระพันธุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BM 410 การจัดการนวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลง (Innovation and Change Management) ดร. สุทธาวรรณ จีระพันธุ E-mail: suthawan_chi@utcc.ac.th suthawan.chi@gmail.com

2 วัตถุประสงค์การเรียนการสอน วิชานี้ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี ตลอดจน นวัตกรรมและปัจจัยอื่นๆ ในยุคโลกาภิวัตน์ ที่มี ผลกระทบต่อองค์การ โดยเน้นการพัฒนา ระบบและวิธีการทำงานเพื่อให้องค์การอยู่รอด ในการดำเนินธุรกิจและสามารถแข่งขันและ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

3 BA 9253 Course Outline กิจกรรมกลุ่ม รายงานกลุ่มโดยทำกรณีศึกษา และรายงาน หน้าชั้นเรียน โดยจัดทำเป็นบทสรุปรายงาน และเสนองานเป็น PowerPoint ในชั้นเรียน นอกจากนี้นักศึกษาต้องส่ง file บทสรุป รายงาน (Ms Word) และ PowerPoint ทั้ง กรณีศึกษา และรายงาน 2 เรื่องทาง E-mail: suthawan_chi@utcc.ac.th, suthawan_chi@utcc.ac.th suthawan.chi@gmail.com

4 การวัดผล คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น - 1. กรณีศึกษา 1 กรณีศึกษา 30 คะแนน 2. รายงานในชั้นเรียน 2 เรื่อง 30 คะแนน 3. สอบปลายภาค 30 คะแนน 4. คะแนนเข้าชั้นเรียน 10 คะแนน

5 หนังสือประกอบการสอน Harvard Business Essentials (2551) การบริหารการ เปลี่ยนแปลง (Managing Change and Transition): ทักษะในการรับมือและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงอย่าง สร้างสรรค์. Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts. Harvard Business Essentials (2550) การบริหารจัดการ นวัตกรรม (Managing Creativity and Innovation): แนวทางในการพัฒนา ผลักดันและรักษานวัตกรรมที่ ประสบความสำเร็จ. Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.

6 การเรียนการสอน สัปดา ห์ เนื้อหาการเรียนการสอน 6-7 Nov Course Overview 13-14 Nov ประเภทของการเปลี่ยนแปลงและแนวทางการ เปลี่ยนแปลงและ ความพร้อมต่อการ เปลี่ยนแปลงและแรงจูงใจในการ เปลี่ยนแปลง ** 20-21 Nov Group discussion for Case Study 27-28 Nov ขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลง และการ ดำเนินการเปลี่ยนแปลง ** 4-5 Dec Group discussion for Case Study 11-12 Dec ปัจจัยด้านสังคมและมนุษย์และการตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว ** 18-19 Dec การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

7 การเรียนการสอน ( ต่อ ) สัปด าห์ เนื้อหาการเรียนการสอน 8-9 Jan ประเภทของนวัตกรรมและ The S-curve ** 15-16 Jan การค้นหาความคิดใหม่ๆ และการรับรู้ถึง โอกาส 22-23 Jan การนำนวัตกรรมเข้าสู่ตลาด 29-30 Jan ความคิดสร้างสรรค์และทีมงานเพื่อการ สร้างสรรค์ 5-6 Feb การยกระดับความคิดสร้างสรรค์ให้สูงขึ้นและ สิ่งที่ผู้นำต้องทำ ** 12-13 Feb ส่งกรณีศึกษาและ Present กรณีศึกษา 19-20 Feb Present กรณีศึกษาและทบทวนการเรียน การสอนเพื่อสอบปลายภาค

8 The World’s Most Innovative Companies 1. Apple 2. Google 3. Toyota Motor 4. General Electric 5. Microsoft 6. Tata group 7. Nintendo 8. P&G 9. Sony 10. Nokia 11. Amazon 12. IBM 13. Research in Motion 14. BMW Source: Jena McGregor, ‘Most innovative companies’, Business Week, 2008

9 15. Hewlett-Packard 16. Honda 17. Walt Disney 18. General Motors 19. Reliance Industries 20. Boeing 21. Goldman Sachs group 22. 3M 23. Wal-Mart stores 24. Target 25. Facebook The World’s Most Innovative Companies Source: Jena McGregor, ‘Most innovative companies’, Business Week, 2008


ดาวน์โหลด ppt BM 410 การจัดการนวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลง (Innovation and Change Management) ดร. สุทธาวรรณ จีระพันธุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google