งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การให้บริการของงาน ประสานศูนย์วิทยพัฒนา กับ ความคาดหวังของศูนย์วิทย พัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การให้บริการของงาน ประสานศูนย์วิทยพัฒนา กับ ความคาดหวังของศูนย์วิทย พัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การให้บริการของงาน ประสานศูนย์วิทยพัฒนา กับ ความคาดหวังของศูนย์วิทย พัฒนา

2 ประกาศ จัดตั้งงานประสานศูนย์ วิทยพัฒนา 25 สิงหาคม 2550 จัดตั้งงานประสานศูนย์ วิทยพัฒนา 25 สิงหาคม 2550

3 วิสัยทัศน์ “ งานประสานศูนย์วิทยพัฒนาเป็น หน่วยงานประสานและบริหารกลยุทธ์ ที่เป็นกลไกสำคัญในการผลักดันการ พัฒนาศูนย์วิทยพัฒนาไปสู่ความเป็น เลิศ ”

4 พันธกิจ 1. สนับสนุนการประสานนโยบายและการ จัดทำแผนกลยุทธ์ของศูนย์วิทยพัฒนา 2. เป็นหน่วยงานกลางที่ประสาน สนับสนุน และผลักดันกลยุทธ์ของศูนย์วิทยพัฒนา ให้ไปสู่ความสำเร็จ 3. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของ ศูนย์วิทยพัฒนา 4. เสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการ ดำเนินของศูนย์วิทยพัฒนาต่อ มหาวิทยาลัย

5 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนางานประสานศูนย์วิทยพัฒนาให้เป็น หน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการสนับสนุน และผลักดันกลยุทธ์ของศูนย์วิทยพัฒนาให้ ไปสู่ความสำเร็จ 2. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารกล ยุทธ์ของศูนย์วิทยพัฒนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ 3. เพื่อจัดให้มีระบบติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินงานของศูนย์วิทยพัฒนาที่มี ประสิทธิภาพ 4. เพื่สนับสนุนปัจจัยต่างๆที่เอื้อต่อความสำเร็จ ตามกลยุทธ์ของศูนย์วิทยพัฒนา

6 เป้าประสงค์ 1. งานประสานศูนย์วิทยพัฒนาเป็นกลไกหลัก สำคัญทางกลยุทธ์ของศูนย์วิทยพัฒนาที่เป็นที่ ยอมรับและสามารถพัฒนาศูนย์วิทยพัฒนาให้ บรรลุเป้าหมายที่กำหนด 2. ศูนย์วิทยพัฒนามีระบบและกลไกการบริหาร กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ 3. มีระบบการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ของศูนย์วิทยพัฒนา 4. ศูนย์วิทยพัฒนาได้รับการสนับสนุนปัจจัยที่ เอื้ออำนวยต่อความสำเร็จตามกลยุทธ์จาก มหาวิทยาลัย

7 เป้าหมาย ( KPI ) 1. บุคลากรของงานประสานศูนย์วิทยพัฒนา สามารถทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและให้ ข้อเสนอแนะด้านกลยุทธ์แก่ศูนย์วิทยพัฒนา ภายในปีงบประมาณ พ. ศ. 2552 2. ร้อยละ 80 ของศูนย์ฯมีกลไกและการจัดทำ แผนในรูปแบบแผน กลยุทธ์แบบมุ่งเน้น ผลงาน 3. มีการออกแบบและจัดทำระบบการประเมินผลฯ แล้วเสร็จและใช้งานได้จริงภายใน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 4. ร้อยละ 70 ของโครงการ / กิจกรรมตามกลยุทธ์ ของศูนย์ฯได้รับการสนับสนุนปัจจัยในระดับที่ เหมาะสม

8 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีด ความสามารถของงานประสานฯ เป้าหมาย : 1. บุคลากรของงานประสานศูนย์วิทย พัฒนาสามารถทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและให้ ข้อเสนอแนะด้านกลยุทธ์แก่ศูนย์วิทยพัฒนา ภายในปีงบประมาณ พ. ศ. 2552 2. มีการออกแบบและจัดทำระบบการ ประเมินผลฯแล้วเสร็จและใช้งานได้จริงภายใน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555

9 กลยุทธ์ : 1. นำแหล่งเรียนรู้ ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญด้าน นโยบายและแผนมาช่วยสร้างและพัฒนาระบบ การวางแผนและประเมินผลแบบ BSC 2. สร้างระบบการสื่อสารระหว่างงานประสาน ศูนย์ฯกับศูนย์ฯที่มีประสิทธิภาพ 3. สร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรศูนย์ฯ ด้วยการเป็นต้นแบบ KM ด้านอำนวยการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านองค์ความ รู้ด้าน ยุทธศาสตร์การสร้างนวัตกรรมนโยบายและแผน 4. สร้างและพัฒนาระบบ ประเมินผลโดย BSC

10 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศูนย์ฯให้มีการ ปฏิบัติงานได้บรรลุผลสำเร็จตามกลยุทธ์ เป้าหมาย : 1. ร้อยละ 80 ของศูนย์ฯมีกลไกและการ จัดทำแผนในรูปแบบแผน กลยุทธ์แบบ มุ่งเน้นผลงาน 2. ร้อยละ 70 ของโครงการ / กิจกรรมตาม กลยุทธ์ของศูนย์ฯได้รับการสนับสนุนปัจจัยใน ระดับที่เหมาะสม

11 กลยุทธ์ : 1. สร้างและพัฒนาแผนกลยุทธ์แบบมุ่งเน้น ผลงานครบทั้ง 10 ศูนย์ด้วย BSC 2. สร้างบทบาทของงานประสานศูนย์วิทย พัฒนาเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจเจรจาต่อรอง ด้านปัจจัยสนับสนุนศูนย์ฯในการดำเนิน โครงการ / กิจกรรมกับส่วนกลางโดยผลักดันให้ เกิดหลักการ Empowerment จากอธิการบดี ( การมอบอำนาจ ) 3. สร้างบทบาทของงานประสานฯให้มี หน้าที่ประสานและสนับสนุนการแปลงนโยบาย ของมหาวิทยาลัยไปสู่การจัดทำงานโครงการ / กิจกรรมของศูนย์ ฯที่สามารถปฏิบัติได้จริง

12 4. กระตุ้นจิตสำนึกโดยสร้าง Supply Change Management ให้มีความรู้สึกเป็น Partnership 5. ใช้ Model PMQA ( Public Sector Management Quality Award ) กับผลการดำเนินงานของผู้อำนวยการศูนย์ฯ 6. สร้างภาพอนาคตของศูนย์ฯเชิงค่านิยมใน การพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งภายใน 5-10 ปี ข้างหน้าด้วยแนวคิด Chare Value

13 บทบาทหน้าที่ของงานประสานศูนย์วิทย พัฒนาที่ปฏิบัติอยู่จริง 1. งานด้านการอำนวยการและธุรการ - งานสารบัญ - งานติดต่อประสานงาน - งานบริหารงานบุคคล

14 2. ส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์วิทยพัฒนา - ประสานและสนับสนุนการจัดทำ กิจกรรม / โครงการ ของศูนย์วิทย พัฒนาที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย 3. ประสานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย - แปลงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเป็นโครงการของ ศูนย์ ที่ปฏิบัติได้จริง 4. การติดตามและประเมินผลงานของ ศูนย์วิทยพัฒนา - กำหนดรูปแบบการประเมินผลกร ดำเนินงานของศูนย์วิทยพัฒนา - ออกแบบระบบการประเมินผล

15 - จัดทำคู่มือการประเมินผล - ดำเนินการประเมินผล - วิเคราะห์ และสรุปผลการประเมิน - จัดทำรายงานผลการประเมิน


ดาวน์โหลด ppt การให้บริการของงาน ประสานศูนย์วิทยพัฒนา กับ ความคาดหวังของศูนย์วิทย พัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google