งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะของเลขาบริหาร ที่เหมาะสม. • มีความรู้ความเข้าใจและความรักใน วิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะของเลขาบริหาร ที่เหมาะสม. • มีความรู้ความเข้าใจและความรักใน วิชาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะของเลขาบริหาร ที่เหมาะสม

2 • มีความรู้ความเข้าใจและความรักใน วิชาชีพ

3 • มีมนุษย์สัมพันธ์และ อัชฌาสัยดี

4 • มีความริเริ่ม สังสรรค์ และกล้าใน การเสี่ยง อย่าง ถูกต้องต้องและมี เหตุผล

5 • มีความอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ ยึดมั่นในเจตนาของตนเอง

6 • เป็นคนที่มีเหตุผล และมีความ รับผิดชอบ

7 • มีจิตสาธารณะ

8 • มีภาวะผู้นำ (Leadership) 1. ผู้นำเป็นกระบวนการ 2. มีระดับความถูกต้องของการ ใช้อิทธิพล 3. มีความสำเร็จของจุดมุ่งหมาย ที่ตั้งไว้

9 • มีความสามารถในการทำงาน ร่วมกันเป็นทีม

10 • มีความสามารถในการบริหาร จัดการ เช่น เรื่องของเวลา ความเสี่ยง องค์ประกอบความรู้

11 • ใช้หลักคุณธรรมในการ ทำงาน เช่น ไม่ใช้ระบบอุปถัมภ์ ไม่เอารัดเอา เปรียบผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส

12 • มีการวางกลยุทธ์ที่ดี (Good Strategic Planning ) 1. องค์กรกำลังจะก้าวไปทางไหน (Where are you going ?) 2. สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร (What is the environment?) 3. องค์กรจะไปถึงจุดหมายได้อย่างไร (How do you get there ?)

13 นามธรรม วิสัยทัศน์ (Vision) ต้องการเป็นอะไร พันธกิจ (Mission) ต้องทำอะไร จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ทำเพื่ออะไร ยุทธศาสตร์ ทำอย่างไร แนวทางการพัฒนา ทำโดยวิธีการใด รูปธรรม เป้าหมาย ทำแค่ไหน / เท่าใด / กับใคร / เมื่อใด

14 • มีความสามารในการคาดการณ์ และวิเคราะห์ปัญหาที่จะเกิดขึ้น

15 • มีทักษะในการปัญหาเฉพาะ หน้า ได้อย่างรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ

16 • รู้จักสำรวจข้อผิดพลาดของตัวเอง แล้วนำมาปรับแก้และพัฒนาอย่าง สม่ำเสมอ

17 • รู้จักคนให้เหมาะสมกับงาน

18 • ประพฤติตนให้เหมาะสมแก่การ เป็นแบบอย่างให้บุคลากร

19 เช่น ให้โอกาสในการแสดงฝีมือ, ช่วยผลักดันให้เกิดความก้าวหน้า ในอาชีพ, มีการให้สวัสดิการและ ค่าตอบแทนตามความเหมาะสม • มีทักษะในการจูงใจบุคลากร

20 • ใส่ใจเพื่อน ร่วมงาน สนใจในรายละเอียดต่างๆ เช่น วัน คล้ายวันเกิด คอยประคับประคองเมื่อเกิดปัญหา รู้จักใช้หลักมุทิตาจิต

21 • ใช้ศิลปะในการวิพากษ์ วิจารณ์ และการรับฟัง

22 • รู้จักมองหาบุคคลที่สามารถ เข้ามาร่วมงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ มองคนที่นิสัยใจคอ มากว่ามองที่ความสามารถ เพียงอย่างเดียว เพราะความรู้ความชำนาญ เป็นสิ่งที่เรียนรู้กันได้

23 • รู้จักคืนกำไรให้แก่สังคม และลูกค้า

24 อยากรู้ไหมนิสัยเสีย ประจำวันเกิดคุณคือ อะไร ?

25 ความ โลภ Monday = Avarice ความ โลภ Tuesday = Gluttony ตะกละ

26 ขี้ อิจฉา Wednesday = Envy ขี้ อิจฉา Thursday = Wrath โกรธ

27 Friday = Sloth เฉื่อยชา Saturday = Vanity หยิ่ง ยโส

28 Sunday = Lust ตัณหา

29 Thank you

30 คำขอบคุณ ขอบคุณสำหรับแหล่งอ้างอิงที่มีค่า •http://www.geocities.com/cmlocaled/plan_5.d ochttp://www.geocities.com/cmlocaled/plan_5.d oc •http://newwave2.doae.go.th/016_16092550_Ne wWave2/016_16092550Team.files/frame.htm#sl ide0015.htmhttp://newwave2.doae.go.th/016_16092550_Ne wWave2/016_16092550Team.files/frame.htm#sl ide0015.htm วันนี้พวกคุณมีความสุขจาก การได้รับ แต่วันหลังอยากให้คุณได้มี ความสุขจาก การให้บ้าง


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะของเลขาบริหาร ที่เหมาะสม. • มีความรู้ความเข้าใจและความรักใน วิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google