งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารการผลิต Operation Management 4 พฤศจิกายน 2554 รองศาสตราจารย์ ชัยยศ สันติวงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารการผลิต Operation Management 4 พฤศจิกายน 2554 รองศาสตราจารย์ ชัยยศ สันติวงษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารการผลิต Operation Management 4 พฤศจิกายน 2554 รองศาสตราจารย์ ชัยยศ สันติวงษ์

2 About Me ผู้บรรยาย รองศาสตราจารย์ ชัยยศ สันติวงษ์ ที่ติดต่อ E-mail: csuntivong@gmail.com csuntivong@gmail.com www.ba.cmu.ac.th/chai yot วิศวไฟฟ้า ม. ขอนแก่น MBA Finance NIDA BOI 2518-2531 BOI โตเกียว 2531-2534 ผอ.BOI ภาคเหนือ 2534-2539 ที่ปรึกษาประธานสภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาสถาบัน SMI รองประธานกรรมการส่งเสริม กิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้

3 แนะนำหลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการ ผลิตหรือภาคบริการ เป็นหลักสูตรที่เน้นแนวคิดในเชิงบริหารจัดการ ไม่เน้นเทคนิคเชิงวิศวกรรม ความจำเป็นต้องเรียนวิชานี้ เป็นเรื่องของสินค้าและบริการที่นักศึกษาเมื่อจบออกไปต้องไปเกี่ยวข้อง วิธีการเรียนการสอน – ให้หลักการและเน้นการค้นคว้าหาความรู้จากอินเตอร์เน็ตและมีการ ลองทำเชิงปฏิบัติด้วยการใช้กรณีศึกษา การวัดผล – คะแนนเข้าชั้นเรียน 15 คะแนน นั่งเรียงตามเลขที่เริ่มวันที่ 14 มิถุนายน 2554 – คะแนนค้นคว้า 15 คะแนน จะประกาศต่อไปเป็นครั้งๆ – คะแนนสอบย่อย 3 ครั้งๆละ 10 คะแนน รวม 30 คะแนน – คะแนนสอบปลายภาค 40 คะแนน

4 ภาพรวมและความรู้ พื้นฐานการบริหาร การผลิต Operation Management

5 อภิปรายเรื่องความหมาย ความสำคัญของสินค้า และบริการ ตัวอย่าง 7-11 กาแฟวาวี อุตสาหกรรมอาหาร บรรจุกระป๋อง หน้าที่หลักทางธุรกิจ ปัจจัยการแข่งขันทางธุรกิจ ระบบการผลิต วิวัฒนาการการบริหารการผลิต หน้าที่และทักษะของผู้บริหารการผลิต โลกของการเปลี่ยนแปลง

6 อภิปรายเรื่องความหมาย ความสำคัญของสินค้าและ บริการ

7 ธุรกิจการผลิตและบริการ

8 Tangible product Consistent product definition Production usually separate from consumption Can be inventoried Low customer interaction © 1995 Corel Corp. คุณลักษณะของสินค้า

9 คุณลักษณะของบริการ

10

11 หน้าที่หลักทางธุรกิจ OPERATIONS FINANCEMARKETING Goal – Increase profit Profit = Total Revenue – Total Cost Profit = (Price) (Qty) – (FC + VC)

12 Delivery Lower cost Provide variety Improve quality Increase value ปัจจัยการ แข่งขัน

13 ระบบการผลิต Inputs Transformation Process Outputs Consume r Consumer Research

14 http://www.baskent.edu.tr/~kilter 14

15 วิวัฒนาการของการ บริหารการผลิต Adam smith Scientific management Human relation Operation Research TQC CAD CAM Modern

16 1776 Adam Smith Adam Smith concept of specialization of labor the production process is broken the production process is broken down into discrete stages allowing down into discrete stages allowing specially-designed machines or specially-designed machines or narrowly-trained workers to perform narrowly-trained workers to perform each step with the least material each step with the least material waste and the maximum productivity. waste and the maximum productivity.

17 1900 Frederick W. Taylor The Principles of Scientific Management The Principles of Scientific Management One best way increasing the efficiency of factory workers.

18 1940 operations research a mathematics discipline mathematical models Their goal: to find an optimized approach

19 W. Edward Deming and J.M. Juran stressed that..  Everyone is responsible for quality… not just inspectors.  Product should be made right the first time to avoid rework.  Reliance on workers to make suggestions…not “experts”.  Elimination of any activity or material that does not add value to the product. 1950s 1980s TQC

20 1970s Utilization of the computer. Applications include machine movement control, equipment & material monitoring, and the continuous adjustment of settings and flow rates. Computer CIM MRP

21 Early 21 st Century Lean Flexible manufacturing Six sigma Agility manufacturing Supply chain management

22 มอบหมายงาน ไปค้นคว้าหัวข้อ AEC Asean Economic Community วิเคราะห์ว่าประเทศไทยและภาคเหนือจะได้รับ ผลกระทบอย่างไรจากการค้าเสรี


ดาวน์โหลด ppt การบริหารการผลิต Operation Management 4 พฤศจิกายน 2554 รองศาสตราจารย์ ชัยยศ สันติวงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google