งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกณฑ์ กว เดิม นศ. ก่อนรุ่น 2546 เกณฑ์สภาวิศวกร นศ. รุ่น 2546 เป็นต้นไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกณฑ์ กว เดิม นศ. ก่อนรุ่น 2546 เกณฑ์สภาวิศวกร นศ. รุ่น 2546 เป็นต้นไป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกณฑ์ กว เดิม นศ. ก่อนรุ่น 2546 เกณฑ์สภาวิศวกร นศ. รุ่น 2546 เป็นต้นไป
การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เกณฑ์ กว เดิม นศ. ก่อนรุ่น 2546 เกณฑ์สภาวิศวกร นศ. รุ่น 2546 เป็นต้นไป

2 การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
เกณฑ์ กว เดิม ดูเฉพาะวิชาหลัก 9 หมวดวิชา Industrial Plant Design and/or Chemical Engineering Plant Design and/or Industrial Work Study and/or Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design and/or Ergonomics Production Planning and Control and/or Operations Research and/or Queueing Theory and/or Industrial Plant Operations and/or Process Dynamics and Control and/or Tool Engineering and/or Transport Phenomena and/or Production Technology Quality Control and/or Unit Operations and/or Measurement and Instrumentation and/or Quality Assurance and/or Automation Engineering Economy and/or Value Engineering and/or Industrial Cost Analysis and/or Industrial Safety Management and/or Safety in Chemical Operation and/or Chemical Engineering Thermodynamics and/or Feasibility Study

3 การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
เกณฑ์ กว เดิม ดูเฉพาะวิชาหลัก 9 หมวดวิชา Maintenance Engineering and/or Pollution Control and Waste Treatment Engineering Metallurgy and/or Chemical Process Engineering and/or Manufacturing Process and/or Corrosion of Metal and/or Engineering Materials Industrial Law and/or Industrial Management and/or Environmental Law Fundamental of Mechanical Engineering and/or Fundamental of Electrical Engineering Other Approved Electives

4 การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
เกณฑ์ กว เดิม ดูเฉพาะวิชาหลัก 9 หมวดวิชา วิชาลำดับที่ 1-4 วิชาลำดับที่ 1-9 ผลการพิจารณา ตั้งแต่ 18 หน่วยกิต และ ตั้งแต่ 39 หน่วยกิต อบรมและทดสอบความพร้อม 12-17 หน่วยกิต 27-38 หน่วยกิต ทดสอบความรู้เฉพาะ + อบรม + ทดสอบความพร้อม 21-26 หน่วยกิต ทดสอบความรู้ พื้นฐาน+ เฉพาะ+ อบรม + ทดสอบความพร้อม < 12 หน่วยกิต หรือ < 21 หน่วยกิต ปฏิเสธ

5 เกณฑ์สภาวิศวกร นศ. รุ่น 2546 เป็นต้นไป
การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เกณฑ์สภาวิศวกร นศ. รุ่น 2546 เป็นต้นไป

6 เกณฑ์การพิจารณารับรองหลักสูตรฯ
ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. 2543 หลักสูตร คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน ห้องปฏิบัติการ

7 โครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. 2543 หมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ หมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมศาสตร์ - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ - กลุ่มวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะสาขา - กลุ่มวิชาแกนอื่นๆในสาขา

8 หมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ระเบียบสภาวิศวกร ว่าด้วย วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต เคมี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ได้เกรด D ขึ้นไป ฟิสิกส์และเคมีต้องเรียนภาคปฏิบัติด้วย (ไม่นับ นก.)

9 หมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมศาสตร์
รวม 90 หน่วยกิต 1. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ (Basic Engineering) 6 วิชา 18 หน่วยกิต 2. กลุ่มวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะ (Specific Engineering) 4 วิชา 12 หน่วยกิต 3. กลุ่มวิชาแกนอื่นๆในสาขา ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันการศึกษานั้นๆ แต่ให้มีแขนงวิชาย่อยไม่น้อยกว่า 4 แขนง

10 หลักสูตรวิศวกรรมเคมี 2544
(หน่วยกิต) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 21 หมวดวิชาเฉพาะ 105 1 กลุ่มวิชาแกน 19 2 กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน 11 3 กลุ่มวิชาชีพ 75 - วิชาบังคับ 69 - วิชาเลือก 6

11 หมวดวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
ระเบียบสภาวิศวกร ว่าด้วย รายวิชาและเนื้อหาวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และ ต้องไม่น้อยกว่า 6 วิชา ต้องเรียนวิชาลำดับ 1-4 ครบ และ วิชา 5-8 ไม่น้อยกว่า 2 กลุ่มวิชา วิชาที่จะนับให้ต้องได้ไม่ต่ำกว่า C นับให้กลุ่มละ 1 วิชาเท่านั้น

12 หมวดวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
1. Engineering Drawing 2. Engineering Mechanics 3. Engineering Materials 4. Computer Programming 5. Engineering Statistics / Probability and Statistics 6. Manufacturing Process 7. Thermodynamics 8. Fundamental of Electrical Engineering / Chemical Process Instrumentation ทุกวิชาต้องได้ C หรือ D ต้องได้ C อย่างน้อย 2 วิชา ต้องได้ C ไม่น้อยกว่า 6 วิชา

13 หมวดวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะสาขา
ระเบียบสภาวิศวกร ว่าด้วย รายวิชาและเนื้อหาวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะของสาขา..... ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 4 กลุ่มวิชา 12 หน่วยกิต จะนับกลุ่มละ 1 วิชาเท่านั้น วิชาที่นับให้ต้องได้ไม่ต่ำกว่า C

14 หมวดวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial Work Study / Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design Operations Research / Chemical Engineering Principles and Calculations Production Planning and Control / Process Dynamics and Control Quality Control / Unit Operations Industrial Plant Design / Chemical Engineering Plant Design Safety Engineering / Safety in Chemical Operations Maintenance Engineering / Environmental Chemical Engineering Engineering Economy

15 END


ดาวน์โหลด ppt เกณฑ์ กว เดิม นศ. ก่อนรุ่น 2546 เกณฑ์สภาวิศวกร นศ. รุ่น 2546 เป็นต้นไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google