งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม  เกณฑ์ กว เดิม นศ. ก่อนรุ่น 2546  เกณฑ์สภาวิศวกร นศ. รุ่น 2546 เป็น ต้นไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม  เกณฑ์ กว เดิม นศ. ก่อนรุ่น 2546  เกณฑ์สภาวิศวกร นศ. รุ่น 2546 เป็น ต้นไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม  เกณฑ์ กว เดิม นศ. ก่อนรุ่น 2546  เกณฑ์สภาวิศวกร นศ. รุ่น 2546 เป็น ต้นไป

2 2 การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม  เกณฑ์ กว เดิมดูเฉพาะวิชาหลัก 9 หมวดวิชา Industrial Plant Design and/or Chemical Engineering Plant Design and/or Industrial Work Study and/or Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design and/or Ergonomics Production Planning and Control and/or Operations Research and/or Queueing Theory and/or Industrial Plant Operations and/or Process Dynamics and Control and/or Tool Engineering and/or Transport Phenomena and/or Production Technology Quality Control and/or Unit Operations and/or Measurement and Instrumentation and/or Quality Assurance and/or Automation Engineering Economy and/or Value Engineering and/or Industrial Cost Analysis and/or Industrial Safety Management and/or Safety in Chemical Operation and/or Chemical Engineering Thermodynamics and/or Feasibility Study

3 3 การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม  เกณฑ์ กว เดิมดูเฉพาะวิชาหลัก 9 หมวดวิชา Maintenance Engineering and/or Pollution Control and Waste Treatment Engineering Metallurgy and/or Chemical Process Engineering and/or Manufacturing Process and/or Corrosion of Metal and/or Engineering Materials Industrial Law and/or Industrial Management and/or Environmental Law Fundamental of Mechanical Engineering and/or Fundamental of Electrical Engineering Other Approved Electives

4 4 การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม  เกณฑ์ กว เดิมดูเฉพาะวิชาหลัก 9 หมวดวิชา วิชาลำดับที่ 1-4 วิชาลำดับที่ 1-9 ผลการพิจารณา ตั้งแต่ 18 หน่วยกิต แ ละ ตั้งแต่ 39 หน่วยกิต อบรมและทดสอบ ความพร้อม 12-17 หน่วยกิต แ ละ 27-38 หน่วยกิต ทดสอบความรู้ เฉพาะ + อบรม + ทดสอบความ พร้อม 12-17 หน่วยกิต แ ละ 21-26 หน่วยกิต ทดสอบความรู้ พื้นฐาน + เฉพาะ + อบรม + ทดสอบ ความพร้อม < 12 หน่วย กิต ห รือ < 21 หน่วย กิต ปฏิเสธ

5 5 การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม  เกณฑ์สภาวิศวกร นศ. รุ่น 2546 เป็น ต้นไป

6 6 เกณฑ์การพิจารณารับรอง หลักสูตรฯ ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมระดับภาคีวิศวกร พ. ศ. 2543 หลักสูตร คุณวุฒิอาจารย์ ผู้สอน ห้องปฏิบัติการ

7 7 โครงสร้างหลักสูตร ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมระดับภาคีวิศวกร พ. ศ. 2543 หมวดวิชาพื้นฐานทาง วิทยาศาสตร์ หมวดวิชาเฉพาะทาง วิศวกรรมศาสตร์ - กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง วิศวกรรมศาสตร์ - กลุ่มวิชาวิศวกรรมหลัก เฉพาะสาขา - กลุ่มวิชาแกนอื่นๆในสาขา

8 8 หมวดวิชาพื้นฐานทาง วิทยาศาสตร์ ระเบียบสภาวิศวกร ว่าด้วย วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สภาวิศวกรจะให้การ รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ 1. คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ฟิสิกส์ 2. ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต เคมี 3. เคมี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ได้เกรด D ขึ้นไป ฟิสิกส์และเคมีต้องเรียนภาคปฏิบัติ ด้วย ( ไม่นับ นก.)

9 9 หมวดวิชาเฉพาะทาง วิศวกรรมศาสตร์ 1. กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง วิศวกรรมศาสตร์ (Basic Engineering) 6 วิชา 18 หน่วยกิต 2. กลุ่มวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะ (Specific Engineering) 4 วิชา 12 หน่วยกิต 3. กลุ่มวิชาแกนอื่นๆในสาขา ให้อยู่ในดุลยพินิจของ สถาบันการศึกษานั้นๆ แต่ให้มีแขนงวิชาย่อยไม่น้อยกว่า 4 แขนง รวม 90 หน่วยกิต

10 10 ( หน่วยกิต ) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ 21 หมวดวิชาเฉพาะ 105 1 กลุ่มวิชาแกน 19 2 กลุ่มวิชาวิศวกรรม พื้นฐาน 11 3 กลุ่มวิชาชีพ 75 - วิชาบังคับ 69 - วิชาเลือก 6 หลักสูตรวิศวกรรม เคมี 2544

11 11 ระเบียบสภาวิศวกร ว่าด้วย รายวิชาและเนื้อหาวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ที่ สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรเทียบเท่า ปริญญาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และ ต้องไม่น้อยกว่า 6 วิชา ต้องเรียนวิชาลำดับ 1-4 ครบ และ วิชา 5-8 ไม่น้อยกว่า 2 กลุ่มวิชา วิชาที่จะนับให้ต้องได้ไม่ ต่ำกว่า C หมวดวิชาพื้นฐานทาง วิศวกรรมศาสตร์ นับให้กลุ่มละ 1 วิชาเท่านั้น

12 12 หมวดวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 1. Engineering Drawing 2. Engineering Mechanics 3. Engineering Materials 4. Computer Programming 5.Engineering Statistics / Probability and Statistics Probability and Statistics 6. Manufacturing Process 7. Thermodynami cs 8. Fundamental of Electrical Engineering / Chemical Engineering / Chemical Process Instrumentation Process Instrumentation ทุกวิชาต้องได้ C หรือ D ต้องได้ C อย่าง น้อย 2 วิชา ต้องได้ C ไม่น้อยกว่า 6 วิชา

13 13 หมวดวิชาวิศวกรรมหลัก เฉพาะสาขา ระเบียบสภาวิศวกร ว่าด้วย รายวิชาและเนื้อหาวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะของสาขา..... ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรเทียบเท่า ปริญญาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 4 กลุ่มวิชา 12 หน่วยกิต จะนับกลุ่มละ 1 วิชาเท่านั้น วิชาที่นับให้ต้องได้ไม่ต่ำกว่า C

14 14 1.Industrial Work Study / Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design 2.Operations Research / Chemical Engineering Principles and Calculations 3.Production Planning and Control / Process Dynamics and Control 4.Quality Control / Unit Operations 5.Industrial Plant Design / Chemical Engineering Plant Design 6.Safety Engineering / Safety in Chemical Operations 7.Maintenance Engineering / Environmental Chemical Engineering 8.Engineering Economy หมวดวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

15 15 END


ดาวน์โหลด ppt 1 การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม การขอใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม  เกณฑ์ กว เดิม นศ. ก่อนรุ่น 2546  เกณฑ์สภาวิศวกร นศ. รุ่น 2546 เป็น ต้นไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google