งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Project Management Monitoring & Evaluation 31 มีนาคม - 4 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดย ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Project Management Monitoring & Evaluation 31 มีนาคม - 4 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดย ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Project Management Monitoring & Evaluation 31 มีนาคม - 4 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดย ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Project Management Monitoring & Evaluation 31 มีนาคม - 4 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดย ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการโครงการ และการติดตามประเมินผล

2 Khon Kaen University Center for Civil Society and Non-profit Management การ วิเคราะห์ และการรายงานผลการประเมิน

3 Khon Kaen University Center for Civil Society and Non-profit Management คำจำกัดความ Monitoring = Input + Process + Activity >>> Output • การติดตาม (Monitoring) = การศึกษากระบวนการนำ ทรัพยากรของโครงการ (Input) มาดำเนินงานในกิจกรรม (Process/Activity) ต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้ เกิดผลผลิตของโครงการ (Output) Evaluation = Efficiency + Effectiveness + Impact Project • การประเมินผล (Evaluation) = เป็นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) และผลกระทบ (Impact) ของโครงการ (Project) ติดตาม VS ประเมินผล

4 Khon Kaen University Center for Civil Society and Non-profit Management • ประสิทธิภาพ (Efficiency) = การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิต (Output) กับทรัพยากรของโครงการหรือปัจจัยนำเข้า (Input) Efficiency=Output Input Input • ประสิทธิผล (Effectiveness) = การเปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์ (Effect/Outcome) กับวัตถุประสงค์ (Purpose) Effectiveness=Outcome Purpose Purpose ประสิทธิภาพ VS ประสิทธิผล

5 Khon Kaen University Center for Civil Society and Non-profit Management องค์ประกอบของโครงการองค์ประกอบของโครงการ บริบท (Context) ปัจจัยนำเข้า (Input) กิจกรรม (Process/Activity) ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact)

6 Khon Kaen University Center for Civil Society and Non-profit Management การติดตามประเมินผลในแต่ละช่วงการติดตามประเมินผลในแต่ละช่วง ปัจจัย นำเข้า (Input) กิจกรรม(Process/Activity)กิจกรรม(Process/Activity) ผลผลิต(Output)ผลผลิต(Output) ติดตามผลการ ปฏิบัติงาน (Monitoring) ติดตามผลการ ปฏิบัติงาน (Monitoring) การประเมินประสิทธิภาพของ โครงการ (Process/Efficiency Evaluation) การประเมินประสิทธิภาพของ โครงการ (Process/Efficiency Evaluation) ติดตามผลการ ปฏิบัติงาน (Monitoring) ติดตามผลการ ปฏิบัติงาน (Monitoring)

7 Khon Kaen University Center for Civil Society and Non-profit Management การติดตามประเมินผลในแต่ละช่วง (ต่อ) ผลผลิต (Output) ผลผลิต ผลลัพธ์(Outcome/Result)ผลลัพธ์(Outcome/Result) ผลกระทบ(Impact)ผลกระทบ(Impact) การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) การประเมินประสิทธิผล การประเมินผลกระทบของ โครงการ (Impact Evaluation) การประเมินผลกระทบของ โครงการ (Impact Evaluation)

8 Khon Kaen University Center for Civil Society and Non-profit Management การติดตามประเมินผลในภาพรวมการติดตามประเมินผลในภาพรวม ปัจจัยนำเข้า (Input) กิจกรรม(Process/Activity)กิจกรรม(Process/Activity)ผลผลิต(Output)ผลผลิต(Output) การติดตามผล การปฏิบัติงาน (Monitoring) การติดตามผล การปฏิบัติงาน (Monitoring) การประเมิน ประสิทธิภาพโครงการ (Process/Efficiency Evaluation) การประเมิน ประสิทธิภาพโครงการ (Process/Efficiency Evaluation) ผลลัพธ์(Outcome)ผลลัพธ์(Outcome)ผลกระทบ (Impact) ผลกระทบ การประเมินผลกระทบ ของโครงการ (Impact Evaluation) การประเมินผลกระทบ ของโครงการ (Impact Evaluation) การประเมินประสิทธิผล (Project/Effectiveness Evaluation) การประเมินประสิทธิผล การติดตามผลการ ปฏิบัติงาน (Monitoring) การติดตามผลการ ปฏิบัติงาน (Monitoring)

9 Khon Kaen University Center for Civil Society and Non-profit Management ตัวอย่างกรอบการนำเสนอรายงานประเมินผลตัวอย่างกรอบการนำเสนอรายงานประเมินผล 1) ความเป็นมาและความสำคัญ 2) วัตถุประสงค์ 3) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 4) กรอบแนวคิดในการประเมิน 5) ขอบเขตของการประเมิน 6) นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการประเมิน (ถ้ามี)

10 Khon Kaen University Center for Civil Society and Non-profit Management ตัวอย่างกรอบการนำเสนอรายงานประเมินผลตัวอย่างกรอบการนำเสนอรายงานประเมินผล 7) วิธีดำเนินการ - รายละเอียดในการดำเนินการ - รายละเอียดในการดำเนินการ 8) วิธีการประเมินผล - ประชากร - ประชากร - กลุ่มตัวอย่าง - กลุ่มตัวอย่าง - การเลือกกลุ่มตัวอย่าง - การเลือกกลุ่มตัวอย่าง - เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล - เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล - การเก็บรวบรวมข้อมูล - การเก็บรวบรวมข้อมูล - การวิเคราะห์ข้อมูล - การวิเคราะห์ข้อมูล 9) ผลการประเมิน 9) ผลการประเมิน 10) สรุปผลการประเมิน อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt Project Management Monitoring & Evaluation 31 มีนาคม - 4 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดย ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google