งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการทำงานและการจัดการทรัพยากร เพื่อการฟื้นฟูอุตสาหกรรมและสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. 29 พฤศจิกายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการทำงานและการจัดการทรัพยากร เพื่อการฟื้นฟูอุตสาหกรรมและสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. 29 พฤศจิกายน 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการทำงานและการจัดการทรัพยากร เพื่อการฟื้นฟูอุตสาหกรรมและสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. 29 พฤศจิกายน 2554

2 ประเภทของกิจกรรมฟื้นฟูฯ กิจกรรมฟื้นฟูฯ ของ มจธ. ช่วยเหลือบุคลากร/นักศึกษา มจธ. ที่ได้รับผลกระทบ (ผู้เดือดร้อนภายใน มจธ.) ช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมและ ชุมชน (ผู้เดือดร้อนภายนอก มจธ.) กรณีบุคลากร กรณีนักศึกษา งานสนับสนุน ด้านเทคนิค/ วิศวกรรม งานจิตอาสา แจ้งคุณสมพร (8458) แจ้ง ผอ.สุวิชัย กองกิจการ นักศึกษา (8091) ดูรายละเอียดใน Flow การ ประสานงานระหว่างคณะและ มหาวิทยาลัย ในหน้าถัดไป

3 Flow การประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยและคณะ Job Request มาที่ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน/สำนัก พิจารณา งาน จัดหาทรัพยากรของคณะ พิจารณา งาน จบ/บันทึก 1 1 Matching ทรัพยากร (นศ./อาหาร/ยานพาหนะ) 3 3 ทำไม่ได้ คณะจัดการได้ ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผล ยืนยัน รับเรื่อง ทำได้ (พร้อมทรัพยากร) 2 2 คณะจัดการไม่ได้ งานที่ไม่ต้องการ ทรัพยากรจาก ส่วนกลาง งานที่ต้องการ ทรัพยากรเพิ่มเติม จากส่วนกลาง รายงาน Job Request มาที่อาจารย์/ ภาควิชา/ คณะ ทำงาน การจัด การเรียน การสอน (Gen-Ed/ วิชาเฉพาะ) รวบรวมข้อมูล และประมวล/เผยแพร่ผลงาน Supporter/ Sponsor Information

4 อ.สุชาดา (9999) - กรณีงานจิตอาสา คุณรุ่งนภา สวท. (8800) - กรณีงานสนับสนุนด้านเทคนิคฯ คุณวิสา (8021) หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ คุณสุปรียา (9010)

5 ประเภทของงาน ลักษณะงานแนวปฏิบัติ งานที่ต้องได้รับการ เห็นชอบในระดับ มหาวิทยาลัย งานที่ต้องให้มหาวิทยาลัยเป็น เจ้าภาพ งานที่ต้องการสนับสนุน งบประมาณ ทรัพยากรต่างๆมาก และคณะ/ สถาบัน/สำนักไม่สามารถจัดหาได้ คณะ/สถาบัน/สำนัก ส่ง เรื่องมายังมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากลั่นกรอง และดูความพร้อมของ ทรัพยากร งานที่คณะ/สถาบัน/ สำนัก ทำได้โดยไม่ ต้องการทรัพยากรจาก ส่วนกลาง งานที่คณะ/สถาบัน/สำนัก สามารถ จัดหาทรัพยากรเพื่อดำเนินการเอง ได้ คณะ/สถาบัน/สำนัก ดำเนินการได้ทันที ขอให้แจ้งมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ งานที่คณะ/สถาบัน/ สำนัก ทำได้แต่ต้อง ได้รับการสนับสนุน ทรัพยากรพื้นฐานจาก ส่วนกลาง งานที่คณะ/สถาบัน/สำนัก ต้องการ การสนับสนุนทรัพยากรพื้นฐานจาก มหาวิทยาลัย ได้แก่ นักศึกษา อาหาร ยานพาหนะ คณะ/สถาบัน/สำนัก ประสานงานเรื่อง ทรัพยากรกับ มหาวิทยาลัย เมื่อลงตัวแล้วสามารถ เริ่มดำเนินการได้ และ แจ้งมหาวิทยาลัย เพื่อ ทราบ 1 1 2 2 3 3

6 ขั้นตอนการดำเนินการและประสานงาน ตั้งเรื่องสำรวจ/ ประชุม เบื้องต้น เพื่อกำหนด ขอบเขต งาน จัด/ประสาน ทรัพยากร ทำงานติดตามและ ประมวลผลงาน แจ้ง คุณสุปรียา เอมอร เกรียงไกร (9010) คณะ สนับสนุน/ร่วม ดำเนินการกับ ภาควิชา ภาควิชากรอก แบบฟอร์มเพื่อเก็บ ข้อมูลและการ ประสานงานต่อ คณะจัดทรัพยากรหรือ ประสานทรัพยากรกับ มหาวิทยาลัย ส่งเรื่องให้มหาวิทยาลัย ในกรณีต้องใช้ ทรัพยากรมาก ภาควิชาดำเนินการ และแจ้ง ความก้าวหน้า/ สรุปผลการ ดำเนินงานให้คณะ ทราบ 12345 แบบ Form

7 Supporter/ Sponsor Information Flow การประสานงาน Job Request มาที่ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน/สำนัก พิจารณา งาน จัดหาทรัพยากรของคณะ พิจารณา งาน จบ 1 1 Matching ทรัพยากร (นศ. /อาหาร/ยานพาหนะ) 3 3 ทำไม่ได้ คณะจัดการได้ ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผล รวบรวมข้อมูล และประมวลผลงาน ยืนยัน รับเรื่อง ทำได้ (พร้อมทรัพยากร) 2 2 คณะจัดการไม่ได้ งานที่ไม่ต้องการ ทรัพยากรจาก ส่วนกลาง งานที่ต้องการ ทรัพยากรเพิ่มเติม จากส่วนกลาง รายงาน Job Request มาที่อาจารย์/ ภาควิชา/ คณะ ทำงาน การจัด การเรียน การสอน (Gen-Ed/ วิชาเฉพาะ) (C) ระบบ Matching ทรัพยากร และวิเคราะห์ข้อมูล (โดย ทีมคณะ IT และทีม เลขานุการผู้บริหาร) (C) ระบบ Matching ทรัพยากร และวิเคราะห์ข้อมูล (โดย ทีมคณะ IT และทีม เลขานุการผู้บริหาร) (A) ระบบรับ Request (A) ระบบรับ Request (B) ระบบจัดเตรียมทรัพยากร และประสานการทำงาน (โดยคณะ/สถาบัน/สำนัก) (B) ระบบจัดเตรียมทรัพยากร และประสานการทำงาน (โดยคณะ/สถาบัน/สำนัก) FORM 1: Job Request Form FORM 2: Job Preparation Form


ดาวน์โหลด ppt ระบบการทำงานและการจัดการทรัพยากร เพื่อการฟื้นฟูอุตสาหกรรมและสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. 29 พฤศจิกายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google