งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการทำงานและการจัดการทรัพยากรเพื่อการฟื้นฟูอุตสาหกรรมและสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการทำงานและการจัดการทรัพยากรเพื่อการฟื้นฟูอุตสาหกรรมและสังคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการทำงานและการจัดการทรัพยากรเพื่อการฟื้นฟูอุตสาหกรรมและสังคม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. 29 พฤศจิกายน 2554

2 ประเภทของกิจกรรมฟื้นฟูฯ
กิจกรรมฟื้นฟูฯ ของ มจธ. ช่วยเหลือบุคลากร/นักศึกษา มจธ. ที่ได้รับผลกระทบ (ผู้เดือดร้อนภายใน มจธ.) ช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมและชุมชน (ผู้เดือดร้อนภายนอก มจธ.) กรณีบุคลากร กรณีนักศึกษา งานสนับสนุนด้านเทคนิค/ วิศวกรรม งานจิตอาสา แจ้งคุณสมพร (8458) แจ้ง ผอ.สุวิชัย กองกิจการนักศึกษา (8091) ดูรายละเอียดใน Flow การประสานงานระหว่างคณะและมหาวิทยาลัย ในหน้าถัดไป

3 Flow การประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยและคณะ
คณะ/สถาบัน/สำนัก Job Request มาที่อาจารย์/ภาควิชา/ คณะ คณะจัดการไม่ได้ พิจารณา งาน รับเรื่อง 1 คณะจัดการได้ Job Request มาที่มหาวิทยาลัย พิจารณา งาน ทำได้ (พร้อมทรัพยากร) จัดหาทรัพยากรของคณะ ทำไม่ได้ งานที่ต้องการทรัพยากรเพิ่มเติมจากส่วนกลาง งานที่ไม่ต้องการทรัพยากรจากส่วนกลาง จบ/บันทึก 3 2 Matching ทรัพยากร (นศ./อาหาร/ยานพาหนะ) การจัด การเรียน การสอน (Gen-Ed/ วิชาเฉพาะ) ยืนยัน ทำงาน รวบรวมข้อมูล และประมวล/เผยแพร่ผลงาน รายงาน ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผล Supporter/ Sponsor Information

4 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
คุณสุปรียา(9010) อ.สุชาดา (9999) - กรณีงานจิตอาสา คุณรุ่งนภา สวท. (8800) - กรณีงานสนับสนุนด้านเทคนิคฯ คุณวิสา (8021)

5 ประเภทของงาน 1 2 3 ประเภทของงาน ลักษณะงาน แนวปฏิบัติ
งานที่ต้องได้รับการ เห็นชอบในระดับ มหาวิทยาลัย งานที่ต้องให้มหาวิทยาลัยเป็น เจ้าภาพ งานที่ต้องการสนับสนุน งบประมาณ ทรัพยากรต่างๆมาก และคณะ/ สถาบัน/สำนักไม่สามารถจัดหาได้ คณะ/สถาบัน/สำนัก ส่ง เรื่องมายังมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากลั่นกรอง และดูความพร้อมของ ทรัพยากร งานที่คณะ/สถาบัน/ สำนัก ทำได้โดยไม่ ต้องการทรัพยากรจาก ส่วนกลาง งานที่คณะ/สถาบัน/สำนัก สามารถ จัดหาทรัพยากรเพื่อดำเนินการเอง ได้ คณะ/สถาบัน/สำนัก ดำเนินการได้ทันที ขอให้แจ้งมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ งานที่คณะ/สถาบัน/ สำนัก ทำได้แต่ต้อง ได้รับการสนับสนุน ทรัพยากรพื้นฐานจาก ส่วนกลาง งานที่คณะ/สถาบัน/สำนัก ต้องการ การสนับสนุนทรัพยากรพื้นฐานจาก มหาวิทยาลัย ได้แก่ นักศึกษา อาหาร ยานพาหนะ คณะ/สถาบัน/สำนัก ประสานงานเรื่อง ทรัพยากรกับ มหาวิทยาลัย เมื่อลงตัวแล้วสามารถ เริ่มดำเนินการได้ และ แจ้งมหาวิทยาลัย เพื่อ ทราบ 1 2 3

6 ขั้นตอนการดำเนินการและประสานงาน
1 2 3 4 5 ตั้งเรื่อง สำรวจ/ประชุมเบื้องต้นเพื่อกำหนดขอบเขตงาน จัด/ประสานทรัพยากร ทำงาน ติดตามและประมวลผลงาน แบบ Form แจ้ง คุณสุปรียา เอมอร เกรียงไกร (9010) คณะสนับสนุน/ร่วมดำเนินการกับภาควิชา ภาควิชากรอก แบบฟอร์มเพื่อเก็บ ข้อมูลและการ ประสานงานต่อ คณะจัดทรัพยากรหรือ ประสานทรัพยากรกับ มหาวิทยาลัย ส่งเรื่องให้มหาวิทยาลัย ในกรณีต้องใช้ ทรัพยากรมาก ภาควิชาดำเนินการและแจ้งความก้าวหน้า/สรุปผลการดำเนินงานให้คณะทราบ ภาควิชาดำเนินการและแจ้งความก้าวหน้า/สรุปผลการดำเนินงานให้คณะทราบ

7 ระบบจัดเตรียมทรัพยากรและประสานการทำงาน (โดยคณะ/สถาบัน/สำนัก)
Flow การประสานงาน มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน/สำนัก Job Request มาที่อาจารย์/ภาควิชา/ คณะ FORM 1: Job Request Form FORM 2: Job PreparationForm (A) ระบบรับ Request (B) ระบบจัดเตรียมทรัพยากรและประสานการทำงาน (โดยคณะ/สถาบัน/สำนัก) คณะจัดการไม่ได้ พิจารณา งาน รับเรื่อง 1 คณะจัดการได้ Job Request มาที่มหาวิทยาลัย พิจารณา งาน ทำได้ (พร้อมทรัพยากร) จัดหาทรัพยากรของคณะ ทำไม่ได้ งานที่ต้องการทรัพยากรเพิ่มเติมจากส่วนกลาง งานที่ไม่ต้องการทรัพยากรจากส่วนกลาง จบ 3 2 (C) ระบบ Matching ทรัพยากร และวิเคราะห์ข้อมูล (โดย ทีมคณะ IT และทีมเลขานุการผู้บริหาร) Matching ทรัพยากร (นศ. /อาหาร/ยานพาหนะ) การจัด การเรียน การสอน (Gen-Ed/ วิชาเฉพาะ) ยืนยัน ทำงาน รวบรวมข้อมูล และประมวลผลงาน รายงาน ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผล Supporter/ Sponsor Information


ดาวน์โหลด ppt ระบบการทำงานและการจัดการทรัพยากรเพื่อการฟื้นฟูอุตสาหกรรมและสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google