งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Digital Engineering for Product Design, Development & Manufacturing รศ. ดร. สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Digital Engineering for Product Design, Development & Manufacturing รศ. ดร. สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Digital Engineering for Product Design, Development & Manufacturing รศ. ดร. สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช

2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community) ปีพ. ศ.2558 ตามแผนงาน การเปิดเสรีทางภาษี การเปิดเสรีทางการค้าบริการ การเปิดเสรีการลงทุน การเปิดให้มีการเคลื่อนย้าย เงินทุนเสรีมากขึ้น ที่มา

3

4 ภาคอุตสาหกรรมผู้ผลิตจะปรับตัว อย่างไร ? “ เลือกแข่งขันที่แรงงานราคาถูก ” หรือ “ เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ” เพื่อ - ลดต้นทุนการผลิต - ลดเวลาในการผลิตและทดสอบ - เพิ่มคุณภาพสินค้า - ทำให้ราคาถูกลง

5 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ของโปรแกรม วิศวกรรมดิจิทัล (Digital Engineering) เพื่อช่วยพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน วิศวกรรมและเทคโนโลยีการผลิต โดยกระบวนการทางซอฟต์แวร์ CAD/CAE/CAM/Automation จากภาครัฐ สถาบันการศึกษา สู่ ภาคเอกชน โดยมุ่งหวังให้ ภาคเอกชนมีความพร้อมที่จะ รับมือการเปิดเสรีของประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community) ในปี พ. ศ.2558

6 Digital Engineering คืออะไร Digital engineering is a process to realize highly complex product design and production process in shortest time during the pre- production or development stages using results of quantitative estimation of the product and production function, performance and reliability through computer, information, and modeling technology application. [NADEC 2009, Malaysia]

7 Digital Engineering

8 Product Life Cycle Management ResearchDesign (CAD)Analysis (CAE) Prototyping (RP) Process Design (VR) Production (CAM) Documentation (KM)

9 Digital Engineering for Enterprise

10 REAL- TIME COMMUN- ICATION SYSTEM Digital Engineering for Enterprise High-Speed Digital Network System CADCAE Virtual SIMULATION & VISUALISATION CAM ERP II (MATERIAL, INVENTORY CONTROL, SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, FINANCIAL, PROJECT MANAGEMENT, CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT, REAL-TIME ACCESS CONTROL, ASSET, HUMAN RESOURCES)

11 ตัวอย่างการใช้ Digital Engineering High-Speed Digital Network System CADCAE Virtual SIMULATION & VISUALISATION CAM

12 รูปแบบของทุนวิจัย 1. วิจัยร่วมกับภาคเอกชน 2. โจทย์ต้องมีความชัดเจน และ เป็นความต้องการที่แท้จริงของ ภาคเอกชน 3. ประยุกต์ใช้วิศวกรรมดิจิทัลใน การแก้ปัญหา 4. กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องจักรกล และโลหะการ แม่พิมพ์ และ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

13 ความร่วมมือ รูปแบบของทุนวิจัย นักวิจัย เอกชน สวทช เขียน / ยื่นข้อเสนอ โครงการ ยุติ อนุมั ติ โจทย์

14 ผลลัพธ์ที่ต้องการ 1. สามารถแก้ปัญหาให้กับ ภาคเอกชนด้วยการประยุกต์ใช้ วิศวกรรมดิจิทัล 2. สามารถลดต้นทุนหรือเวลาใน การผลิต และสามารถสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า 3. มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ ภาคเอกชน 4. ภาคเอกชนสามารถนำไปขยาย ผลในอนาคต 5. เกิดเครือข่ายวิจัยเข็มแข็ง

15 เอกชนลงทุนอะไรบ้าง 1. ต้องมีวิศวกรรับผิดชอบประสาน ความร่วมมือ / ร่วมวิจัยกับ โครงการ 2. ลงวัสดุ / เครื่องจักร / สถานที่ / สาธารณูปโภคและอำนวยความ สะดวกในการวิจัยที่โรงงาน 3. ลงเงินไม่เกินร้อยละ 20 ของ มูลค่าโครงการ 4. ยอมรับเงื่อนไขการรับ ผลประโยชน์จากการเกิด ทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับ สวทช. ( เจรจาแบบมิตร )

16 ขอบคุณครับ Q&AQ&A


ดาวน์โหลด ppt Digital Engineering for Product Design, Development & Manufacturing รศ. ดร. สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google