งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารการผลิต Operation Management 5- มิถุนายน 2555 5-8-12 มิถุนายน 2555 รองศาสตราจารย์ ชัยยศ สันติ วงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารการผลิต Operation Management 5- มิถุนายน 2555 5-8-12 มิถุนายน 2555 รองศาสตราจารย์ ชัยยศ สันติ วงษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารการผลิต Operation Management 5- มิถุนายน 2555 5-8-12 มิถุนายน 2555 รองศาสตราจารย์ ชัยยศ สันติ วงษ์

2  ระบบการผลิต ระบบธุรกิจ  หน้าที่การบริหาร  การบริหารการผลิต  ทักษะผู้บริหารการผลิต  ผลิตภาพ

3 1. ระบบการผลิต สินค้าและบริการ 2. วิวัฒนาการการผลิต 3. เป้าหมายการผลิตและการแข่งขัน 4. โลกการเปลี่ยนแปลง 5. การบริหารการผลิตในโลกการเปลี่ยนแลง

4 ระบบการผลิต Inputs Transformation Process Outputs Consume r Consumer Research

5 http://www.baskent.edu.tr/~kilter 5

6 การเมืองเทคโนโลยี เศรษฐกิจสังคม ตลาด DemandSupply Business ผู้ซื้อ ผู้ขาย สินค้า / บริการ หน้าที่ธุรกิจตลาดผลิตการเงิน บริหาร ทำได้ ทำเป็น วางแผน ดำเนินการ ควบคุม ผู้บริหาร รู้หลักการ รู้กระบวนการ รู้เครื่องมือ การเลือกเชิงกลยุทธ์ การออกแบบระบบการผลิต การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต กำไร = รายรับ - รายจ่าย = P x Q-FC-V x Q การบริหารการผลิต แข่งขันได้ Product Quality Cost Delivery กระบวนการผลิต ปัจจัยการผลิต ระบบการผลิต

7 Macro economic PESTLE Micro economic Supply : Demand Business ผู้ขาย ผู้ซื้อ สินค้า บริการ Company Suppliers Customers Competitors Business System Operation System Business Goal Operative Goal Competition Reality New Reality Driving Forces Change Static Dynamic Tactical Strategic

8 หน้าที่ผู้บริหารการ ผลิต การผลิต การแปลงสภาพปัจจัยรับเข้าออกมาเป็นสินค้าและบริการ การบริหาร การวางแผน การดำเนินการ การควบคุม ทำได้ ประสิทธิผล ทำเป็นประสิทธิภาพ การบริหารการผลิต การวางแผน ดำเนินการและควบคุมการแปลงสภาพปัจจัยรับเข้า ออกมาเป็นสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

9 ทักษะผู้บริหารการ ผลิต กระบวนการผลิต หลักการผลิต เครื่องมือการวิเคราะห์

10 วิวัฒนาการของการ บริหารการผลิต Adam smith Scientific management Human relation Operation Research TQC CAD CAM Modern

11 1-11

12 Adam Smith Adam Smith concept of specialization of labor the production process is broken the production process is broken down into discrete stages allowing down into discrete stages allowing specially-designed machines or specially-designed machines or narrowly-trained workers to perform narrowly-trained workers to perform each step with the least material each step with the least material waste and the maximum productivity. waste and the maximum productivity.

13 Frederick W. Taylor The Principles of Scientific Management The Principles of Scientific Management One best way increasing the efficiency of factory workers.

14 operations research a mathematics discipline mathematical models Their goal: to find an optimized approach

15 W. Edward Deming and J.M. Juran stressed that..  Everyone is responsible for quality… not just inspectors.  Product should be made right the first time to avoid rework.  Reliance on workers to make suggestions…not “experts”.  Elimination of any activity or material that does not add value to the product. 1950s TQC

16 Utilization of the computer. Applications include machine movement control, equipment & material monitoring, and the continuous adjustment of settings and flow rates. Computer CIM MRP

17 Lean Flexible manufacturing Six sigma Agility manufacturing Supply chain management

18 FUTURE Global Focus Just-in-TimeShipments Supply Chain Partners Rapid Product Development Mass Customization Empowered Employees, Teams, and Lean Production

19

20 โลกการเปลี่ยนแปลงกับการบริหาร การผลิต โลกเข้าสู่คลื่นลูกที่สาม บริการและคลื่นลูกที่สี่ ข่าวสารข้อมูล Lean Agility

21  ให้แต่ละคนไปค้นในเว็บต่างประเทศไฟล์ ppt. หัวข้อ Operation Strategy Product Strategy Process Strategy แล้ว Download หัวข้อละ 1 ไฟล์ พร้อม สรุปเป็นภาษาไทยย่อๆ ( ประมาณ ครึ่งหน้า ) ว่าแต่ละ หัวข้อแตกต่างกันอย่างไร  ใส่ชื่อรหัสลงไฟล์ส่งทาง e-mail ไปที่ csuntivong@gmail.com ภายในวันที่ 25 มิถุนายน ก่อน 12.00 น. csuntivong@gmail.com


ดาวน์โหลด ppt การบริหารการผลิต Operation Management 5- มิถุนายน 2555 5-8-12 มิถุนายน 2555 รองศาสตราจารย์ ชัยยศ สันติ วงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google