งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารการผลิต Operation Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารการผลิต Operation Management"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารการผลิต Operation Management
มิถุนายน 2555 รองศาสตราจารย์ ชัยยศ สันติวงษ์

2 หัวข้อที่เรียนไปแล้ว
ระบบการผลิต ระบบธุรกิจ หน้าที่การบริหาร การบริหารการผลิต ทักษะผู้บริหารการผลิต ผลิตภาพ

3 หัวข้อวันนี้ ระบบการผลิต สินค้าและบริการ วิวัฒนาการการผลิต
เป้าหมายการผลิตและการแข่งขัน โลกการเปลี่ยนแปลง การบริหารการผลิตในโลกการเปลี่ยนแลง

4 ระบบการผลิต Consumer Research Consumer Transformation Process Inputs
Outputs

5

6 การออกแบบระบบการผลิต รู้กระบวนการ ทำเป็น การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต
การเมือง เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม ตลาด Demand Supply ผู้ซื้อ Business ผู้ขาย กำไร = รายรับ-รายจ่าย =P x Q-FC-V x Q ปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต สินค้า/บริการ แข่งขันได้ ระบบการผลิต Product Quality Cost Delivery การบริหารการผลิต หน้าที่ธุรกิจ ตลาด ผลิต การเงิน ผู้บริหาร บริหาร วางแผน ดำเนินการ ควบคุม การเลือกเชิงกลยุทธ์ รู้หลักการ ทำได้ การออกแบบระบบการผลิต รู้กระบวนการ ทำเป็น การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต รู้เครื่องมือ

7 สินค้า ผู้ขาย บริการ ผู้ซื้อ Macro economic PESTLE Micro economic
Supply : Demand Driving Forces Reality Change New Reality Business Static Dynamic สินค้า บริการ Tactical Strategic ผู้ขาย ผู้ซื้อ Suppliers Company Customers Business System Business Goal Operative Goal Operation System Competition Competitors

8 หน้าที่ผู้บริหารการผลิต
การบริหาร การวางแผน การดำเนินการ การควบคุม ทำได้ ประสิทธิผล ทำเป็นประสิทธิภาพ การผลิต การแปลงสภาพปัจจัยรับเข้าออกมาเป็นสินค้าและบริการ การบริหารการผลิต การวางแผน ดำเนินการและควบคุมการแปลงสภาพปัจจัยรับเข้า ออกมาเป็นสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

9 ทักษะผู้บริหารการผลิต
กระบวนการผลิต หลักการผลิต เครื่องมือการวิเคราะห์

10 วิวัฒนาการของการบริหารการผลิต
Adam smith Scientific management Human relation Operation Research TQC CAD CAM Modern วิวัฒนาการของการบริหารการผลิต

11 Historical Development of OM
1-11 Historical Development of OM 14

12 1776 Adam Smith concept of specialization of labor
the production process is broken down into discrete stages allowing specially-designed machines or narrowly-trained workers to perform each step with the least material waste and the maximum productivity.

13 The Principles of Scientific Management increasing the efficiency of
1900 Frederick W. Taylor The Principles of Scientific Management One best way increasing the efficiency of factory workers.

14 a mathematics discipline Their goal: to find an optimized approach
1940 operations research a mathematics discipline mathematical models Their goal: to find an optimized approach

15 W. Edward Deming and J.M. Juran stressed that..
TQC 1980s 1950s W. Edward Deming and J.M. Juran stressed that.. Everyone is responsible for quality… not just inspectors. Product should be made right the first time to avoid rework. Reliance on workers to make suggestions…not “experts”. Elimination of any activity or material that does not add value to the product.

16 Utilization of the computer. adjustment of settings
CIM MRP Utilization of the computer. Applications include machine movement control, equipment & material monitoring, and the continuous adjustment of settings and flow rates.

17 Early 21st Century Lean Flexible manufacturing Six sigma
Agility manufacturing Supply chain management

18 Global Focus Just-in-Time Shipments Supply Chain Partners
Mass Customization Global Focus Just-in-Time Shipments FUTURE Supply Chain Partners Empowered Employees, Teams, and Lean Production Rapid Product Development

19

20 โลกการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารการผลิต
โลกเข้าสู่คลื่นลูกที่สาม บริการและคลื่นลูกที่สี่ ข่าวสารข้อมูล Lean Agility

21 มอบหมายงานครั้งที่ 1 ให้แต่ละคนไปค้นในเว็บต่างประเทศไฟล์ ppt. หัวข้อ Operation Strategy Product Strategy Process Strategy แล้ว Download หัวข้อละ 1 ไฟล์ พร้อมสรุปเป็นภาษาไทยย่อๆ (ประมาณ ครึ่งหน้า ) ว่าแต่ละหัวข้อแตกต่างกันอย่างไร ใส่ชื่อรหัสลงไฟล์ส่งทาง ไปที่ ภายในวันที่ 25 มิถุนายน ก่อน น.


ดาวน์โหลด ppt การบริหารการผลิต Operation Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google