งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แหล่งการเรียนรู้และ เครือข่ายนวัตกรรม และกระบวนการทาง นวัตกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แหล่งการเรียนรู้และ เครือข่ายนวัตกรรม และกระบวนการทาง นวัตกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แหล่งการเรียนรู้และ เครือข่ายนวัตกรรม และกระบวนการทาง นวัตกรรม

2 What do you think of Innovation ?

3 Are you innovate enough?

4 What do you think of Innovation ?  New  Workable  Appropriate

5 ประเภทของนวัตกรรม  การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการใหม่ๆ  เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนแบบต่างๆ  การพัฒนาสื่อใหม่ๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการเรียนการ สอน  การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาปรับระบบการเรียน การสอน  วิธีการออกแบบหลักสูตรใหม่  การจัดการด้านการวัดและประเมินผล  การสร้างเครือข่าย

6 ตระกูล E  E-learning  E-media  E-book  E-……………….  The"e" in eLearning would be better defined as Evolving or Everywhere or Enhanced or Extended

7 CMS

8 นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ 1 การจัดการเรียนรู้แบบพัฒนากระบวนการคิดด้วยการใช้ คำถามหมวกความคิด 6 ใบ 2 การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา 3 การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 4 การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ 5 การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 6 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 7 การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์และเน้นการปฏิบัติ 8 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา 9 การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้

9 แหล่งการเรียนรู้นวัตกรรม  Web site  http://www.thaiteachers.tv  http://www.thaicyberu.com  http://www.thaigifted.org  http://www.eteacherzone.com  http://www.moe.go.th/moe/th  หน่วยงานสนับสนุนและผลิตนวัตกรรมทางการเรียน การสอน  สถาบันพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ม. มหิดล http://www.il.mahidol.ac.th  สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ม. ขอนแก่น

10

11 What else?  Curriculum & Instruction  Professional Development  Hands-on Activity  Tools  Game  Learning Theory  Teaching and learning management  Extended laboratory

12

13 กระบวนการการพัฒนานวัตกรรม 1. วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนา คุณภาพผู้เรียน 2. ศึกษาทฤษฎีที่ใช้สนับสนุน และเลือกนวัตกรรม 3. วางแผนการออกแบบสร้างนวัตกรรม 4. ทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม 5. ดำเนินการสอนโดยนำนวัตกรรมไปใช้ 6. ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขนวัตกรรม

14 การประเมินนวัตกรรม  ประเมินทำไม  อะไรบ้างที่ควรประเมิน  วิธีการประเมินเป็นอย่างไร  ตัวบ่งชี้คืออะไร  เกณฑ์คะแนนเป็นอย่างไร

15 ข้อผิดพลาดในการพัฒนานวัตกรรม  1. ขาดเหตุผลที่ชี้ให้เห็นความจำเป็นที่ต้องพัฒนานวัตกรรม  2. ขาดการสังเคราะห์ทฤษฎีที่ใช้สนับสนุนนวัตกรรม  3. กรอบแนวคิดไม่ชัดเจน  4. การระบุตัวแปรต้นและตัวแปรตามไม่สมเหตุสมผล  5. การเลือกเนื้อหาไม่เหมาะสมกับนวัตกรรม  6. การเลือกเนื้อหาไม่เชื่อมโยงกับหลักสูตรและผลการเรียนรู้  7. นิยามศัพท์ของนวัตกรรมไม่ชัดเจน  8. ขาดหลักฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับประสิทธิภาพของนวัตกรรม  9. เครื่องมือวิจัยไม่น่าเชื่อถือว่าจะวัดได้จริง  10. เครื่องมือวิจัยมีแต่แบบทดสอบหรือแบบสอบถามทำให้วัดตัวแปรตามไม่ได้จริง  11. เน้นข้อมูลเชิงปริมาณมากกว่าเชิงคุณภาพขาดการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า  12. นวัตกรรมนั้นก่อให้เกิดความยุ่งยากในการนำไปใช้  13. ข้อเสนอแนะไม่ชัดเจนว่าจะนำนวัตกรรมไปใช้อย่างไร  14. ไม่ระบุเงื่อนไขหรือบริบทและข้อดีข้อจำกัดของนวัตกรรม  15. ส่วนประกอบของนวัตกรรมไม่ชัดเจนไม่มีขั้นตอนหรือบทบาทของผู้เกี่ยวข้อง  16. นวัตกรรมนั้นไม่คุ้มค่ากับการลงทุน 15

16 Your assignment  ท่องเที่ยวแหล่งข้อมูลที่ได้ยกตัวอย่างไว้ให้  เลือกนวัตกรรมที่อยากจะทำ  พิมพ์รายงานกระบวนการพัฒนานวัตกรรม ไม่เกิน 5 หน้า A4 โดยมีหัวข้อดังนี้  วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน  ศึกษาทฤษฎีที่ใช้สนับสนุนการผลิตนวัตกรรม


ดาวน์โหลด ppt แหล่งการเรียนรู้และ เครือข่ายนวัตกรรม และกระบวนการทาง นวัตกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google