งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบภายในที่ไม่ใช่ การจับผิด ทำอย่างไร ? คลินิก ไอเอ ครั้งที่ 2/2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบภายในที่ไม่ใช่ การจับผิด ทำอย่างไร ? คลินิก ไอเอ ครั้งที่ 2/2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบภายในที่ไม่ใช่ การจับผิด ทำอย่างไร ? คลินิก ไอเอ ครั้งที่ 2/2553

2 Internal Audit is… •an independent, objective assurance and consulting activities (Primary Function/Activities) •designed to add value and improve an organizations operations. (Primary Contribution) •It helps an organization accomplish its objective by bringing a systematic, discipline approach (Mission) •to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes. (Scope of Services)

3 Audit Objectives  Determine compliance  Verify financial information and assets  Identify profit improvement opportunities  Verify goals and objectives are met  Evaluate quality of performance  Evaluate internal controls  Contribute to improving risk management and governance systems

4 Some Questions?  จะทำอย่างไรที่ไม่ให้ผู้รับตรวจสอบมองว่ามาจับผิด  ทำอย่างไรที่จะให้ผู้รับตรวจรู้สึกว่าผู้ตรวจสอบเป็นเสมือนที่ ปรึกษา  มีเทคนิคและวิธีการตรวจสอบใดที่ไม่ทำให้ผู้รับตรวจรู้สึกว่าถูก จับผิด  ทำอย่างไรผู้รับตรวจจึงจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ  ควรตั้งคำถาม หรือใช้วิธีการสื่อสาร เช่นไร เพื่อให้ได้รับความ ร่วมมือจากผู้รับตรวจ  ทักษะการพูดและบุคลิกภาพของผู้ตรวจสอบภายในมีส่วนใน การสร้างภาพลักษณ์ของผู้ตรวจสอบภายใน ในเชิงไม่ใช่การ จับผิดได้อย่างไร  ต้องการทราบเทคนิคที่ทำให้การตรวจสอบไม่ใช่การจับผิด ตั้งแต่เริ่มการวางแผนการตรวจสอบ, การ Open meeting, การสรุปผลการตรวจสอบกับผู้รับตรวจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน องค์กรที่ใช้ผลการตรวจสอบเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน Performance ของหน่วยงานผู้รับตรวจด้วย  ความแตกต่างระหว่างแนวคิดการตรวจสอบทุจริตกับการ จับผิด  ผู้รับตรวจมีมุมมองและทัศนคติอย่างไรกับการตรวจสอบ  จะแก้ภาพพจน์ในทางลบของผู้ตรวจสอบได้อย่างไร

5 Audit Customer VS Auditee Customer •Service •Consultant •House Quest •Improve Operation •Counselor •Effective •Ongoing Relationship Auditee •Product •Adversary •Beat cop. •Find Errors •Second Guesser •Efficient •Assignment

6 What the Audit Department Can Do Clearly identify your customers and their needs Design audit services that meet those needs •Reinvent audit; “blank sheet of paper”approach Get the resources to provide those services •Hire, train, or rent the skill-sets Sell, sell, sell the value of internal audit

7 What You Can Do On Every Audit Marketing is relationship building Every customer contact is a “Moment of Truth”

8 Audit Model Performance of Audit Work Risk Assessment Planning Performing the Engagement Communicating Results Follow Up / Quality Assurance


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบภายในที่ไม่ใช่ การจับผิด ทำอย่างไร ? คลินิก ไอเอ ครั้งที่ 2/2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google