งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารการผลิต 7 มิถุนายน 2556 7 มิถุนายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารการผลิต 7 มิถุนายน 2556 7 มิถุนายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารการผลิต 7 มิถุนายน 2556 7 มิถุนายน 2556

2 สุตมยปัญญา ฟังอาจารย์เล่า เข้าชั้นเรียน 20 % สุ่ม เช็คชื่อทุกครั้ง ไม่มาหรือสายเกิน 15 นาที หักครั้งละ 2 คะแนน จินตมยปัญญา ค้นคว้าด้วยตัวเอง 15 % หัวข้อที่จะ เรียนสัปดาห์ถัดไป ค้นในอินเตอร์เน็ต ส่งไฟล์ที่ค้นเป็น ppt. หรือ pdf. File สรุปผลการค้นออกมาเหมือนกับการเขียนหนังสือ 1 เล่ม วิชานี้ และส่งไปที่ csuntivong@gmail.com ก่อน 24 น. ก่อนวันเรียนถัดไป ส่งเลยเวลาหัก 2 คะแนน เมื่อจบ เรียนวิชานี้แล้วให้รวบรวมเป็นหนังสือชื่อ “ การบริหาร การผลิต ” 20% ส่งวันสุดท้ายของการเรียนcsuntivong@gmail.com ภาวนามยปัญญา ทดสอบย่อย 3 ครั้งๆละ 5 % 15% สอบปลายภาค 30% ออกเป็นกรณีศึกษา 1 กรณีศึกษา ไม่อนุญาตให้นำหนังสือเข้าห้องสอบ

3 หัวข้อวันนี้ ► อธิบายขอบเขตเนื้อหาของวิชา เพื่อไปจัดทำ สารบัญหนังสือ ► มอบหมายงานค้นคว้าเรื่องที่ 1 พร้อมทั้งตัวอย่าง งานค้นคว้า ► ธุรกิจ กับ การบริหารการผลิต ► วิวัฒนาการการบริหารการผลิต ► การบริหารการผลิตในโลกการเปลี่ยนแปลง

4 แนะนำหลักสูตร ► POM เป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ธุรกิจ ► POM เป็นกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการที่ไป สนับสนุนกลยุทธ์การแข่งขัน ► การสอนจะไปในแนวทางการบริหารเทคโนโลยี การผลิต ในเชิงยุทธ์ศาสตร์สอนในมุมมองของผู้บริหาร ► เนื้อหาจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ► ส่วนที่ 1 ภาพรวมและกลยุทธ์การบริหารการ ผลิต ► ส่วนที่ 2 การออกแบบการผลิต ► ส่วนที่ 3 การวางแผนและควบคุมการผลิต

5 ส่วนที่ 1 ความรู้พื้นฐานการบริหารการผลิต ธุรกิจกับการบริหารการผลิต ระบบการผลิต ผลิต ภาพ วิวัฒนาการการ บริหารการผลิต ส่วนที่ 2 การเลือกกลยุทธ์กระบวนการผลิต ความหมายกลยุทธ์ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ กระบวนการผลิต หลักการตัดสินใจ การ พยากรณ์อุปสงค์กับการเลือกกลยุทธ์กระบวนการผลิต ส่วนที่ 3 การออกแบบระบบการผลิต การออกแบบกำลังผลิต การเลือกทำเลที่ตั้ง การวาง ผังโรงงาน การวางแผน กำลังพลและการ ออกแบบงาน สารบัญหนังสือ

6 ส่วนที่ 4 การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต การวางแผนการผลิตรวมและตารางการผลิตแม่บท การวางแผนความต้องการวัสดุ การวางแผนสินค้าคงคลัง การวางแผนตารางการผลิต การควบคุมคุณภาพ การบำรุงรักษา สารบัญหนังสือ ( ต่อ )

7 มอบหมายงานครั้งที่ 1 ► ► คราวหน้านั่งเรียงตามเลขที่เพื่อสะดวกในการเช็คชื่อและ จะหมุนเวียนเป็นระยะหลังสอบย่อยแต่ละครั้ง ► ► เริ่มค้นส่วนที่ 1 ย้อนหลัง และหัวข้อ Evolution of Operation Management ► ► Download file (ppt. or pdf. ). ใส่รหัสนักศึกษาและ ส่งไปที่ csuntivong@gmail.com ภายในเวลาที่กำหนด แล้วไปทำรายละเอียดรวบรวมไว้เป็นหนังสือของตัวเอง ส่งตอนก่อนสอบย่อยและปลายภาคตามที่กำหนดให้ ส่วน ที่ 1 ส่งก่อนสอบย่อยครั้งที่ 1 ซึ่งจะกำหนดให้ต่อไปcsuntivong@gmail.com ► ► ตัวอย่างการส่งไฟล์

8 ► ► ความหมาย “ ธุรกิจ “ หน้าที่ และเป้าหมายธุรกิจ ► ► ความหมายการบริหาร หน้าที่และ เป้าหมาย ► ► ความหมายการผลิต หน้าที่และเป้าหมายการ ผลิต ► ► ผู้บริหารและทักษะการบริหารการผลิต ► ► ระบบการผลิต การแปลงสภาพ ► ► ผลิตภาพ productivity ► ► วิวัฒนาการการบริหารการผลิต

9 ► “ ธุรกิจ “ หน้าที่ และเป้าหมายธุรกิจ

10 ธุรกิจ หน้าที่ธุรกิจ เป้าหมายธุรกิจ

11 บริการ สินค้า

12 การบริหาร หน้าที่การบริหาร เป้าหมายการบริหาร

13

14 ► การผลิต หน้าที่และเป้าหมายการผลิต

15 เป้าห มาย ถูก เร็ว ดี หลากลาย

16 ผู้บริหารการผลิต ทักษะ

17 ระบบการผลิต การแปลงสภาพ

18 กระบวนการผลิต

19 output Input

20 การบริหารการผลิตสมัยใหม่

21

22

23

24


ดาวน์โหลด ppt การบริหารการผลิต 7 มิถุนายน 2556 7 มิถุนายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google