งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

School of Business Administration BANGKOK UNIVERSITY

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "School of Business Administration BANGKOK UNIVERSITY"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 School of Business Administration BANGKOK UNIVERSITY
Marketing Research School of Business Administration BANGKOK UNIVERSITY A.Treetip.B

2 Treetip Boonyam City Campus: Building 3, fl.1st
Tel ext. 1640 Rangsit Campus: Building 6, fl.2nd Tel ext. 2640 Mobile: A.Treetip.B

3 การประเมินผล Mid term Exam 30% Final Exam 40% Report 15%
Presentation 10% Assignment 5% (Day-program) Total 100% A.Treetip.B

4 การแบ่งคะแนนรายงาน (Report 15%)
รูปแบบถูกต้อง 5 เนื้อหาถูกต้อง 5 งานละเอียด,สวยงาม 5 รวม คะแนน A.Treetip.B

5 การแบ่งคะแนนการนำเสนอ (Presentation 10%)
การนำเสนอโครงร่างงานวิจัย 3 คะแนน การนำเสนอผลการวิจัย 7 คะแนน รวม คะแนน การนำเสนอผลงานวิจัย ต้องใส่สูทในการนำเสนอ A.Treetip.B

6 เกณฑ์การให้คะแนนการนำเสนอผลงาน
การแต่งกาย 10% ความครบถ้วนของเนื้อหา 50% และความถูกต้องของเนื้อหา การตรงต่อเวลา 20% ความเข้าใจในเนื้อหา % รวม % A.Treetip.B

7 Assignment (ภาคปกติ) นักศึกษาทุกกลุ่มจะได้รับมอบหมายให้หารายละเอียดเกี่ยวกับคำศัพท์ทางด้านการวิจัย เมื่อนักศึกษาถึงเวลาที่ถูกกำหนดไว้ จะต้องนำเสนอรายละเอียดดังกล่าวหน้าชั้นประมาณ 10 นาที น.ศ.อาจถูกซักถามจากอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นได้ตลอดเวลา คะแนน 5 คะแนน (นำเสนอ 2 + รายงาน 3) A.Treetip.B

8 ตารางเวลาการส่งงาน ครั้งที่ 1 จับกลุ่ม กลุ่มละ 10 คน และเสนอเรื่องที่สนใจ ครั้งที่ 2 ส่งรายชื่อที่พิมพ์แล้วและนำเสนอข่าวหน้าชั้น จับฉลากเลขที่กลุ่มและมอบหมายคำศัพท์ ครั้งที่ 3 ส่งปัญหางานวิจัยและจัดทำโครงการวิจัยส่วนที่ 1 ครั้งที่ 4 จัดทำโครงการวิจัยส่วนที่ 2 A.Treetip.B

9 ตารางเวลาการส่งงาน ครั้งที่ 5 - ครั้งที่ 6 ส่งโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ครั้งที่ 5 - ครั้งที่ 6 ส่งโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ นำเสนอโครงการวิจัยหน้าชั้น แต่ละกลุ่มนำเสนอไม่เกิน 15 นาที ส่งแบบสอบถาม ครั้งที่ 7 ส่งแบบสอบถามฉบับจริงและออกภาคสนาม A.Treetip.B

10 ตารางเวลาการส่งงาน ครั้งที่ 8 ส่ง Coding และ แบบสอบถามที่ออกแล้ว
เตรียมจัดทำรายงานใหญ่ ครั้งที่ 9 จัดทำบทที่ 4 – 5 ของรายงานใหญ่ ครั้งที่ 10 ให้คำปรึกษาเรื่อง SPSS ครั้งที่ 11 - A.Treetip.B

11 ตารางเวลาการส่งงาน ครั้งที่ 12 - ครั้งที่ 13 กลุ่มที่ 1 – 4 เสนอผลงาน
ครั้งที่ 12 - ครั้งที่ 13 กลุ่มที่ 1 – 4 เสนอผลงาน ครั้งที่ 14 กลุ่มที่ 5 – 8 เสนอผลงาน หมายเหตุ: นักศึกษาต้องนำเสนอคำศัพท์ตามวันและ เวลาที่กำหนด A.Treetip.B

12 ตารางการเรียนการสอน A.Treetip.B

13 Marketing Research BANGKOK UNIVERSITY
บทนำ Marketing Research BANGKOK UNIVERSITY

14 ทำไมต้องทำวิจัย ? A.Treetip.B

15 ความหมาย งานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนหรือกระบวนการ(Process) ของการแสวงหาความรู้ หรือค้นหาข้อเท็จจริงอย่างมีระบบแบบแผน เพื่อนำมาใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น หรือเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาในเรื่องที่กำลังสนใจ A.Treetip.B

16 ทำไมต้องวิจัยตลาด การแข่งขันมีมากขึ้น
การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ทรัพยากรมีอย่างจำกัด ผู้บริโภคเปลี่ยนไป ต้องการลดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนขึ้น A.Treetip.B

17 ภาระหน้าที่ หรือ บทบาทของผู้บริหารการตลาด
แก้ไขปัญหาทางการตลาดที่เกิดขึ้น การวางแผน เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม ในการนำสินค้า หรือ บริการที่ดีไปสู่ผู้บริโภค สร้างความต้องการให้กับลูกค้า แทนที่จะให้ลูกค้าเรียกร้องก่อน A.Treetip.B

18 การแก้ปัญหาเป็นหนึ่งในงาน
ของผู้บริหาร ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ แผนงาน ที่กำลังพัฒนา ข้อมูลที่ เชื่อถือได้ ทางเลือก ที่เกิดขึ้น - Primary Data - Secondary Data ทางเลือก ที่เลือก A.Treetip.B

19 ลูกค้า สร้างความต้องการ ให้กับลูกค้า การตอบสนอง 4 Ps ความต้องการ
ของผู้บริโภค ให้ได้รับความ พึงพอใจสูงสุด 4 Ps Product Price Place Promotion การตลาด ลูกค้า พฤติกรรม A.Treetip.B

20 ประโยชน์ของการวางแผนทางการตลาด
รู้แนวในการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ง่ายต่อการควบคุมและประเมินผล สามารถกำหนดกิจกรรมทางการตลาดในช่วงเวลาต่างๆกัน ได้อย่างเหมาะสม สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ ปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า A.Treetip.B

21 กระบวนการในการวิจัย(โดยสังเขป)
กำหนดปัญหา หาข้อมูลสนับสนุนผลงาน กำหนดขอบเขตการวิจัย กำหนดเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดทำเป็นรูปเล่มและนำเสนอผลงาน A.Treetip.B

22 สัปดาห์หน้า พิมพ์รายชื่อบุคคลในกลุ่ม โดยเรียงรหัสนักศึกษาด้วย
เตรียมหาข่าวการตลาดในเรื่องที่สนใจ ควรจัดหามาประมาณ 2 – 3 ข่าว A.Treetip.B


ดาวน์โหลด ppt School of Business Administration BANGKOK UNIVERSITY

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google