งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

A.Treetip.B 1 Marketing Research School of Business Administration BANGKOK UNIVERSITY.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "A.Treetip.B 1 Marketing Research School of Business Administration BANGKOK UNIVERSITY."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 A.Treetip.B 1 Marketing Research School of Business Administration BANGKOK UNIVERSITY

2 A.Treetip.B 2 Treetip Boonyam Treetip Boonyam City Campus:Building 3, fl.1 st Tel. 350-3500 ext. 1640 Rangsit Campus: Building 6, fl.2 nd Tel. 902-0299 ext. 2640 e-mail: treetip.b@bu.ac.th Mobile: 01 - 6189206

3 A.Treetip.B 3 การประเมินผล Mid term Exam30% Final Exam40% Report15% Presentation10% Assignment Assignment 5%(Day-program) Total100%

4 A.Treetip.B 4 การแบ่งคะแนนรายงาน (Report 15%) 1. รูปแบบถูกต้อง 5 2. เนื้อหาถูกต้อง 5 3. งานละเอียด, สวยงาม 5 รวม 15 คะแนน

5 A.Treetip.B 5 การแบ่งคะแนนการนำเสนอ (Presentation 10%) 1. การนำเสนอโครงร่างงานวิจัย 3 คะแนน 2. การนำเสนอผลการวิจัย 7 คะแนน รวม 10 คะแนน การนำเสนอผลงานวิจัย ต้องใส่ สูทในการนำเสนอ

6 A.Treetip.B 6 เกณฑ์การให้คะแนนการ นำเสนอผลงาน  การแต่งกาย 10%  ความครบถ้วนของเนื้อหา 50% และความถูกต้องของเนื้อหา และความถูกต้องของเนื้อหา  การตรงต่อเวลา 20%  ความเข้าใจในเนื้อหา 20% รวม 100%

7 A.Treetip.B 7 Assignment ( ภาค ปกติ )  นักศึกษาทุกกลุ่มจะได้รับมอบหมาย ให้หารายละเอียดเกี่ยวกับคำศัพท์ ทางด้านการวิจัย  เมื่อนักศึกษาถึงเวลาที่ถูกกำหนดไว้ จะต้องนำเสนอรายละเอียดดังกล่าว หน้าชั้นประมาณ 10 นาที  น. ศ. อาจถูกซักถามจากอาจารย์และ เพื่อนร่วมชั้นได้ตลอดเวลา  คะแนน 5 คะแนน ( นำเสนอ 2 + รายงาน 3)

8 A.Treetip.B 8 ตารางเวลาการส่งงาน  ครั้งที่ 1 จับกลุ่ม กลุ่มละ 10 คน และเสนอเรื่องที่สนใจ  ครั้งที่ 2 ส่งรายชื่อที่พิมพ์แล้ว และนำเสนอข่าวหน้าชั้น จับฉลากเลขที่กลุ่มและ มอบหมายคำศัพท์  ครั้งที่ 3 ส่งปัญหางานวิจัยและ จัดทำโครงการวิจัยส่วนที่ 1  ครั้งที่ 4 จัดทำโครงการวิจัยส่วน ที่ 2

9 A.Treetip.B 9 ตารางเวลาการส่งงาน  ครั้งที่ 5-  ครั้งที่ 6 ส่งโครงการวิจัยฉบับ สมบูรณ์ นำเสนอโครงการวิจัย หน้าชั้น แต่ละกลุ่มนำเสนอไม่เกิน 15 นาที ส่งแบบสอบถาม  ครั้งที่ 7 ส่งแบบสอบถามฉบับ จริงและออกภาคสนาม

10 A.Treetip.B 10 ตารางเวลาการส่งงาน  ครั้งที่ 8 ส่ง Coding และ แบบสอบถามที่ออกแล้ว เตรียมจัดทำรายงานใหญ่  ครั้งที่ 9 จัดทำบทที่ 4 – 5 ของรายงานใหญ่  ครั้งที่ 10 ให้คำปรึกษาเรื่อง SPSS  ครั้งที่ 11-

11 A.Treetip.B 11 ตารางเวลาการส่งงาน  ครั้งที่ 12-  ครั้งที่ 13 กลุ่มที่ 1 – 4 เสนอผลงาน  ครั้งที่ 14 กลุ่มที่ 5 – 8 เสนอผลงาน หมายเหตุ : นักศึกษาต้อง นำเสนอคำศัพท์ตามวันและ เวลาที่กำหนด

12 A.Treetip.B 12 ตารางการเรียนการสอน

13 บทนำ Marketing Research BANGKOK UNIVERSITY

14 A.Treetip.B 14 ทำไมต้อง ทำวิจัย ?

15 A.Treetip.B 15 ความหมาย  งานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอน หรือกระบวนการ (Process) ของการแสวงหาความรู้ หรือ ค้นหาข้อเท็จจริงอย่างมีระบบ แบบแผน เพื่อนำมาใช้ในการ อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ เกิดขึ้น หรือเพื่อนำไปใช้ใน การตัดสินใจและแก้ปัญหาใน เรื่องที่กำลังสนใจ

16 A.Treetip.B 16 ทำไมต้องวิจัยตลาด  การแข่งขันมีมากขึ้น  การพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว  ทรัพยากรมีอย่างจำกัด  ผู้บริโภคเปลี่ยนไป  ต้องการลดความเสี่ยงจาก สภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนขึ้น

17 A.Treetip.B 17 ภาระหน้าที่ หรือ บทบาท ของผู้บริหารการตลาด 1. แก้ไขปัญหาทางการตลาดที่ เกิดขึ้น 2. การวางแผน เพื่อหาแนวทางที่ เหมาะสมในการนำสินค้า หรือ บริการที่ดีไปสู่ผู้บริโภค 3. สร้างความต้องการให้กับลูกค้า แทนที่จะให้ลูกค้าเรียกร้องก่อน

18 A.Treetip.B 18 ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ แผนงาน ที่กำลังพัฒนา ทางเลือก ที่เกิดขึ้น ทางเลือก ที่เลือก ข้อมูลที่ เชื่อถือได้ - Primary Data - Secondary Data การแก้ปัญหาเป็นหนึ่งในงาน ของผู้บริหาร

19 A.Treetip.B 19 การตลาด การตอบสนอง ความต้องการ ของผู้บริโภค ให้ได้รับความ พึงพอใจสูงสุด 4 Ps Product Price Place Promotion ลูกค้า พฤติกรรม สร้างความต้องการ ให้กับลูกค้า

20 A.Treetip.B 20 ประโยชน์ของการวางแผน ทางการตลาด 1. รู้แนวในการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 2. ง่ายต่อการควบคุมและประเมินผล 3. สามารถกำหนดกิจกรรมทางการ ตลาดในช่วงเวลาต่างๆกัน ได้อย่าง เหมาะสม 4. สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ ปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า

21 A.Treetip.B 21 กระบวนการในการวิจัย ( โดยสังเขป )  กำหนดปัญหา  หาข้อมูลสนับสนุนผลงาน  กำหนดขอบเขตการวิจัย  กำหนดเครื่องมือในการเก็บข้อมูล  เก็บข้อมูล  ประมวลผลข้อมูล  จัดทำเป็นรูปเล่มและนำเสนอผลงาน

22 A.Treetip.B 22 สัปดาห์หน้า  พิมพ์รายชื่อบุคคลในกลุ่ม โดยเรียงรหัสนักศึกษาด้วย  เตรียมหาข่าวการตลาดใน เรื่องที่สนใจ ควรจัดหามาประมาณ 2 – 3 ข่าว ควรจัดหามาประมาณ 2 – 3 ข่าว


ดาวน์โหลด ppt A.Treetip.B 1 Marketing Research School of Business Administration BANGKOK UNIVERSITY.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google