งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รหัสวิชา 02047102 ระเบียบ วิธีการวิจัย (Research Methodology) อ. ดร. เกษมรัสมิ์ วิวิตรกุลเกษม Mobile: 0892044869 Home: 025098794 เป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รหัสวิชา 02047102 ระเบียบ วิธีการวิจัย (Research Methodology) อ. ดร. เกษมรัสมิ์ วิวิตรกุลเกษม Mobile: 0892044869 Home: 025098794 เป้าหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รหัสวิชา 02047102 ระเบียบ วิธีการวิจัย (Research Methodology) อ. ดร. เกษมรัสมิ์ วิวิตรกุลเกษม kwkasemrat@gmail.com Mobile: 0892044869 Home: 025098794 เป้าหมาย : ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการ สร้างสรรค์งานวิทยานิพนธ์ได้

2 รหัสวิชา 02047102 ระเบียบ วิธีการวิจัย (Research Methodology) 1. การแนะนำลักษณะวิชา วิธีเรียนรู้และแจ้ง ข้อตกลงร่วมกัน งานสืบค้นงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่สนใจทุก สัปดาห์ๆ ละอย่างน้อย 3 เรื่องและศึกษาค้นคว้า เรื่องราวที่สนใจต่อการทำวิทยานิพนธ์ http://krusorndee.net/group/idkasemrat รูบริกแบบประเมินตามสภาพจริง 2. นักศึกษาแสดงข้อมูลการวางแผนอนาคต ทางการเรียนของตนเอง 3. การนำเข้าสู่บทเรียนเบื้องต้น

3 หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการ เรียนรู้ของนักศึกษาผลการ เรียนรู้ 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

4 ตารางเวล า 2. นักศึกษาแสดงข้อมูลการวางแผนอนาคต ทางการเรียนของตนเอง ให้เวลา 15 นาที 3.1 ความหมายและประเภทของการวิจัย 3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ 3. การนำเข้าสู่บทเรียนเบื้องต้น

5 ความรู้ในเนื้อหาสาระที่ จะวิจัย (Content) ความรู้ในเรื่องระเบียบวิธี วิจัย (Research Methodology) แบบแผนของการวิจัยที่เริ่มตั้งแต่วิเคราะห์ปัญหา ออกแบบการ วิจัยการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูล อย่างมีขั้นตอน

6 ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์ตาม ระเบียบของ สจล. 1. ส่วนที่ 1 ส่วนต้น …11. สารบัญ (Table of Contents) 12. สารบัญตาราง (List of Tables) 13. สารบัญภาพ (List of Illustration) 2. ส่วนที่ 2 ส่วนกลาง 1. บทนำ 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ ของปัญหา 1.2 ความ มุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 1.3 สมมติฐานของการศึกษา (Hypothesis) 1.4 ขอบเขตของการศึกษา (Scope or Limitation of Study) 1.5 ขั้นตอนของการศึกษา (Process of Study) 1.6 ข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption) 1.7 คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย 2. บทเนื้อหาหลัก 2.1 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 2.2 วิธีดำเนินการวิจัย 2.3 ผลการทดลองหรือการวิเคราะห์ ข้อมูล 2.4 การวิจารณ์หรืออภิปรายผล 3. บทสรุป 3.1 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 3. ส่วนที่ 3 ส่วนท้าย 1. บรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิง 2. ภาคผนวก 3. ประวัติผู้เขียน บทที่ 1 – บทนำ บทที่ 2 – วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 – วิธีดำเนินการวิจัย บทที่ 4 – ผลการวิเคราะห์ข้อมูล บทที่ 5 – สรุป อภิปรายผลและ ข้อเสนอแนะ

7 เพื่อแก้ปัญหา (Problem solving research) เพื่อสร้างทฤษฎี (Theory- developing research) เพื่อพิสูจน์ทฤษฎี (Theory testing research) การวิจัย (research) คืออะไร การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออะไร

8 กระบวนของการค้นคว้าหา คำตอบ ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology) ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research Methodology) ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง (Experiment Research Methodology) แบบแผนของการวิจัยที่เริ่มตั้งแต่วิเคราะห์ปัญหา ออกแบบการวิจัยการเก็บข้อมูล การ วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูลอย่างมีขั้นตอน รูปแบบการวิจัย

9 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Social Science Research) การวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Social Science Research) การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Science Research) การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Science Research) ศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนในชั้นเรียนสัปดาห์ที่ 2

10 มอบหมายงาน อ่านงานวิจัยหรืองานวิทยานิพนธ์ที่สนใจ 3 เรื่อง และวิเคราะห์ องค์ประกอบต่างๆ ดังระบุในขั้นตอนของการทำวิจัย บันทึกงานเป็นไฟล์ ( สรุปทุกคนจะมี 2 ไฟล์ )วิเคราะห์ องค์ประกอบต่างๆ นำเสนอแผนอนาคตทางการเรียนของตนเอง บันทึกงานเป็น ไฟล์ นำเสนอภายในวันจันทร์โดยส่งผ่าน http://krusorndee.net/group/idkasemrat 1.Sign up 2. ใส่ชื่อ - สกุล และ add ภาพหน้าตัวเองที่ เพจ ของฉัน 3. แนะนำตนเอง - โดยพิมพ์ที่กล่องข้อความ ของ สัปดาห์ที่ 1 4. แผนอนาคตในการเรียน บันทึก file และเบ ราวส์ที่สัปดาห์ที่ 1 5. งานวิเคราะห์งานวิจัยที่ บันทึก file และเบราวส์ ที่สัปดาห์ที่ 1

11

12

13

14

15


ดาวน์โหลด ppt รหัสวิชา 02047102 ระเบียบ วิธีการวิจัย (Research Methodology) อ. ดร. เกษมรัสมิ์ วิวิตรกุลเกษม Mobile: 0892044869 Home: 025098794 เป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google