งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2555 8-9 มิถุนายน 2556 ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 รูปแบบการจัดแบ่งกลุ่ม
โรงพยาบาล แบ่งตามระดับ ขนาด บริบททางสังคม และภูมิศาสตร์ ร้านยา แบ่งตามภูมิศาสตร์และรูปแบบการดำเนินการทางธุรกิจ

3 ข้อมูลที่นำเสนอ งานเภสัชกรรมโรงพยาบาล งานสนับสนุนการบริการเภสัชกรรม
งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน งานคุ้มครองผู้บริโภค (ถ้ามี) การพัฒนาความรู้ทางวิชาการ

4 ข้อมูลที่นำเสนอ งานเภสัชกรรมชุมชน บทบาทของเภสัชกรชุมชน
งานบริการเภสัชกรรมชุมชน งานบริการด้านวิชาการ-บริการชุมชน การบริหารจัดการ การพัฒนาความรู้ทางวิชาการ

5 ข้อแนะนำในการนำเสนอ นำเสนอลักษณะโรงพยาบาล/ร้านยา ในเชิงเปรียบเทียบในแต่ละระดับ และเปรียบเทียบในแต่ละกลุ่ม กิจกรรมมาตรฐาน กิจกรรมต่อปัญหาทางสุขภาพอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และน่าสนใจในแต่ละภูมิภาค การบริหารจัดการแบบพิเศษ ที่พบในแหล่งฝึก ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ เช่น การจัดการเชิงกลยุทธ์ หรือ การลงพื้นที่ ข้อเสนอแนะต่างๆในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาระบบฝึกงาน

6 การจัดกลุ่มร้านยาและสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

7

8

9

10

11 การจัดกลุ่มโรงพยาบาล

12

13

14

15 กำหนดการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2556 ณ ห้อง 3415
ลงทะเบียน กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 พัก กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 พัก กลางวัน กลุ่มที่5 กลุ่มที่6 พัก สรุป และอภิปราย

16 การอภิปรายมีคะแนน ทั้งผู้นำเสนอและผู้อภิปราย
กำหนดการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2556 ณ ห้อง 3415 สุ่มตรวจเช็ครายชื่อตลอดรายการ และถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของการฝึกงาน การขาดเข้าร่วมฟังนำเสนอผลงานเท่ากับขาดฝึกงาน การอภิปรายมีคะแนน ทั้งผู้นำเสนอและผู้อภิปราย รายงาน (สไลด์ที่เป็นเอกสารและเป็นไฟล์) ส่งรายงานในวันนำเสนอผลงาน

17 เกณฑ์คะแนนฝึกงานภาคบังคับ 2555
Criteria (สำหรับ 1 รายวิชา) Percent คะแนนประเมินผลจากแหล่งฝึกงาน 50% รายงานผลการฝึกปฏิบัติงาน (กิจกรรมในคู่มือฝึกงาน) 25% นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน (present หลังฝึก) 15% สอบ competency (วันที่ 2 มิ.ย.2556) 5% บันทึกการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติงานในช่วงการฝึก (2 ครั้ง) ให้ นศ. เขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้ระหว่างการฝึกปฏิบัติงานในสัปดาห์แรก และสัปดาห์สุดท้ายส่งอาจารย์ผู้ที่ปรึกษาทาง

18 เกณฑ์คะแนนฝึกงานภาคบังคับ
การคิดเกรด Percent Grading ≥ 85.0 A 80.0 – 84.9 B+ 75.0 – 79.9 B 70.0 – 74.9 C+ 65.0 – 69.9 C 60.0 – 64.9 D+ 55.0 – 59.9 D < 55.0 F


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google