งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการจัด แบ่งกลุ่ม  โรงพยาบาล แบ่งตามระดับ ขนาด บริบททาง สังคม และภูมิศาสตร์  ร้านยา แบ่งตามภูมิศาสตร์และรูปแบบการ ดำเนินการทางธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการจัด แบ่งกลุ่ม  โรงพยาบาล แบ่งตามระดับ ขนาด บริบททาง สังคม และภูมิศาสตร์  ร้านยา แบ่งตามภูมิศาสตร์และรูปแบบการ ดำเนินการทางธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รูปแบบการจัด แบ่งกลุ่ม  โรงพยาบาล แบ่งตามระดับ ขนาด บริบททาง สังคม และภูมิศาสตร์  ร้านยา แบ่งตามภูมิศาสตร์และรูปแบบการ ดำเนินการทางธุรกิจ

3 ข้อมูลที่นำเสนอ งานเภสัชกรรมโรงพยาบาล งานสนับสนุนการบริการเภสัชกรรม งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน งานคุ้มครองผู้บริโภค ( ถ้ามี ) การพัฒนาความรู้ทางวิชาการ

4 ข้อมูลที่นำเสนอ งานเภสัชกรรมชุมชน บทบาทของเภสัชกรชุมชน งานบริการเภสัชกรรมชุมชน งานบริการด้านวิชาการ - บริการ ชุมชน การบริหารจัดการ การพัฒนาความรู้ทางวิชาการ

5 ข้อแนะนำในการ นำเสนอ นำเสนอลักษณะโรงพยาบาล / ร้านยา ใน เชิงเปรียบเทียบในแต่ละระดับ และ เปรียบเทียบในแต่ละกลุ่ม กิจกรรมมาตรฐาน กิจกรรมต่อปัญหาทางสุขภาพอันเป็น เอกลักษณ์ที่โดดเด่น และน่าสนใจในแต่ละ ภูมิภาค การบริหารจัดการแบบพิเศษ ที่พบในแหล่ง ฝึก ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ เช่น การจัดการ เชิงกลยุทธ์ หรือ การลงพื้นที่ ข้อเสนอแนะต่างๆในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อ พัฒนาระบบฝึกงาน

6 การจัดกลุ่มร้านยาและสถาน ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

7

8

9

10

11 การจัดกลุ่มโรงพยาบาล

12

13

14

15 กำหนดการนำเสนอผลการฝึก ปฏิบัติงานวิชาชีพ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2556 ณ ห้อง 3415 08.30-09.00 ลงทะเบียน 09.00-09.45 กลุ่มที่ 1 09.45-10.30 กลุ่มที่ 2 10.30-10.45 พัก 10.45-11.30 กลุ่มที่ 3 11.30-12.15 กลุ่มที่ 4 12.15-13.00 พัก กลางวัน 13.00-13.45 กลุ่มที่ 5 13.45-14.30 กลุ่มที่ 6 14.30-14.45 พัก 14.45-16.00 สรุป และอภิปราย

16 สุ่มตรวจเช็ครายชื่อตลอด รายการ และถือเป็นองค์ประกอบ สำคัญของการฝึกงาน การขาด เข้าร่วมฟังนำเสนอผลงานเท่ากับ ขาดฝึกงาน การอภิปรายมีคะแนน ทั้งผู้นำ เสนอและผู้อภิปราย รายงาน ( สไลด์ที่เป็นเอกสารและ เป็นไฟล์ ) ส่งรายงานในวัน นำเสนอผลงาน กำหนดการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน วิชาชีพ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2556 ณ ห้อง 3415

17 เกณฑ์คะแนนฝึกงานภาค บังคับ 2555 ให้ นศ. เขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้ระหว่างการฝึก ปฏิบัติงานในสัปดาห์แรก และสัปดาห์ สุดท้ายส่งอาจารย์ผู้ที่ปรึกษาทาง email

18 เกณฑ์คะแนนฝึกงาน ภาคบังคับ การคิด เกรด


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการจัด แบ่งกลุ่ม  โรงพยาบาล แบ่งตามระดับ ขนาด บริบททาง สังคม และภูมิศาสตร์  ร้านยา แบ่งตามภูมิศาสตร์และรูปแบบการ ดำเนินการทางธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google