งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารเคมี Chemistry Literature 01403291 อ. ปิติ ตรีสุกล อ. ภัทรพร จินตกานนท์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารเคมี Chemistry Literature 01403291 อ. ปิติ ตรีสุกล อ. ภัทรพร จินตกานนท์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารเคมี Chemistry Literature 01403291 อ. ปิติ ตรีสุกล อ. ภัทรพร จินตกานนท์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2 เนื้อหา 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ เอกสารวิชาการ 2. ประเภทของเอกสารและ รูปแบบการจัดเก็บเอกสาร 3. การสืบค้นจากฐานข้อมูลและ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4. การอ้างอิงเอกสาร 5. การอ่านและเขียนบทความ วิชาการทางเคมี

3 สัปด าห์ วันที่หัวข้อกิจกรรมผู้สอน 1 6 พ. ย. 55 รายละเอียดของวิชา บทนำบรรยาย มอบหมายงาน ปิติ / ภัทรพร 2 13 พ. ย. 55 ความสำคัญของการสืบค้นกับเคมี * บรรยาย มอบหมายงาน ปิติ 3 20 พ. ย. 55 ประเภทของสิ่งตีพิมพ์และการ ประเมินค่าข้อมูล * บรรยาย มอบหมายงาน ภัทรพร 4 27 พ. ย. 55 ฐานข้อมูลและการสืบค้นข้อมูล จากห้องสมุด บรรยาย สอบ ย่อย ภัทรพร 1-10 ธ. ค. 55 งานเกษตร กพส. 5 11 ธ. ค. 55 การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล ออนไลน์ บรรยายภัทรพร 6 18 ธ. ค. 55 การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล ออนไลน์ บรรยายภัทรพร 22-30 ธ. ค. 55 สัปดาห์สอบกลางภาค 7 1 ม. ค. 56 การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร * ( นัด ชดเชยในชั้น ) บรรยาย สอบ ย่อย ภัทรพร 8 8 ม. ค. 56 การสืบค้นข้อมูลทางเคมีบรรยาย มอบหมายงาน ปิติ 9 15 ม. ค. 56 การสืบค้นข้อมูลทางเคมีบรรยายปิติ 10 22 ม. ค. 56 การอ่านและวิเคราะห์บทความ วิชาการ บรรยายปิติ 11 29 ม. ค. 56 การอ่านและวิเคราะห์บทความ วิชาการ * บรรยายปิติ 12 5 ก. พ. 56 การเขียนบทความวิชาการบรรยาย สอบ ย่อย ปิติ 13 12 ก. พ. 56 การเขียนบทความวิชาการบรรยายปิติ 14 19 ก. พ. 56 การอ้างอิงข้อมูล * บรรยายภัทรพร 15 26 ก. พ. 56 การอ้างอิงช้อมูลบรรยายภัทรพร / ปิติ 4-15 มี. ค. 55 สัปดาห์สอบปลายภาค

4 การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน  การเข้าชั้นเรียน ความสนใจและมี ส่วนร่วม * 10%  ทดสอบย่อย 10%  รายงาน ( อ. ภัทรพร )10%  รายงาน ( อ. ปิติ )20%  สอบกลางภาค (25 ธ. ค. 2555) 25%  สอบปลายภาค (5 มี. ค. 2555) 25%

5 งานกลุ่ม แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6-7 คน เลือกสีประจำกลุ่ม ( เสนอก่อน ได้ก่อน )  เขียว แดง ดำ เหลือง ม่วง น้ำตาลส้มน้ำเงิน เทา ทอง เลือกลักษณะประจำกลุ่ม 2 อย่าง  ดินน้ำลมไฟ

6 การแบ่งกลุ่ม กลุ่ม ลักษ ณะ ตัวแท น กลุ่ม ลักษ ณะ ตัวแท น เขียว น้ำตา ล แดงส้ม ดำน้ำเงิน เหลือ ง ทอง ม่วงเทา

7 หัวข้อ ถั่วเขียว ถั่วแดง ถั่วดำ ถั่วเหลือง มะเขือม่วง ถั่วลิสง ฟักข้าว อัญชัน ฟักทอง หัวไชเท้า

8 งานกลุ่ม # 1 ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพืชที่ได้รับ มอบหมาย  ชนิด สายพันธุ์ ชื่อวิทยาศาสตร์  การนำไปใช้ประโยชน์  การขยายพันธุ์  ลักษณะภูมิอากาศที่เหมาะสม แหล่ง ปลูก  ระยะเวลาเก็บเกี่ยว  วิธีการปลูก การดูแล พิมพ์ข้อมูลที่หาได้ในแต่ละหัวข้อ ระบุแหล่งที่มา วิธีหา ส่งภายใน 1 สัปดาห์ ( วันที่ 13 พ. ย. 55)

9 งานเดี่ยว #1 ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ อายุและ วงจรชีวิตของนกอินทรีโดย  อายุขัยโดยเฉลี่ยของนกอินทรี  สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับวงจรชีวิตของ นกอินทรี  ผู้เขียน / แหล่งที่มาของข้อมูล  สิ่งที่ได้รับจากการค้นคว้านี้  ตอบคำถามที่ www.pirun.ku.ac.th/~faasptt/c2 91 ภายในวันที่ 7 พ. ย. 53 เวลา 24:00 น.  ห้ามทำพร้อมเพื่อน ลอกหรือให้ เพื่อนทำให้ ไม่มีคะแนน

10 งานกลุ่ม # 2 วางแผนศึกษาการปลูกพืช ใน กระถาง  วิธีเพาะพืชในกระถาง จากเมล็ดหรือส่วน อื่น ( ห้ามซื้อ )  พิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโต ( เลือก 2 ข้อเดียว ) ปริมาณดิน ( ดิน ) ปริมาณน้ำ ( น้ำ ) จำนวนต้นในกระถาง ( ลม ) ปริมาณแสง ( ไฟ )  หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่สนใจต่อ พืชชนิดนั้น  ทำแผนการวิจัย อุปกรณ์ ขั้นตอน ข้อมูลที่ ต้องการ สถานที่ ส่งใน 1 สัปดาห์ ( วันที่ 20 พ. ย. 55)

11 งานกลุ่ม # 3 ดำเนินการตามแผนที่วางไว้  วัดปริมาณต่าง ๆ ที่สนใจศึกษาทุก 2 วัน  ทำการเก็บข้อมูลเป็นเวลา 6 สัปดาห์ สรุปข้อมูลที่เก็บได้ ในรูปตาราง  สืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุป พร้อมอ้างอิง  ยืนยันการทำการทดลองและการมี ส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม โดย ถ่ายรูปสมาชิกในกลุ่มระหว่างทำการ ทดลองตลอดระยะเวลาทดลอง ( ทุก สัปดาห์ ) ส่งข้อมูล ตารางพร้อมรูป ( ภายใน 29 ม. ค. 2556)

12 งานกลุ่ม # 4 รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ เขียน เป็นรายงานการศึกษาวิจัย  มีส่วนต่าง ๆ ครบถ้วน  มีการวิเคราะห์ผลที่ได้ เปรียบเทียบ กับงานอื่น  มีรูปแบบและการอ้างอิงที่ถูกต้อง  ไม่คัดลอกเนื้อหาหรือภาพของผู้อื่น  ข้อมูลทั้งหมดที่ส่งก่อนหน้า ให้ใส่ ในภาคผนวก ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ( ภายใน 15 ก. พ. 55)


ดาวน์โหลด ppt เอกสารเคมี Chemistry Literature 01403291 อ. ปิติ ตรีสุกล อ. ภัทรพร จินตกานนท์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google