งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารการผลิต 4 มิถุนายน 2556 รองศาสตราจารย์ ชัยยศ สันติวงษ์ ที่ติดต่อ ot.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารการผลิต 4 มิถุนายน 2556 รองศาสตราจารย์ ชัยยศ สันติวงษ์ ที่ติดต่อ ot."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การบริหารการผลิต 4 มิถุนายน 2556

3 รองศาสตราจารย์ ชัยยศ สันติวงษ์ ที่ติดต่อ E-mail: csuntivong@gmail.com csuntivong@gmail.com www.ba.cmu.ac.th/chaiy ot วิศวไฟฟ้า ม. ขอนแก่น MBA Finance NIDA BOI 2518-2531 BOI โตเกียว 2531-2534 ผอ.BOI ภาคเหนือ 2534-2539 อาจารย์ มช. 2539- ปัจจุบัน BOI 21 ปี CMU 17 ปี รวม 38 ปี ที่ปรึกษา กกร. หอการค้า สภาอุตสาหกรรม อธิการบดี ม. แม่โจ้ ม. ราชมงคลล้านนา

4 3 คาดหวังว่าจะมาเอาอะไร ศรัทธา ปัญญา รู้ ของขลัง เรียนรู้แลกเปลี่ยนกัน หลง ของดี เอกสารบรรยายใบ้หวยให้เลย คิดเองได้ แต่ก่อนผมว่าผมรู้มาก แต่วันนี้ผมเริ่มรู้ว่าผมไม่รู้อะไรมากขึ้นทุกที

5 อยากมีปัญญา ต้องมีการฝึก ปฏิบัติมากๆ ปัญญา ใจ ศรัทธา คิด ถาม มอง ทำ เรียนรู้ แบบเด็ก แบบคนแก่ แบบผู้ใหญ่ ฟัง แบบวัยรุ่น

6 หัวข้อวันนี้ ► รู้เขา รู้เรา ► แรงจูงใจอะไรทำให้มาลงทะเบียนวิชานี้ เข้าใจว่าวิชานี้สอนเกี่ยวกับเรื่องอะไร คาดหวังว่าจะได้อะไรจากวิชานี้ ทั้งตัวอาจารย์ ผู้สอน วิธีการสอน อยากให้มีการมอบหมายงานและวัดผลอย่างไร

7 สุตมยปัญญา ฟังเขาเล่า จินตมยปัญญา ค้นหามาก ภาวนามยปัญญา ลงมือปฏิบัติ

8 สุตมยปัญญา ฟังอาจารย์เล่า เข้าชั้นเรียน 20 % สุ่ม เช็คชื่อทุกครั้ง ไม่มาหรือสายเกิน 15 นาที หักครั้งละ 2 คะแนน จินตมยปัญญา ค้นคว้าด้วยตัวเอง 15 % หัวข้อที่จะ เรียนสัปดาห์ถัดไป ค้นในอินเตอร์เน็ต ส่งไฟล์ที่ค้นเป็น ppt. หรือ pdf. File สรุปผลการค้นออกมาเหมือนกับการเขียนหนังสือ 1 เล่ม วิชานี้ และส่งไปที่ csuntivong@gmail.com ก่อน 24 น. ก่อนวันเรียนถัดไป ส่งเลยเวลาหัก 2 คะแนน เมื่อจบ เรียนวิชานี้แล้วให้รวบรวมเป็นหนังสือชื่อ “ การบริหาร การผลิต ” 20% ส่งวันสุดท้ายของการเรียนcsuntivong@gmail.com ภาวนามยปัญญา ทดสอบย่อย 3 ครั้งๆละ 5 % 15% สอบปลายภาค 30% ออกเป็นกรณีศึกษา 1 กรณีศึกษา ไม่อนุญาตให้นำหนังสือเข้าห้องสอบ

9 สารบัญหนังสือ

10 @ copyright chaiyot suntivong ความคาดหวัง การรับรู้ อาจารย์ นักศึกษา ตรง ไม่ตรง คุณภาพห้ามต่อรอง

11 วันนี้ไปวัดมาหรือยัง ไปวัดก่อนมีทุกข์ ให้พระนำตอนมี ชีวิตอยู่ ทำงานหนักตอนมี เวลาก่อนสอบ วันนี้ก็บอกไม่มีเวลาไปวัด ไปวัดตอนมีทุกข์ ให้พระนำตอนไม่มีชีวิต ขอพระช่วยตอนหมดเวลา

12 หัวข้อเรียน ► แนะนำหลักสูตร  ทำไมต้องเรียนวิชานี้  เรียนอย่างไร  เอาไปใช้เรียนอะไรต่อ

13 แนะนำหลักสูตร ► POM เป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ธุรกิจ ► POM เป็นกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการที่ไป สนับสนุนกลยุทธ์การแข่งขัน ► การสอนจะไปในแนวทางการบริหารเทคโนโลยี การผลิต ในเชิงยุทธ์ศาสตร์สอนในมุมมองของผู้บริหาร ► เนื้อหาจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ► ส่วนที่ 1 ภาพรวมและกลยุทธ์การบริหารการ ผลิต ► ส่วนที่ 2 การออกแบบการผลิต ► ส่วนที่ 3 การวางแผนและควบคุมการผลิต

14 ภาพรวมการบริหารการผลิต ► Entrepreneurship and Business ► Business Function ► Business Environment ► Competition ► Strategy concept

15 ธุรกิจ คือ การ ผสมผสานของ เทคโนโลยี ลักษณะของสินค้า และบริการ ความต้องการของ ตลาด ที่ก่อให้เกิดมูลค่า ทางเศรษฐกิจที่ แท้จริงระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย “What is Business?

16 Business Proposition Profits = Quantity (Revenue - Cost) 3 most fundamental variables in Business MARGIN

17 Inputs Transformation Process Outputs Consumer Research Deming’s Transformation Model

18 ระบบธุรกิจ ความต้องการ ของลูกค้า ความพึงพอใจ ของลูกค้า ผลิต ขาย การเงิน การบริการ รับ Order เตรียมอาหาร

19 Operation หมายถึง กิจการผลิต หรือ บริการก็ได้ เป็นกระบวนการแปลงสภาพ (Transformation) input ไปเป็น output

20

21 บริษัทลูกค้า บริการ การสื่อสาร ข่าวสาร เงิน อยากมีกำไร แนวคิดธุรกิจ ผลิตอย่างไร ขายอย่างไร อยากได้อะไร ลูกค้าเป็นใหญ่ จงถามลูกค้าว่าอยากได้อะไร การทำธุรกิจจึงต้องมีมุมมองหลัก 3 ประการ ด้านตลาด ทำอย่างไรจึงให้บริการขายได้ ด้านการผลิต ให้บริการ อย่างไรดีที่สุด ด้านการผลิต ให้บริการ อย่างไรดีที่สุด ด้านการเงิน หา เงินมาจากไหน ด้านการเงิน หา เงินมาจากไหน ธุรกิจที่ดี : ผลิตหรือบริการเป็น / ได้ ขายดี มีกำไร ไม่ เสี่ยง ทำประโยชน์ให้สังคม

22 CORE BUSINESS FUNCTIONS OPERATIONS FINANCEMARKETING เคยเห็นเก้าอี้มีกี่ขา ?

23 Business Functions การตลาดการเงิน การผลิต / บริการ เก้าอี้ 3 ขา ต้องแข็งแรงทั้ง 3 ขา แผนธุรกิจจึงต้องมีแผนการตลาด แผนการผลิต และแผนการเงิน

24 Why is OM important? ► Basis for corporate strategy ► Provide flexibility ► Lower cost ► Provide variety ► Improve quality ► Increase value

25 Examples of OM strategy ► Inter-changeability of parts ► Made to order v. s. Made to stock ► Speed and flexibility ► Global product ► Low cost producer

26 Goal – Increase profit Goal – Increase profit Profit = Total Revenue – Total Cost Profit = Total Revenue – Total Cost Profit = (Price) (Qty) – (FC + VC) Profit = (Price) (Qty) – (FC + VC) The Logic

27 The Logic (continued) * Increase Total Revenue: * Increase Total Revenue: Raise price Raise price Increase quantity Increase quantity * Lower costs: * Lower costs: Fixed costs (faster development) Fixed costs (faster development) Variable costs (productivity, efficiency) Variable costs (productivity, efficiency)

28 Classification of OM Systems ► Several ways to classify. Here are two ways: IBased on process & # of units in a batch 1. Project – make one unit 2. Unit or Batch – Make a small # of units 3. Repetitive production – assembly line 2. Unit or Batch – Make a small # of units 3. Repetitive production – assembly line 4. Continues operation – infinite batch size 4. Continues operation – infinite batch size

29 Classification of OM Systems IIBased on nature of output. ManufacturingService ManufacturingService Tangible outputIntangible Tangible outputIntangible Capital intensiveLabor intensive Capital intensiveLabor intensive Highly automatedNot Highly automatedNot Higher productivityLower productivity Higher productivityLower productivity Lower cost/unitHigher cost/unit Lower cost/unitHigher cost/unit

30 Classification of OM Systems (continued) ManufacturingService Less customer contact More Located close to Close to resources customer Output inventoriable Not inventoriable Standardized outputCustomized

31 Current trend – Best of both Worlds From Manufacturing: Lower cost/unit Higher productivity Speed From Service: CustomizationVariety Customer contact

32 Current trend – Best of both Worlds “Mass produce customized products” “Mass produce customized products”

33


ดาวน์โหลด ppt การบริหารการผลิต 4 มิถุนายน 2556 รองศาสตราจารย์ ชัยยศ สันติวงษ์ ที่ติดต่อ ot.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google