งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Strategic management ครั้งที่ BSC วันที่ 23 สิงหาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Strategic management ครั้งที่ BSC วันที่ 23 สิงหาคม 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Strategic management ครั้งที่ BSC วันที่ 23 สิงหาคม 2556

2

3 หัวข้อคราวที่แล้ว มาดูงานกลุ่ม เรียนเรื่อง BSC มอบหมายงาน ส่งรายงานหนังสือวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ก่อน 11 น. ที่ช่องส่งงานอาจารย์ชั้น 4 ภาค วิชาการจัดการ ให้สมาชิกทุกกลุ่มทยอยอ่านกรณีศึกษาทุก กรณีศึกษามาก่อน 1 รอบ วันนี้ ประเมินผลความเข้าใจที่ผ่านมา ทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมทำกรณีศึกษา

4 คราวหน้า ส่งงานกลุ่มทุกกลุ่มภายในวันอังคารที่ 27 สค ก่อน 10.00 น. จับฉลากกลุ่มนำเสนอ 1 กลุ่ม กลุ่มนำเสนอ 15 นาที กลุ่มรับฟัง ถามตอบ 10 นาที ประเมินและให้คะแนนกลุ่มนำเสนอ อาจารย์ให้ข้อคิดเห็น 15 นาที กลุ่มไปแก้ไขนำส่งใหม่ การเตรียมตัว อ่าน 1 รอบ จับประเด็น 1 รอบ วิเคราะห์ 1 รอบ เตรียมสไลด์ประมาณ 10 สไลด์ อย่ามี ตัวหนังสือมากไป อย่าพูดตามตัวหนังสือ ให้ สมาชิกแสดงออก

5 สารบัญหนังสือ 1. ความรู้ทั่วไป กรอบและแนวคิดการบริหารเชิงกล ยุทธ์ 2. Change and Scenario planning 3.Mission Purpose 4.External environment 5.Internal environment 6.Strategic direction and Formulation 7.Corporate Strategy 8.Business Strategy 9.Functional Strategy 10.Strategy Implementation 11.Strategic Control

6 Dummy project กลุ่มที่ 1 ท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ กลุ่มที่ 2 ทัวร์ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กลุ่มที่ 3 หัตถกรรม ขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ บ้านถวาย กลุ่มที่ 4 พืชไฮโดรโพ นิกส์ กลุ่มที่ 5 พิพิธภัณฑ์ ศิลปะและ วัฒนธรรม กลุ่ม 1 นครพิงค์ เทียนหอม กลุ่ม 2 ร่มบ้านเหนือ กลุ่ม 3 หางดงบรรจุ ภัณฑ์ กลุ่ม 4 อินทรีย์ พืชผล กลุ่ม 5 วัฒนธรรม ชาวเหนือ

7 ระดับสูง ระดับกลาง ระดับปฏิบัติการ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ / การแข่งขัน กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมทั่วไป สภาพแวดล้อมการแข่งขัน การตลาด การผลิต การเงิน การเปลี่ยนแปลง คิดให้ไกล กำหนดวิสัยทัศน์ ไปให้ถึง กำหนดยุทธศาสตร์ นำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ กำกับ ควบคุมกลยุทธ์ คำถามเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงกลยุทธ์ Who are you? Where are you now ? Where you want to go ? How to get there ? What to perform ? What’s result ? Environment Resources Value

8 E -V- R Vision statement PEST Scenario Opportunities Ideas Who are you? Core competencies Capabilities Resources Value proposition What customer buy? O/T S/W OS Business conceptBusiness model Customer requirement Vision Driving Forces challenges GE matrix Scenario matrix What business to be in? What to become ? Where to go? Portfolio BCG matrix Product-Market matrix Competitive Environment Supplier Customer SubstitutionNew entrance Competitor + + - - - Segment ResourceCapability Competencies PQCD Customer Satisfaction Business process Business Function marketing operation Finance HR R&D ลูกค้าพอใจ ความต้องการลูกค้า ไปดู Business Model canvas ไปดู Business concept ไปดู Primary activities ใน Value chain Business Strategy Corporate Strategy Get things done through people Performance Financial Ratio Organization Structure Leadership Organization Architecture BSC management --

9 Do it right and Fast at the first time ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เชิง ยุทธศาสตร์ Vision ภารกิจ หลัก การเรียน การสอน วิจัย บริการ ทำนุบำรุง ข้อท้า ทาย Excellence Differentiate New things New knowledge

10 Do it right and Fast at the first time ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เชิง ยุทธศาสตร์ Vision ภารกิจ หลัก การเรียน การสอน วิจัย บริการ ทำนุบำรุง ข้อท้า ทาย Performance Management Best Performance Best Process Best Technology Best People CSF คนคน งา น คนคนเข้ากับ งาน Excellence Differentiate New things New knowledge

11 Do it right and Fast at the first time ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เชิง ยุทธศาสตร์ Vision ภารกิจ หลัก การเรียน การสอน วิจัย บริการ ทำนุบำรุง ข้อท้า ทาย Performance Management Lead indicator Lag indicator Best Performance Best Process Best Technology Best People CSF คนคน งา น คนคนเข้ากับ งาน Strategy มาตรการแนวทาง เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ Excellence Differentiate New things New knowledge

12 Do it right and Fast at the first time ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เชิง ยุทธศาสตร์ Vision ภารกิจ หลัก การเรียน การสอน วิจัย บริการ ทำนุบำรุง ข้อท้า ทาย Performance Management Lead indicator Lag indicator Best Performance Best Process Best Technology Best People Link Performance to Strategy through CSF CSF คนคน งา น คนคนเข้ากับ งาน Strategy ตัวชี้วัด KPI มาตรการแนวทาง Input Process output outcome เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ หน่วยงานหลัก หน่วยงานรอง Scope งาน Excellence Differentiate New things New knowledge

13 Do it right and Fast at the first time ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เชิง ยุทธศาสตร์ Vision ภารกิจ หลัก การเรียน การสอน วิจัย บริการ ทำนุบำรุง ข้อท้า ทาย Performance Management Lead indicator Lag indicator Key result Indicator KRI Key performance Indicator KPI Result Indicator RI Performance Indicator PI Link to CSF to action Best Performance Best Process Best Technology Best People Link Performance to Strategy through CSF CSF Project Project Indicator คนคน งา น คนคนเข้ากับ งาน Strategy ตัวชี้วัด KPI มาตรการแนวทาง Input Process output outcome เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน แผนเงิน แผนคน แผนเวลา หน่วยงานหลัก หน่วยงานรอง Scope งาน Excellence Differentiate New things New knowledge

14 Do it right and Fast at the first time ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เชิง ยุทธศาสตร์ Vision ภารกิจ หลัก การเรียน การสอน วิจัย บริการ ทำนุบำรุง ข้อท้า ทาย Performance Management Dash Board Balanced Score Card Lead indicator Lag indicator Measure and Report Key result Indicator KRI Key performance Indicator KPI Result Indicator RI Performance Indicator PI Link to CSF to action Daily Weekly Monthly Best Performance Best Process Best Technology Best People Link Performance to Strategy through CSF Business Intelligence Decision making CSF Project Project Indicator For board For Management and Team คนคน งา น คนคนเข้ากับ งาน Strategy ตัวชี้วัด KPI มาตรการแนวทาง Input Process output outcome เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน แผนเงิน แผนคน แผนเวลา หน่วยงานหลัก หน่วยงานรอง Scope งาน Excellence Differentiate New things New knowledge

15 ที่ผ่านมาเป็น อย่างไร ขณะนี้อยู่ตรงไหน แล้วจะไปไหนจะไปอย่างไร จุดมุ่งหมาย พันธกิจเริ่มต้น Business Model Life line PEST analysis Risk and Return analysis Rational &Emotion Decision Core competencies Positioning Success & Problem Key success factor Vision Objective MissionGoal ต้องทำอะไรบ้าง CompetitorCustomerSupplier InternalExternalSWOT 5 ForcesStrategic Group Corporate StrategiesCompetitive Strategies Generic Model BCG Matrix Value chain 7’s Mckinsey Business Function Functional Strategies Marketing Production Finance IT Business Model Strategic issues Value Life cycle

16 Do the right things Where we want to go? Lead Vision statement End Effectiveness Business Plan Business Model Business concept Value Creation Innovation สังคมสิ่งแวดล้อม โอกาส จุดแข็ง Critical Factor Right think What it should be? System thinking Integration Natural Facts System Integration Realities Driving Forces New realities Globalization KB Market liberization New Game S T E P G Regulator Policy 9 Agenda KE KS Turbulence Change Supplier CompanyCustomer Competitor New entrance Substitution Business Climate 5’Forces Business Environment Radar Scanning จิตใจอัตตา Mental Model Mind set Mind map Personnel Mastery Entrepreneur Think right Who are you? Strategic thinking Mission statement Purpose ผัสสะ ทั้ง 5 Frame of reference สติ Wisdom Paradigm Visionary Scenario Organization Excellence Value Stakeholders Sustainable เก่งทาง โลก กำไร เติบโต เก่งทางธรรม จริยธรรม Sense โอกาส Business process ความต้องการ ลูกค้า Input ลูกค้าพอใจ Outcome Product innovationProcess innovation Business function Marketing Operation Finance Program projects Enabler Management Process Corporate culture Do the things right How to get there? Manage Strategies Mean Efficiency Core competencies Capabilities Performance measurement Respond จุดแข็ง Networking Alliance Based line


ดาวน์โหลด ppt Strategic management ครั้งที่ BSC วันที่ 23 สิงหาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google