งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PMQA Organization Module 3 การตรวจวัดสภาพ ผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Measurement) ลักษณะสำคัญขององค์กร (15 คำถาม) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)ปีพ.ศ.2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PMQA Organization Module 3 การตรวจวัดสภาพ ผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Measurement) ลักษณะสำคัญขององค์กร (15 คำถาม) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)ปีพ.ศ.2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PMQA Organization Module 3 การตรวจวัดสภาพ ผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Measurement) ลักษณะสำคัญขององค์กร (15 คำถาม) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)ปีพ.ศ.2550

2 PMQA Organization Suppliers Inputs Process Customers Outputs Outcome 3 1 2 สินค้าหรือบริการคืออะไร ผู้รับสินค้าหรือบริการคือใคร ความต้องการคืออะไร 4 5 6 กระบวนการที่เหมาะสมคืออย่างไร ปัจจัยนำเข้าของกระบวนการคืออะไร ผู้ส่งมอบปัจจัยคือใคร SIPOC Model/ Value chain model

3 PMQA Organization SupplierInputProcessOutputCustomerสินค้าหรือบริการที่1Output Spec1Spec1 Spec2Spec2 Spec3Spec3 Outcome1 Outcome2 ขั้นตอน1 ขั้นตอน2 ขั้นตอน3 ขั้นตอน4 input11 input12 input13 supplier111 supplier112 ขั้นตอน5 supplier121 supplier131 Outcome3 Outcome4 จุดตรวจ KPI SIPOC Model/ Value chain model

4 PMQA Organization หน่วยงาน กรม หน่วยงาน กระทรวง หน่วย บริการ หน่วยงาน จังหวัด ผู้รับ บริการ SIPOC Model/ Value chain model InputProcessOutput หน่วยงาน อื่น พันธมิตร คู่ความร่วมมือ ผู้รับบริการ หรือลูกค้า ลูกค้าของ ลูกค้า ผู้ส่งมอบ ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ส่งมอบ ของ ผู้ส่งมอบ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

5 PMQA Organization KPIs Internal environment Strategic Goals External environment Project Activity Program Shared Values Core Competency KPIs Mission Vision ยุทธศาสตร์4มิติ ยุทธวิธี Strategic Issues 3412 Past Performance KPIs Strategic Planning Model วางแผน ปฏิบัติ

6 PMQA Organization คำถามตามเกณฑ์ PMQA:105คำถาม หมวดP 15คำถาม

7 PMQA Organization เป็นการอธิบายถึงภาพรวมในปัจจุบันของส่วนราชการ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติภารกิจ ความสัมพันธ์ระหว่าง หน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วนราชการอื่นและประชาชนโดยรวม สิ่งสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินการ และความท้าทายที่สำคัญใน เชิงยุทธศาสตร์ที่ส่วนราชการเผชิญอยู่ รวมถึงระบบการปรับปรุง ผลการดำเนินการของส่วนราชการ แบ่งออกเป็น 15 ข้อคำถาม ลักษณะสำคัญขององค์กร

8 PMQA Organization

9

10 การตอบคำถาม

11 การตอบคำถาม

12 การตอบคำถาม

13 การตอบคำถาม

14 การตอบคำถาม

15 การตอบคำถาม

16 การตอบคำถาม

17 การตอบคำถาม

18 การตอบคำถาม

19 การตอบคำถาม

20 การตอบคำถาม

21 การตอบคำถาม

22 การตอบคำถาม

23 การตอบคำถาม

24 การตอบคำถาม

25 การตอบคำถาม

26 Work Shop รายงานผลการจัดทำ ลักษณะสำคัญขององค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รายงานผลการจัดทำ ลักษณะสำคัญขององค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ดาวน์โหลด ppt PMQA Organization Module 3 การตรวจวัดสภาพ ผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Measurement) ลักษณะสำคัญขององค์กร (15 คำถาม) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)ปีพ.ศ.2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google