งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างวิสัยทัศน์ (Vision) ประเด็น ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) เป้าประสงค์ (Strategy Objectives) และ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างวิสัยทัศน์ (Vision) ประเด็น ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) เป้าประสงค์ (Strategy Objectives) และ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างวิสัยทัศน์ (Vision) ประเด็น ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) เป้าประสงค์ (Strategy Objectives) และ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) ของสถานศึกษา

2 วิสัยทัศน์ ภาพอนาคตที่ท้า ทายและเป็นไปได้ ขององค์กร ( เร้าใจ ) พันธกิจ กรอบ ขอบเขต การ ดำเนินงาน บทบาท หน้าที่ของหน่วยงาน ประเด็น ยุทธศาสต ร์ ประเด็นหลัก หัวใจ หลัก เร่งด่วน จุดเน้น ในการบรรลุ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ หน่วยงานมีเป้าหมาย ที่อยากจะใช้บรรลุ ยุทธศาสตร์อย่างไร ตัวชี้วัด การวัดความสำเร็จ ของเป้าประสงค์ที่ เป็นรูปธรรม เป้าหมาย ตัวเลข หรือ ค่า ของ ตัวชี้วัดที่จะต้องไป ให้ถึง Vision Mission Strategic Issues Goal Key Performan ce Indicators Target Strategy กลยุทธ์ + กระบวนงาน วิธีการที่หน่วยงานจะ ทำเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ( ผู้รับผิดชอบ ) Vision Mission Strategic Issues Goal Key Performan ce Indicators Target Strategy

3 การวิเคราะห์ SWOT  สภาพแวดล้อมภายนอก O = โอกาส (Opportunities) ปัจจัยที่เอื้ออำนวยให้ประสบความ สำเร็จ T = อุปสรรค (Threats) ข้อจำกัดที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จ  สภาพแวดล้อมภายใน S = จุดแข็ง (Strengths) ข้อดี ข้อเด่นที่ทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ S = จุดแข็ง (Strengths) ข้อดี ข้อเด่นที่ทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ W = จุดอ่อน (Weaknesses) ข้อด้อยที่ส่งผลเสียต่อการดำเนินงาน W = จุดอ่อน (Weaknesses) ข้อด้อยที่ส่งผลเสียต่อการดำเนินงาน Internal Factors External Factors

4 ที่มีบทบาทเป็น บวก ก่อเกิดสภาวะแวดล้อม โอกาส (o) ที่มีบทบาทเป็น ลบ ก่อเกิดสภาวะ แวดล้อม ภาวะคุกคาม (T) ที่มีบทบาทเป็น บวก ก่อเกิดสภาวะแวดล้อม จุดแข็ง (S) ที่มีบทบาทเป็น ลบ ก่อเกิดสภาวะแวดล้อม จุดอ่อน (W) SWO T ควบคุม ไม่ได้ ควบคุม ได้ เขา เรา Internal Factors External Factors Social/Cultural/Technolo gical /Economic/Political and Legal Factors -Structure/ Goods and Service Management/ Man/ Money /Material องค์กร ??? เรามีสถานะอย่างไร ถ้ารู้ก็จะรู้วิธีบริหารจัดการ

5

6


ดาวน์โหลด ppt การสร้างวิสัยทัศน์ (Vision) ประเด็น ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) เป้าประสงค์ (Strategy Objectives) และ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google