งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 หลักการ และเทคนิควิธีการ กำหนด แผนปฏิบัติราชการสำนักงาน ยุติธรรมจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 หลักการ และเทคนิควิธีการ กำหนด แผนปฏิบัติราชการสำนักงาน ยุติธรรมจังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 หลักการ และเทคนิควิธีการ กำหนด แผนปฏิบัติราชการสำนักงาน ยุติธรรมจังหวัด

2 2 องค์ประกอบของแผนปฏิบัติ ราชการ ๔ ปี SWOTSWOT Resource (Input) Action (Output) Strategies Goal / Objective (Out come) Mission Vision BSC Core Values & Core Competencies KPIs KPIs

3 3 SWOT Analysis ( รู้เขา รู้ เรา ) Strength = จุด แข็ง Weakness = จุดอ่อน Opportunity = โอกาส Threat = อุปสรรค / ภาวะ คุกคาม S W O T ภายใน ( เรา ) ภายนอก ( เขา )

4 4 Strength จุด แข็ง Weakness จุดอ่อน Man ( Staff Style Skill ) Money Material Management (Strategy, Share Value, Structure, System) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ( เรา )

5 5 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายนอก ( เขา ) เศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) เทคโนโลยีและ สิ่งแวดล้อม (Technology and Environment) การเมือง (Political) โอกาส Opportunity อุปสรรค / ภัย คุกคาม Threat

6 6 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายใน 1. ด้านบุคลากร (MAN) ความรู้ความสามารถ / ทักษะ / ความรู้ความสามารถ / ทักษะ / ประสบการณ์ / ค่านิยม / แรงจูงใจ ประสบการณ์ / ค่านิยม / แรงจูงใจ ฯลฯ ฯลฯ 2. งบประมาณ (Money) ความพร้อม / การสนับสนุนด้าน ทางการเงิน ฯลฯ ความพร้อม / การสนับสนุนด้าน ทางการเงิน ฯลฯ

7 7 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายใน 3. ด้านการบริหารจัดการ (Management) ระบบการบริหารจัดการ ระบบการบริหารจัดการ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างองค์กร สไตล์การบริหารของผู้นำ สไตล์การบริหารของผู้นำ องค์กร ฯลฯ องค์กร ฯลฯ 4. ด้านทรัพยากร (Material) เครื่องมือ / อุปกรณ์ ฯลฯ เครื่องมือ / อุปกรณ์ ฯลฯ

8 8 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายนอก 1. ด้านการเมือง (Politics) นโยบายของรัฐ / รัฐบาล นโยบายของรัฐ / รัฐบาล หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานส่วนกลาง ท้องถิ่น ฯลฯ ท้องถิ่น ฯลฯ 2. ด้านเศรษฐกิจ (Economics) การขยายตัวของเศรษฐกิจ การขยายตัวของเศรษฐกิจ รายได้ / ระดับค่าครองชีพ ฯลฯ รายได้ / ระดับค่าครองชีพ ฯลฯ ระบบการบริหารจัดการ ระบบการบริหารจัดการ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างองค์กร สไตล์การบริหารของผู้นำ สไตล์การบริหารของผู้นำ องค์กร ฯลฯ องค์กร ฯลฯ

9 9 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายนอก 3. ด้านสังคม (Social) วิถีชีวิต / วัฒนธรรม วิถีชีวิต / วัฒนธรรม ระดับ / มาตรฐานการศึกษา ระดับ / มาตรฐานการศึกษา อัตรา / ภาวการณ์อาชญากรรม อัตรา / ภาวการณ์อาชญากรรม ฯลฯ ฯลฯ 4. ด้านเทคโนโลยี (Technology) ระดับโลก / ประเทศ / ท้องถิ่น ระดับโลก / ประเทศ / ท้องถิ่น ฯลฯ ฯลฯ 5. ภาวะการแข่งขัน คู่แข่ง / พันธมิตร ฯลฯ คู่แข่ง / พันธมิตร ฯลฯ

10 10 VISION วิสัยทัศน์ = ลักษณะ ขององค์กรในอนาคตที่เราต้องการ ให้บรรลุถึง ต้องเป็นไปได้และท้า ทาย โดยตั้ง คำถามว่า “ เราอยากให้องค์กรของเรามี ลักษณะอย่างไร ในอนาคต ” องค์กร = สำนักงาน ยุติธรรมจังหวัด

11 11 MISSION พันธกิจ = สิ่งที่ องค์กรต้องกระทำเพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้โดยตั้ง คำถามว่า 1. องค์กรควรดำเนินการเรื่อง ใดบ้าง 2. ในเรื่องนั้น ควรเน้นกิจกรรม ใดเป็นพิเศษ

12 12 Strategic Issues และ Strategies ประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นประเด็น หลักที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุ พันธกิจและวิสัยทัศน์ ส่วนยุทธศาสตร์ / กล ยุทธ์ เป็นกลวิธีในการบรรลุประเด็น ยุทธศาสตร์โดยมีหลักคิด ดังนี้ 1. ทำอย่างไรจะรักษาหรือ เสริมสร้างจุดแข็งไว้ได้ 2. ทำอย่างไรจึงจะลดจุดอ่อนลง ได้ 3. ทำอย่างไรจึงจะใช้จุดแข็งไป เป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์จาก โอกาส 5. ยึด BSC เป็นกรอบแนวคิด 4. ทำอย่างไรจึงจะขจัดและฟัน ฝ่าอุปสรรคที่ขวางกั้นไปได้

13 13 Balanced Scorecard (BSC) มิติด้านประสิทธิผล Customer Perspecti ve มิติด้าน ลูกค้า Customer Perspecti ve มิติด้าน ลูกค้า Vision, Strategy and Evaluation Leaning and Growth Perspective มิติด้านการพัฒนา องค์กร Leaning and Growth Perspective มิติด้านการพัฒนา องค์กร Internal Process Perspective มิติด้าน ประสิทธิภาพ Internal Process Perspective มิติด้าน ประสิทธิภาพ

14 14 Goal / Objective เป้าหมาย / เป้าประสงค์ หมายถึง ผลลัพธ์ที่ต้องการให้ เกิดขึ้นหากสามารถ ดำเนินการได้ตามประเด็น ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้

15 15 แผนงาน / โครงการ 1. ต้องครอบคลุมทุก ยุทธศาสตร์เพื่อถ่ายทอดไป สู่การ ปฏิบัติ 2. ต้องมีรายละเอียดใน เชิงกลไกการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 3. ต้องยึด BSC เป็น กรอบแนวคิด


ดาวน์โหลด ppt 1 หลักการ และเทคนิควิธีการ กำหนด แผนปฏิบัติราชการสำนักงาน ยุติธรรมจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google