งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

QA :TQA Value Chain (Supply Chain) 5 สายโซ่คุณค่า คืออะไร ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "QA :TQA Value Chain (Supply Chain) 5 สายโซ่คุณค่า คืออะไร ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 QA :TQA Value Chain (Supply Chain) 5 สายโซ่คุณค่า คืออะไร ?

2 QA :TQA Process Various inputs blended together to achieve a specified output InputsOutputs Material People Equipment Methods/Procedures Equipment Environment Service Product Task completed Value Chain : IPO (Input-Process-Output) Output Process Input

3 QA :TQASuppliers Inputs Process Customers Outputs Outcome 3 1 2 สินค้าหรือบริการคืออะไร ผู้รับสินค้าหรือบริการคือใคร ความต้องการคืออะไร 4 5 6 กระบวนการที่เหมาะสมคืออย่างไร ปัจจัยนำเข้าของกระบวนการคืออะไร ผู้ส่งมอบปัจจัยคือใคร องค์กรของเรา Value Chain : SIPOC Model SupplierCustomerOutput Process Input

4 QA :TQA หน่วยงาน กรม หน่วยงาน กระทรวง อื่นหรือ เอกชน หน่วยงาน ท้องถิ่น หน่วยงาน จังหวัด ผู้รับ บริการ InputProcessOutput หน่วยงาน อื่น พันธมิตร คู่ความร่วมมือ ผู้รับบริการ หรือลูกค้า ลูกค้าของ ลูกค้า ผู้ส่งมอบ ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ส่งมอบ ของ ผู้ส่งมอบ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย Value Chain / Supply Chain Output Process Input Output Process Input Output Process Input

5 QA :TQA Value Chain / Supply Chain Output Process Input Output Process Input Output Process Input Output Process Input Output Process Input Output Process Input Output Process Input

6 QA :TQA Are We Doing The Right Things? (What?) Are We Doing The Right Things? (What?) Are We Doing Things Right? How (How?) Are We Doing Things Right? How (How?) OutputInput Process Outcome Performance Measurement Leading indicator Check point Process indicator EfficiencyMeansวิธีการ Lagging indicator Control point Result indicator EffectivenessEndเป้าหมาย Supplier Value Chain : SIPOC Model

7 QA :TQA ขั้นตอนการวัดความ พึงพอใจ กำหนด ความต้องการ ของผู้รับ บริการ และผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสีย กำหนด ความต้องการ ของผู้รับ บริการ และผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสีย พัฒนา เครื่องมือ ในการ สำรวจความ พึงพอใจ พัฒนา เครื่องมือ ในการ สำรวจความ พึงพอใจ จัดทำแผน การสำรวจ จัดทำแผน การสำรวจ เก็บ รวบรวม ข้อมูล เก็บ รวบรวม ข้อมูล วิเคราะห์ ข้อมูล และแปล ความหมาย วิเคราะห์ ข้อมูล และแปล ความหมาย เมื่อทราบผลการสำรวจแล้ว องค์กรควร นำสารสนเทศนั้นมากำหนดกลยุทธ์และจัดทำ แผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการหลักใน การให้บริการ

8 QA :TQA วิสัยทัศน์ รพ. ค่ายสุร นารี 2553 เป็นผู้นำบริการสุขภาพ ได้คุณภาพ ความ รวดเร็ว ปลอดภัย แบบองค์รวม ตามมาตรฐาน วิชาชีพ SERVICE PRODUCT Task completed


ดาวน์โหลด ppt QA :TQA Value Chain (Supply Chain) 5 สายโซ่คุณค่า คืออะไร ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google