งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

5 สายโซ่คุณค่า คืออะไร ? Value Chain (Supply Chain) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "5 สายโซ่คุณค่า คืออะไร ? Value Chain (Supply Chain) 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 5 สายโซ่คุณค่า คืออะไร ? Value Chain (Supply Chain) 1

2 Value Chain : IPO (Input-Process-Output)
Inputs Process Various inputs blended together to achieve a specified output Outputs Material People Equipment Methods/Procedures Environment Service Product Task completed

3 Customers Outputs Process Inputs Suppliers
Value Chain : SIPOC Model Supplier Customer Output Process Input ผู้รับสินค้าหรือบริการคือใคร 1 Customers สินค้าหรือบริการคืออะไร Outcome 2 3 Outputs ความต้องการคืออะไร กระบวนการที่เหมาะสมคืออย่างไร 4 Process ปัจจัยนำเข้าของกระบวนการคืออะไร 5 องค์กร ของเรา Inputs ผู้ส่งมอบปัจจัยคือใคร 6 Suppliers 3

4 Value Chain / Supply Chain
Output Process Input Output Process Input Output Process Input ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย พันธมิตร คู่ความร่วมมือ ผู้รับบริการ หรือลูกค้า ลูกค้าของ ลูกค้า ผู้ส่งมอบ ของ ผู้ส่งมอบ ผู้เกี่ยวข้อง หน่วยงาน อื่น หน่วยงาน กระทรวงอื่นหรือ เอกชน หน่วยงาน กรม หน่วยงาน จังหวัด หน่วยงาน ท้องถิ่น ผู้รับ บริการ Input Process Output

5 Value Chain / Supply Chain
Output Process Input

6 Are We Doing Things Right? Are We Doing The Right Things?
Value Chain : SIPOC Model Are We Doing Things Right? (How?) Are We Doing The Right Things? (What?) Input Process Output Outcome Supplier Performance Measurement Leading indicator Check point Process indicator Efficiency Means วิธีการ Lagging indicator Control point Result indicator Effectiveness End เป้าหมาย

7 ขั้นตอนการวัดความพึงพอใจ
กำหนด ความต้องการ ของผู้รับ บริการ และผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสีย พัฒนา เครื่องมือ ในการ สำรวจความ พึงพอใจ จัดทำแผน การสำรวจ เก็บ รวบรวม ข้อมูล วิเคราะห์ ข้อมูล และแปล ความหมาย กระบวนการหลักในการให้บริการ เมื่อทราบผลการสำรวจแล้ว องค์กรควรนำสารสนเทศนั้นมากำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

8 วิสัยทัศน์ รพ. ค่ายสุรนารี 2553
วิสัยทัศน์ รพ. ค่ายสุรนารี 2553 ความ รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นผู้นำ บริการสุขภาพ SERVICE PRODUCT Task completed ได้คุณภาพ แบบองค์รวม ตามมาตรฐานวิชาชีพ


ดาวน์โหลด ppt 5 สายโซ่คุณค่า คืออะไร ? Value Chain (Supply Chain) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google