งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Strategic Planning Concept / Process.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Strategic Planning Concept / Process."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Strategic Planning Concept / Process

2 Strategic Planning Model
วางแผน Past Performance Internalenvironment Externalenvironment Vision KPIs Shared Values Mission Core Competency OrganizationObjective ยุทธศาสตร์4มิติ 1 2 3 4 KPIs KPIs ยุทธวิธี Strategic Goals Program Project ปฏิบัติ Activity

3 Strategic Planning Process วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
1 2 3 4 5 ทบทวนสภาพ ภายนอก ทบทวนสภาพ ภายใน ทบทวนผล งานในอดีต คาดการณ์อนาคต กำหนดกลยุทธ์หลัก วิเคราะห์สภาพ ภายนอก ตรวจประเมินองค์กร วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน กรอบกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ - Pest Analysis Impact Analysis - Self Assessment - TQA Roadmap - Strategy Map - Performance Projection - Roadmap - SWOT Analysis - Vision/Mission - Corporate Objectives - Balanced Scorecard - Gap Analysis

4 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ตัววัด เป้าหมาย และวิธีการ
Strategic Planning วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย (ปัจจุบัน) ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน +O -T +S -W วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย (อนาคต) ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ (Map) ตัววัด เป้าหมาย และวิธีการ (Card) แผนงาน โครงการ

5 Strategic Planning : Org. Change
วิสัยทัศน์ ทักษะ แรงจูงใจ ทรัพยากร แผนปฏิบัติการ เปลี่ยนได้ ทักษะ แรงจูงใจ ทรัพยากร แผนปฏิบัติการ สับสน วิสัยทัศน์ แรงจูงใจ ทรัพยากร แผนปฏิบัติการ กังวล วิสัยทัศน์ ทักษะ ทรัพยากร แผนปฏิบัติการ ทำแล้วเลิก วิสัยทัศน์ ทักษะ แรงจูงใจ แผนปฏิบัติการ ขัดข้องใจ วิสัยทัศน์ ทักษะ แรงจูงใจ ทรัพยากร เริ่มผิดทาง

6 1 Workshop

7 PEST Analysis สภาพแวดล้อม ธรรมชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายหน่วยราชการ นโยบายส่วนท้องถิ่น ความต้องการลูกค้ารายกลุ่ม ความต้องการพันธมิตร ความต้องการคู่ความร่วมมือ การเมือง - กฎหมายป้องกันการผูกขาด กฎหมายรักษาสิ่งแวดล้อม ภาษี กฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน เสถียรภาพของรัฐบาล สังคม - โครงสร้างประชากร การกระจายรายได้ การเคลื่อนย้ายทางสังคม รูปแบบการดำเนินชีวิต ท่าทีต่อการการทำงานและการพักผ่อน ลัทธิบริโภคนิยม ระดับการศึกษา เศรษฐกิจ - ระดับรายได้ประชาชาติ อัตราดอกเบี้ย สภาพคล่องในประเทศ อัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน ระดับรายได้ของประชากร ราคาน้ำมันเชื่อเพลิง เทคโนโลยี - งบประมาณของประเทศในงานวิจัย นโยบายภาครัฐต่อการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ ระดับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ระดับความทันสมัยของเทคโนโลยี

8 ตาราง 1: ทบทวนสภาพภายนอก ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
ตาราง 1: ทบทวนสภาพภายนอก (ตาม PEST ) 1 2 3 4 ตัวแปร สถานการณ์ แนวโน้ม ผลกระทบต่อเป้าหมาย ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ เราจะต้องทำอย่างไร สิ่งที่ต้องทำ สิ่งที่ต้องแก้ไข สิ่งที่ต้องพัฒนา ข้อมูลชุดที่ 1

9 2 Workshop

10 ตาราง 2: ทบทวนสภาพภายใน ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
ตาราง 2: ทบทวนสภาพภายใน (ตามเกณฑ์ PMQA) 3 1 2 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ Category/Item ผลประเมิน (ระดับ Item / Area) เราจะต้องทำอย่างไร สิ่งที่ต้องทำ สิ่งที่ต้องแก้ไข สิ่งที่ต้องพัฒนา หมวด 1 /1.1/1.2 หมวด 2 /2.1/2.2 หมวด 3 /3.1/3.2 หมวด 4 /4.1/4.2 หมวด 5 /5.1/5.2/5.3 วิเคราะห์หา สาเหตุของ Items แล้วนำไปกำหนดเป็น ความท้าทาย เชิงกลยุทธ์ หมวด 6 /6.1/6.2 หมวด 7 /7.1/7.2/7.3/7.4 ข้อมูลชุดที่ 2

11 3 Workshop

12 ตาราง 3: ทบทวนผลงานในอดีต
ตาราง 3: ทบทวนผลงานในอดีต (Strategic Project ปีที่ผ่านมา) 1 2 3 ระดับ (ค่า KPI) ผลต่างของเป้าหมาย ระยะ เวลา ปัญหาและสาเหตุ ความท้าทาย เชิงกลยุทธ์ เป้าหมาย ปีเป้าหมาย ผลลัพธ์ ผลต่าง % แผนงาน / โครงการ เราจะต้องทำอย่างไร สิ่งที่ต้องทำ สิ่งที่ต้องแก้ไข สิ่งที่ต้องพัฒนา นำปัจจัยภายใน มากำหนดทางแก้ เป็นความท้าทาย เชิงกลยุทธ์ วิเคราะห์หาสาเหตุ ด้วยผังก้างปลา โดยดูทั้งปัจจัยภายใน และภายนอก ข้อมูลชุดที่ 3


ดาวน์โหลด ppt Strategic Planning Concept / Process.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google