งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PMQA Organization Strategic Planning Concept / Process.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PMQA Organization Strategic Planning Concept / Process."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PMQA Organization Strategic Planning Concept / Process

2 PMQA Organization KPIs Internalenviro nment Strategic Goals Externalenviro nment ProjectActivityProgram Shared Values Core Competency KPIs MissionVision ยุทธศาสตร์4มิติ ยุทธวิธี OrganizationObjective 3412 Past Performance KPIs Strategic Planning Model วางแผน ปฏิบัติ

3 PMQA Organization ทบทวน สภาพ ภายนอก ทบทวน สภาพ ภายใน ทบทวนผล งานในอดีต คาดการณ์ อนาคต กำหนดกลยุทธ์หลัก แผนกลยุทธ์กรอบกลยุทธ์ - Pest Analysis Impact Analysis - Self Assessment -TQA Roadmap - Gap Analysis -Strategy Map -Performance Projection - Roadmap -SWOT Analysis -Vision/Mission -Corporate Objectives -Balanced Scorecard ตรวจประเมิน องค์กร วิเคราะห์ สภาพ ภายนอก วิเคราะห์ผล การ ดำเนินงาน 1 23 4 5 Strategic Planning Process

4 PMQA Organization ตัววัด เป้าหมาย และวิธีการ (Card) Strategic Planning ปัจจัยภายใน +S-W วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย (ปัจจุบัน) ปัจจัยภายนอก +O-T วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย (อนาคต) ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ (Map) แผนงาน โครงการ

5 PMQA Organization ทรัพยากร วิสัยทัศน์ เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ ทักษะ แรงจูงใจ ทรัพยากร แผนปฏิบัติ การ วิสัยทัศน์ กังวลกังวล แรงจูงใจ ทรัพยากร แผนปฏิบัติ การ สับสนสับสน ทักษะ แรงจูงใจ ทรัพยากร แผนปฏิบัติ การ วิสัยทัศน์ ทำแล้วเลิกทำแล้วเลิก ทักษะ ทรัพยากร แผนปฏิบัติ การ วิสัยทัศน์ ขัดข้องใจขัดข้องใจ ทักษะ แรงจูงใจ แผนปฏิบัติ การ วิสัยทัศน์ เริ่มผิดทางเริ่มผิดทาง ทักษะ แรงจูงใจ Strategic Planning : Org. Change

6 PMQA Organization Workshop 1

7 การเมือง การเมือง -กฎหมายป้องกันการผูกขาด -กฎหมายรักษาสิ่งแวดล้อม -ภาษี -กฎเกณฑ์การค้าระหว่าง ประเทศ -พระราชบัญญัติคุ้มครอง แรงงาน -เสถียรภาพของรัฐบาล สังคม สังคม -โครงสร้างประชากร -การกระจายรายได้ -การเคลื่อนย้ายทางสังคม -รูปแบบการดำเนินชีวิต -ท่าทีต่อการการทำงานและ การพักผ่อน -ลัทธิบริโภคนิยม -ระดับการศึกษา เศรษฐกิจ -ระดับรายได้ประชาชาติ -อัตราดอกเบี้ย -สภาพคล่องในประเทศ -อัตราเงินเฟ้อ -อัตราการว่างงาน -ระดับรายได้ของประชากร -ราคาน้ำมันเชื่อเพลิงเทคโนโลยี -งบประมาณของประเทศใน งานวิจัย -นโยบายภาครัฐต่อการพัฒนา เทคโนโลยี -นวัตกรรมใหม่ๆ -ระดับการถ่ายทอดเทคโนโลยี -ระดับความทันสมัยของ เทคโนโลยี PEST Analysis สภาพแวดล้อม ธรรมชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายหน่วยราชการ นโยบายส่วนท้องถิ่น ความต้องการลูกค้ารายกลุ่ม ความต้องการพันธมิตร ความต้องการคู่ความร่วมมือ

8 PMQA Organization ตาราง 1: ทบทวนสภาพภายนอก (ตาม PEST ) ตัวแปร สถานการณ์ ผลกระทบต่อเป้าหมายความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 1234 u เราจะต้องทำอย่างไร u สิ่งที่ต้องทำ u สิ่งที่ต้องแก้ไข u สิ่งที่ต้องพัฒนา ข้อมูลชุดที่ 1 แนวโน้ม

9 PMQA Organization Workshop 2

10 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ หมวด 1 /1.1/1.2 หมวด 2 /2.1/2.2 หมวด 3 /3.1/3.2 หมวด 4 /4.1/4.2 หมวด 5 /5.1/5.2/5.3 หมวด 6 /6.1/6.2 หมวด 7 /7.1/7.2/7.3/7.4 Category/Item ผลประเมิน (ระดับ Item / Area) วิเคราะห์หา สาเหตุของ 13-17 Items แล้ว นำไปกำหนดเป็น ความท้าทาย เชิงกลยุทธ์ ตาราง 2: ทบทวนสภาพภายใน (ตามเกณฑ์ PMQA)12 3 ข้อมูล ชุดที่ 2 u เราจะต้องทำอย่างไร u สิ่งที่ต้องทำ u สิ่งที่ต้องแก้ไข u สิ่งที่ต้องพัฒนา

11 PMQA Organization Workshop 3

12 เป้าหมาย ระดับ ( ค่า KPI) ปี เป้าหมา ย ผลต่างของ เป้าหมาย ผลลั พธ์ ผลต่ าง % ปัญหาและสาเหตุ ความท้าทาย เชิงกลยุทธ์ ระย ะ เวล า วิเคราะห์หาสาเหตุ ด้วยผังก้างปลา โดยดูทั้งปัจจัยภายใน และภายนอก นำปัจจัยภายใน มากำหนดทางแก้ เป็นความท้าทาย เชิงกลยุทธ์ ตาราง 3: ทบทวนผลงานในอดีต (Strategic Project ปีที่ผ่านมา)112233 ข้อมูล ชุดที่ 3 u เราจะต้องทำอย่างไร u สิ่งที่ต้องทำ u สิ่งที่ต้องแก้ไข u สิ่งที่ต้องพัฒนา แผนงาน / โครงการ


ดาวน์โหลด ppt PMQA Organization Strategic Planning Concept / Process.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google