งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA : Public Sector Management Quality Award) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA : Public Sector Management Quality Award) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA : Public Sector Management Quality Award)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

2 2550 2551 TQM Concept TQA/PMQA Framework
Management Concept Criteria / Score (Assessment Tool) Strategic Planning (SWOT/Map/Card) Assessment Report (SW) 2550 Improvement Plan (Tools & Standards) (รู้จักเครื่องมือ/ การวิเคราะห์องค์กร) 2551 นำผลจากการวิเคราะห์มาแก้ไข ตามสภาพปัญหาที่วิเคราะห์ได้

3 วงจรการพัฒนา 8 ขั้นตอน 1 2 8 7 3 6 4 5 หาความต้องการ ผู้มีส่วนได้เสีย
ปรับปรุงงาน อย่างต่อเนื่อง 1 ประเมินสภาพ องค์กรในปัจจุบัน 8 2 วัดและประเมินผล การดำเนินงาน วางแผนกลยุทธ์ ระยะสั้นและยาว 7 3 ปฏิบัติตามแผน ปฏิบัติการ วางแผนปฏิบัติ การประจำปี 6 4 5 เสริมศักยภาพ ภายในองค์กร

4 Road Map 1 PMQA 2551 (1) 2 1. จำแนกกลุ่มเป้าหมายลูกค้า
2. จัดทำเครื่องมือ 3. เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ 2 1. วิเคราะห์ภายใน105 ข้อ ของPMQA 2. วิเคราะห์ภายนอก PEST Analysis 3. วิเคราะห์ผลงานในอดีตที่ผ่านมา - ได้OFI ของแต่ละหมวดของกรม - ได้กลยุทธ์เชิงท้าทายในแต่ละหมวด

5 Road Map 3 PMQA 2551 (2) 4 5 1. ทำกรอบนโยบายแผนยุทธศาสตร์
2. จัดทำ Strategy Map (SM) ของกรม 3. จัดทำ Strategy Card (SC) ของกรม 4. สื่อสาร SM และ SC สู่หน่วยงาน 4 1. จัดทำ SM หน่วยงาน 2. จัดทำ SC ของหน่วยงาน 3. สื่อสาร SM และ SC สู่ระดับบุคคล 5 1. วิเคราะห์ส่วนขาดองค์ความรู้ ทักษะและเครื่องมือรองรับยุทธศาสตร์ ที่เป็นปัจจัยความสำเร็จ 2. นำผลการวิเคราะห์ส่วนขาดจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพ 3. ดำเนินการพัฒนาตามแผน

6 Road Map PMQA 2551 (3) 7 6 1. ทำกรอบ/แผนการติดตามประเมินผล
2. รวบรวมตัวชี้วัด 3. ทำโปรแกรมการประมวลผลข้อมูล 3. ปฏิบัติการติดตามผลจาก - การติดตามรายงาน และการนิเทศงาน 4. สรุปผลทุกตัวชี้วัด/เผยแพร่ 6 1. ดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดในแผน 2. บันทึก/รายงานผลการปฏิบัติงาน ทั้งผลและปัญหา 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและระหว่าง หน่วยงาน

7 8 Road Map PMQA 2551 (4) 1. ทบทวนผล/ วิเคราะห์สาเหตุ/
ปัจจัยที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 2. หา OFI ที่ยังคงเป็นปัญหามาทบทวน กระบวนการตั้งแต่ ขั้นตอนที่ 1 ถึง 8 อีกครั้ง 3. ดำเนินงานปรับปรุงแต่ละขั้นตอน ที่เป็นปัจจัยต่อความสำเร็จของงาน OFI O=Opportunity F=For I=Improvement

8 ความเชื่อมโยงของระบบจัดการ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ หลักการเศรษฐกิจพอเพียง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หลัก 4 ป. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (แผนบริหารราชการแผ่นดิน) พัฒนาองค์กร Capacity Building คุณภาพ Vision Mission Strategic เป้าประสงค์ 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ การปรับกระบวนทัศน์ (I am Ready) แผนแม่บททรัพยากร บุคคล 3-5 ปี (Competency) ระบบควบคุมภายใน การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน Blueprint for Change Redesign Process Knowledge Management e-government MIS

9 ประโยชน์ต่อส่วนราชการ
ได้รับรางวัล และ/หรือได้รับการประกาศเกียรติคุณ Yes การแบ่งปันวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice Sharing) สมัครเข้ารับรางวัล PMQA ได้รับรายงานป้อนกลับ No การประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self-Assessment) ส่วนราชการทราบจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง 1 2 ดำเนินการปรับปรุง สร้างแผนปรับปรุง 4 3 บูรณาการเครื่องมือและโครงการต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบราชการ (Management Tools and Projects)


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA : Public Sector Management Quality Award) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google