งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PMQA Organization Module 5 การตรวจวัดสภาพ ผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Measurement) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (9 คำถาม) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)ปีพ.ศ.2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PMQA Organization Module 5 การตรวจวัดสภาพ ผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Measurement) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (9 คำถาม) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)ปีพ.ศ.2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PMQA Organization Module 5 การตรวจวัดสภาพ ผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Measurement) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (9 คำถาม) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)ปีพ.ศ.2550

2 PMQA Organization KPIs Internalenviron ment Strategic Goals Externalenviro nment ProjectActivityProgram Shared Values Core Competency KPIs MissionVision ยุทธศาสตร์4มิติ ยุทธวิธี Organization Objective 3412 Past Performance KPIs Strategic Planning Model วางแผน ปฏิบัติ

3 PMQA Organization คำถามตามเกณฑ์ PMQA:105คำถาม หมวด2 9 คำถาม

4 PMQA Organization การตอบคำถาม 2.1 ก HOW 1การวางแผนยุทธศาสตร์ ขั้นตอนและผู้เกี่ยวข้อง กรอบเวลาและเหตุผล แสดงกิจกรรมที่สอดคล้องกับกรอบเวลา HOW 1การวางแผนยุทธศาสตร์ ขั้นตอนและผู้เกี่ยวข้อง กรอบเวลาและเหตุผล แสดงกิจกรรมที่สอดคล้องกับกรอบเวลา

5 PMQA Organization การตอบคำถาม แผนปฏิบัติราชการขั้นตอนในการจัดทำแผนผู้เกี่ยวข้อง ที่สำคัญ กรอบเวลาที่ใช้ในการ วางแผน เหตุผลในการกำหนด กรอบเวลา 4ปี1................... 2................... 3................... 1ปี1................... 2................... 3................... โปรดแสดงแผนผังกระบวนการวางแผนของส่วนราชการ

6 PMQA Organization การตอบคำถาม HOW 2การนำปัจจัยมาประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ ปัจจัยต่างๆ การรวบรวม การวิเคราะห์ HOW 2การนำปัจจัยมาประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ ปัจจัยต่างๆ การรวบรวม การวิเคราะห์

7 PMQA Organization การตอบคำถาม ปัจจัยที่นำมาประกอบการวางแผนวิธีการรวบรวม ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปประกอบการวางแผน ความต้องการความคาดหวังทั้งระยะสั้น และระยะยาวของผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย รวมทั้งส่วนราชการหรือองค์กรอื่นที ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกัน สภาพการแข่งขันทั้งภายในและ ภายนอก ประเทศของส่วนราชการ ) (ให้อ้างอิงข้อมูลที่ระบุไว้ในลักษณะ สำคัญขององค์กรข้อ2กสภาพการ แข่งขัน) นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ทางเทคโนโลยีและด้านอื่นๆซึ่งอาจมี ผลต่อบริการและการดำเนินงานของ ส่วนราชการ จุดแข็งและจุดอ่อนรวมถึงทรัพยากร บุคคล และทรัพยากรอื่นๆของส่วนราชการเช่น งบประมาณเวลาเป็นต้น

8 PMQA Organization การตอบคำถาม ปัจจัยที่นำมาประกอบการวางแผนวิธีการรวบรวม ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปประกอบการวางแผน การศึกษาวิเคราะห์ถึงโอกาส ในการปรับเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยู่ ไปใช้กับบริการหรือกิจกรรมที่มี ความสำคัญกว่า ความเสี่ยงในด้านการเงินสังคมและ จริยธรรม กฎหมายข้อบังคับและด้านอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ระดับประเทศ หรือระดับโลก ลักษณะเฉพาะของส่วนราชการของ ท่าน เช่นการต้องให้บริการ24ชั่วโมง ข้อจำกัด เรื่องสถานที่กฎระเบียบเป็นต้น จุดแข็งจุดอ่อนของส่วนราชการหรือ องค์กร อื่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกัน (ให้ตอบตามความเหมาะสมของ ภารกิจของส่วนราชการ)

9 PMQA Organization การตอบคำถาม WHAT ประเด็นยุทธศาสตร์ 9.1ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กลยุทธ์ 9.2เป้าหมายและระยะเวลา 9.3ลำดับความสำคัญของเป้าประสงค์ WHAT ประเด็นยุทธศาสตร์ 9.1ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กลยุทธ์ 9.2เป้าหมายและระยะเวลา 9.3ลำดับความสำคัญของเป้าประสงค์

10 PMQA Organization การตอบคำถาม ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (โปรดเรียงตามลำดับความสำคัญ) เป้าหมาย (ปีพ.ศ.....) กลยุทธ์หลัก 1...............1.1........................... 1.2........................... 1.3..........................................................1.1.1........... 1.1.2............ 1.2.1............ 1.2.2............ 2...............2.1........................... 2.2............................................................2.1.1............ 2.1.2............ 2.2.1............ 2.2.2...........

11 PMQA Organization การตอบคำถาม HOW 4การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กลยุทธ์ ดูความท้าทาย ดูความสมดุลของโอกาสระยะสั้นระยะยาว ดูความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย HOW 4การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กลยุทธ์ ดูความท้าทาย ดูความสมดุลของโอกาสระยะสั้นระยะยาว ดูความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

12 PMQA Organization การตอบคำถาม ความท้าทายต่อองค์กรที่ส่วนราชการได้ระบุไว้ในลักษณะสำคัญขององค์กรข้อ2การให้ความสำคัญ กับความท้าทาย 1.……………………… 2.……………………… 3.…………………….. ความท้าทายต่อองค์กรที่ส่วนราชการได้ระบุไว้ในลักษณะสำคัญขององค์กรข้อ2เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลักที่สอดรับ กับความท้าทาย 1.……………………… 2.……………………… 3.…………………….. ลักษณะของความสมดุลวิธีการที่ทำให้มั่นใจได้ว่ามีความสมดุล ความสมดุลของโอกาส และความท้าทายในระยะสั้น และระยะยาว ความสมดุลของความต้องการ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ ทั้งหมด

13 PMQA Organization การตอบคำถาม HOW 5การนำแผนสู่การปฏิบัติ วิธีการถ่ายทอด การจัดสรรทรัพยากร การทำให้ผลมีความยั่งยืน HOW 5การนำแผนสู่การปฏิบัติ วิธีการถ่ายทอด การจัดสรรทรัพยากร การทำให้ผลมีความยั่งยืน

14 PMQA Organization การตอบคำถาม การทำให้แผนปฏิบัติการบรรลุผลวิธีการดำเนินการ การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลัก การจัดสรรทรัพยากร(บุคลากรเครื่องมือรวมถึง สินทรัพย์ต่างๆ)เพื่อให้ดำเนินการตามแผนได้ สำเร็จ การสร้างความยั่งยืนของผลการดำเนินการ ตามแผน

15 PMQA Organization การตอบคำถาม HOW 6.2แผนการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง จากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย HOW 6.2แผนการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง จากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย WHAT 6.1แผนปฏิบัติการที่สำคัญ WHAT 6.1แผนปฏิบัติการที่สำคัญ

16 PMQA Organization การตอบคำถาม ประเด็นที่สำคัญของแผนปฏิบัติการเป้าประสงค์เป้าหมาย 1………………1.1…………….. 1.2…………….. …………………. 2………………2.1…………….. 2.2…………….. …………………. 3………………3.1…………….. 3.2…………….. …………………. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญวิธีการดำเนินการเพื่อตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงในการให้บริการ รวมทั้งผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

17 PMQA Organization การตอบคำถาม HOW 7การวางแผนหลักด้านทรัพยากรบุคคล ตอบสนองเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตอบสนองกลยุทธ์หลัก ตอบสนองแผนปฏิบัติการ HOW 7การวางแผนหลักด้านทรัพยากรบุคคล ตอบสนองเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตอบสนองกลยุทธ์หลัก ตอบสนองแผนปฏิบัติการ WHAT 7แผนหลักด้านทรัพยากรบุคคล ตอบสนองเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตอบสนองกลยุทธ์หลัก ตอบสนองแผนปฏิบัติการ WHAT 7แผนหลักด้านทรัพยากรบุคคล ตอบสนองเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตอบสนองกลยุทธ์หลัก ตอบสนองแผนปฏิบัติการ แก้ไข

18 PMQA Organization การตอบคำถาม ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลักแผนปฏิบัติการ(Action Plan) แผนด้านทรัพยากร บุคคล 1.……………… 2.................... 1.1………… 1.2………… 2.1………… 2.2………… 1)…………………………………

19 PMQA Organization การตอบคำถาม HOW 8.2การทำระบบการวัดผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการ เพื่อมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน HOW 8.2การทำระบบการวัดผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการ เพื่อมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน WHAT 8.1ตัวชี้วัดติดตามแผนปฏิบัติการ WHAT 8.1ตัวชี้วัดติดตามแผนปฏิบัติการ

20 PMQA Organization การตอบคำถาม แผนปฏิบัติการเป้าประสงค์ตัวชี้วัดที่สำคัญ 1………………1.1…………….. 1.2…………….. …………………. 2………………2.1…………….. 2.2…………….. …………………. 3………………3.1…………….. 3.2…………….. …………………. วิธีดำเนินการที่ทำให้ระบบการวัดผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการโดยรวม เสริมให้ส่วนราชการมุ่งไปในแนวทางเดียวกัน

21 PMQA Organization การตอบคำถาม WHAT 9.1เป้าหมายของตัวชี้วัด 9.2เป้าหมายเปรียบเทียบ กับเป้าประสงค์ กับผลการดำเนินการที่ผ่านมา กับผลการดำเนินการที่คาดไว้ของคู่แข่ง กับระดับเทียบเคียงที่สำคัญ WHAT 9.1เป้าหมายของตัวชี้วัด 9.2เป้าหมายเปรียบเทียบ กับเป้าประสงค์ กับผลการดำเนินการที่ผ่านมา กับผลการดำเนินการที่คาดไว้ของคู่แข่ง กับระดับเทียบเคียงที่สำคัญ

22 PMQA Organization การตอบคำถาม แผนปฏิบัติการที่ระบุในข้อ2.2ก(8)เป้าประสงค์ตัวชี้วัดที่สำคัญเป้าหมาย 1………………1.1…………….. 1.2…………….. 1)……………… 2………………2.1…………….. 2.2…………….. 1)……………… 3………………3.1……………..1)………………

23 PMQA Organization การตอบคำถาม แผนปฏิบัติการเป้าหมายแผนปฏิบัติการ ปี49 เป้าประสงค์เชิง ยุทธศาสตร์ ผลการดำเนินการที่คาด ไว้ของคู่แข่ง ระดับเทียบเคียงที่สำคัญ (Benchmark) แผน............... แผนปฏิบัติการเป้าหมายแผนปฏิบัติการ ปี49 ผล การดำเนินการ ปี48 ผล การดำเนินการ ปี47 ผล การดำเนินการ ปี46 แผน...............

24 PMQA Organization Work Shop รายงานผลการดำเนินงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หมวด 2 : การวางแผน เชิงกลยุทธ์ รายงานผลการดำเนินงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หมวด 2 : การวางแผน เชิงกลยุทธ์


ดาวน์โหลด ppt PMQA Organization Module 5 การตรวจวัดสภาพ ผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Measurement) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (9 คำถาม) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)ปีพ.ศ.2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google