งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารเชิงกลยุทธ์ แบบบูรณาการ สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารเชิงกลยุทธ์ แบบบูรณาการ สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารเชิงกลยุทธ์ แบบบูรณาการ สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล

2

3 จุดประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ความสามารถพิเศษ

4 วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม กลยุทธ์ ระบบงาน

5 วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด

6 กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ

7 แผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรมเชิงกลยุทธ์

8 กระบวนการ ตลาด ปฏิบัติการ การติดตามผลและการปรับปรุง

9

10

11 การเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์กับ หมวดต่างๆ 11

12 การเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์กับหมวด ต่างๆ 12

13 1. ORGANIZATIONAL DIRECTION 2. STRATEGY FORMULATION 3. STRATEGY DEPLOYMENT 4. PERFORMANCE MEASUREMENT 5. PERFORMANCE MANAGEMENT VISION & MISSION CORE VALUES KEY SUCCESS FACTORS CHALLENGES & ADVANTAGES CORE COMPETENCY OPPORTUNITIES STRATEGIES ACTION PLAN RESOURCE PLAN TRAINING PLAN KPI FORMULATION KPI TRACKING SYSTEM BENCHMARKING SYSTEM ANALYSIS & REVIEW IMPROVEMENT REWARD & RECOGNITION KNOWLEDGE MANAGEMENT 5 P ILLARS OF S TRATEGY M ANAGEMENT

14 STRATEGIC CONTEXT External and internal situation (Michael Porter’s Five Forces model) External macroecon omic environme nt (PESTEL analysis) Internal capabilities and performance (Michael Porter’s Value Chain model) Summarize the conclusion (SWOT matrix) Strategy (address key issues) การเปลี่ยนแปลงสำคัญ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ความสามารถพิเศษ โอกาสเชิงกลยุทธ์ Kaplan & Norton

15 SWOT ตาม BSC PER SPE CTI VE STRENGTHWEAKNESSOPPORTUNITYTHREAT STRATEGIC ADVANTAGES STRATEGIC CHALLENGES STRATEGIC OPPORTUNITIES STRATEGIC CHALLENGES

16 การวางแผนกลยุทธ์ Kaplan & Norton

17

18

19 MAP TO INITIATIVES KAPLAN & NORTON

20

21 ALIGN TO INDIVIDUAL KAPLAN & NORTON

22 ALIGN TO COMPETENCY KAPLAN & NORTON

23 STRATEGY TO PROCESS DASHBOARD KAPLAN & NORTON

24

25

26 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วย เครื่องยนต์ 3 จังหวะ

27 11 คำถามง่ายๆ ในการวินิจฉัยตนเอง 1. องค์กรใช้วิธีการอย่างไรในการวางแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะ ยาวขององค์กร 2. องค์กรใช้วิธีการอะไรในการกำหนดความท้าทาย ความได้เปรียบ เชิงกลยุทธ์ ตลอดจนความเชี่ยวชาญพิเศษขององค์กร 3. องค์กรใช้ข้อมูลทั้งภายนอกและภายในองค์กรมาประกอบการ วางแผนกลยุทธ์อย่างไร 4. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตอบสนองต่อความท้าทาย ความได้เปรียบ เชิงกลยุทธ์อย่างไร 5. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ได้ใช้โอกาสในการสร้างนวัตกรรมอย่างไร และตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างไร 6. องค์กรใช้วิธีการอะไรในการถ่ายทอดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สู่การ ปฏิบัติอย่างทั่วถึง 7. องค์กรใช้วิธีการอะไรในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุน ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ 8. องค์กรมีแผนด้านทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการอะไรบ้าง 9. องค์กรใช้วิธีการอะไรในการติดตามความสำเร็จของวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 10. องค์กรใช้วิธีการอะไรในการคาดการณ์ผลการดำเนินการของ องค์กร 11. การดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ขององค์กร สามารถบรรลุ เป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด

28 จากผลการวินิจฉัยสู่การออกแบบ ระบบบริหารใหม่ ออกแบบ / ปรับปรุง ระบบบริหาร ปรับขั้นตอนการวางแผน ปรับปัจัจยนำเข้า ปรับปรุงวิธีการคิดกลยุทธ์ ปรับกระบวนการทำ แผนปฏิบัติการ ปรับปรุงวิธีการถ่ายทอด ปรับปรุงระบบการ สนับสนุนงบประมาณ ปรับปรุงการจัดทำแผน ทรัพยากรบุคคล ปรับวิธีการกำหนดและ ถ่ายทอดตัวชี้วัด ปรับปรุงวิธีการกำหนดค่า คาดการณ์ ปรับปรุงระบบการติดตาม ผลตามกลยุทธ์ ผลการวินิจฉัย ขั้นตอนการวางแผน ? ปัจจัยนำเข้าประกอบการ วางแผน ? วัตถุประสงค์ไม่เหมาะสม ไม่สมดุล ? การทำแผนปฏิบัติการ ? การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ ? ความสอดคล้องของแผน สนับสนุน ? ระบบงบประมาณไม่มี ประสิทธิภาพ ? ตัวชี้วัดไม่สอดคล้อง เหมาะสม ? การคาดการณ์และการตั้ง ค่าเป้าหมาย ? ระบบติดตามไม่มี ประสิทธิภาพ ?

29 นำระบบที่วางรูปแบบใหม่สู่การ ปฏิบัติ

30 พัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง

31


ดาวน์โหลด ppt การบริหารเชิงกลยุทธ์ แบบบูรณาการ สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google