งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Faculty of Public Health, Mahasarakham University, Thailand

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Faculty of Public Health, Mahasarakham University, Thailand"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Faculty of Public Health, Mahasarakham University, Thailand
Health Strategic Management and Planning “การวางแผนและกำหนดแผนเชิงกลยุทธ์” Asst.Prof. Vorapoj Promasatayaprot B.P.H.(Public Health Administration), B.Sc.(Health Education), B.A.(Political Science), M.Sc.(Public Health), Mini MBA in Health Faculty of Public Health, Mahasarakham University, Thailand

2 Strategic Management Process
Strategic Formulation Implementation Evaluation & Control

3 The Strategy Formulation Analytical Framework
State 1: The Input Stage Situation Analysis Stage 2: The Matching Stage Strategic Position and Action Evaluation Stage 3: The Decision Stage Qualitative Strategic Planning Matrix (QSPM)

4 Solving Problem Process
Data Collecting Situation Analysis Synthesis for Problem Identification Objective Setting for Development Methodology Design Evaluation DSPOME/DSDOME

5 Data Collecting : 5Cs Correct Complete Clear Concise Current

6 Organization Life Cycle
New Life Cycle Development เจริญเติบโต (Growth) ตกต่ำ (Decline) เจริญเติบโต เต็มที่ (Maturity) เริ่มต้น (introduction) Time

7

8 Plan/Project/Activities
(Strategic Management) External Factors Internal Factors SWOT Vision Mission Goals Planning Objectives Strategy Plan/Project/Activities Implementing Implementation Monitoring Evaluation & Control

9 Overviews of Strategic Planning & PBBS
Vision KPI KPI - หน้าที่ฯ - นโยบาย / เป้าหมาย/ วัตถุประสงค์ ยุทธ์ศาสตร์ (รัฐบาล/ กระทรวง/ ทบวง/กรม) Mission Output Outcome Goals Strategy Balanced Scorecard Objectives (CSF) KPIs Targets Tactics Initiatives (Activities) People

10 บทบาทของผู้บริหารในการวางแผนกลยุทธ์
ผู้บริหารระดับสูง สร้างวิสัยทัศน์ และทิศทางในอนาคตของกิจการ พัฒนากลยุทธ์เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์

11 บทบาทของผู้บริหารในการวางแผนกลยุทธ์
ผู้บริหารระดับกลาง สื่อสาร ดำเนินการ นำวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ไปสู่กิจกรรม และการปฏิบัติงาน สร้างบรรยากาศที่สนับสนุนทีมงาน และการบริหารโดยกลุ่ม ช่วยเหลือพนักงานในการแก้ปัญหาในกิจกรรมที่สำคัญ ให้อำนาจในการตัดสินใจแก่พนักงาน (Empower) เพื่อพัฒนา และริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ทำงานใกล้ชิดกับทีมในหน่วยงานอื่น เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานและมีนวัตกรรมด้านสินค้าและบริการ

12 แบบของการเป็นผู้นำของผู้บริหาร
Task: จะเน้นเป้าหมาย งาน ผลงานระดับใด Relationship: ความสัมพันธ์ทางสังคม ระดับใดกับลูกน้อง Reward: การให้รางวัลกับลูกน้อง Attitude: ทัศนคติ บวกหรือลบ ต่อลูกน้อง Participation: การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของลูกน้อง


ดาวน์โหลด ppt Faculty of Public Health, Mahasarakham University, Thailand

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google