งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Health Strategic Management and Planning “ การวางแผนและกำหนด แผนเชิงกลยุทธ์ ” Asst.Prof. Vorapoj Promasatayaprot B.P.H.(Public Health.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Health Strategic Management and Planning “ การวางแผนและกำหนด แผนเชิงกลยุทธ์ ” Asst.Prof. Vorapoj Promasatayaprot B.P.H.(Public Health."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Health Strategic Management and Planning “ การวางแผนและกำหนด แผนเชิงกลยุทธ์ ” Asst.Prof. Vorapoj Promasatayaprot Vorapos.p@msu.ac.th B.P.H.(Public Health Administration), B.Sc.(Health Education), B.A.(Political Science), M.Sc.(Public Health), Mini MBA in Health Faculty of Public Health, Mahasarakham University, Thailand

2 Strategic Management Process Strategic Formulation Implementation Evaluation & Control

3 The Strategy Formulation Analytical Framework State 1: The Input Stage Situation Analysis Situation Analysis Stage 2: The Matching Stage Strategic Position and Action Evaluation Stage 3: The Decision Stage Qualitative Strategic Planning Matrix (QSPM)

4 Solving Problem Process e Data Collecting e Situation Analysis e Synthesis for Problem Identification e Objective Setting for Development e Methodology Design e Evaluation e DSPOME/DSDOME

5 Data Collecting : 5Cs  Correct  Complete  Clear  Concise  Current

6 Organization Life Cycle เจริญเติบโตเต็มที่(Maturity) ตกต่ำ(Decline) New Life Cycle เจริญเติบโต(Growth) Time Development เริ่มต้น(introduction)

7

8 Implementation Mission Goals Objectives (Strategic Management) Planning Strategy Evaluation & Control Internal Factors Externa l Factors SWOT Monitoring Plan/Project/Activities Implementing Vision

9 Overviews of Strategic Planning & PBBS - หน้าที่ฯ - นโยบาย / เป้าหมาย / วัตถุประสงค์ ยุทธ์ศาสตร์ ( รัฐบาล / กระทรวง / ทบวง / กรม ) - หน้าที่ฯ - นโยบาย / เป้าหมาย / วัตถุประสงค์ ยุทธ์ศาสตร์ ( รัฐบาล / กระทรวง / ทบวง / กรม ) KPI Balanced Scorecard - Objectives (CSF) KPIs - KPIs - Targets - Tactics - Initiatives (Activities) Balanced Scorecard - Objectives (CSF) KPIs - KPIs - Targets - Tactics - Initiatives (Activities) Vision Mission Goals Output Outcome Strategy People

10 บทบาทของผู้บริหารในการ วางแผนกลยุทธ์ ผู้บริหารระดับสูง  สร้างวิสัยทัศน์ และทิศทางใน อนาคตของกิจการ  พัฒนากลยุทธ์เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์

11 บทบาทของผู้บริหารในการ วางแผนกลยุทธ์ ผู้บริหารระดับกลาง  สื่อสาร ดำเนินการ นำวิสัยทัศน์ และกล ยุทธ์ไปสู่กิจกรรม และการปฏิบัติงาน  สร้างบรรยากาศที่สนับสนุนทีมงาน และ การบริหารโดยกลุ่ม  ช่วยเหลือพนักงานในการแก้ปัญหาใน กิจกรรมที่สำคัญ  ให้อำนาจในการตัดสินใจแก่พนักงาน (Empower) เพื่อพัฒนา และริเริ่ม สร้างสรรค์  ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ  ทำงานใกล้ชิดกับทีมในหน่วยงานอื่น เพื่อ พัฒนากระบวนการทำงานและมีนวัตกรรม ด้านสินค้าและบริการ

12 แบบของการเป็นผู้นำของ ผู้บริหาร  Task: จะเน้นเป้าหมาย งาน ผลงานระดับใด  Relationship: ความสัมพันธ์ทาง สังคม ระดับใดกับลูกน้อง  Reward: การให้รางวัลกับลูกน้อง  Attitude: ทัศนคติ บวกหรือลบ ต่อลูกน้อง  Participation: การมีส่วนร่วมใน การตัดสินใจของลูกน้อง


ดาวน์โหลด ppt Health Strategic Management and Planning “ การวางแผนและกำหนด แผนเชิงกลยุทธ์ ” Asst.Prof. Vorapoj Promasatayaprot B.P.H.(Public Health.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google