งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการบริหารและการคิด เชิงกลยุทธ์ มิถุนายน 2555 12 มิถุนายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการบริหารและการคิด เชิงกลยุทธ์ มิถุนายน 2555 12 มิถุนายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการบริหารและการคิด เชิงกลยุทธ์ มิถุนายน 2555 12 มิถุนายน 2555

2 ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข วันนี้ไปวัดมาหรือยัง จงไปวัดก่อนมีทุกข์

3 การเก็บคะแนน ► ► คะแนนเข้าชั้นเรียน 20 คะแนน นั่งเรียงตามเลขที่ ► ► งานมอบหมายค้นคว้า 10 คะแนน ► ► คะแนนงานกลุ่ม Dummy project 20 คะแนน ( เนื้อหา 15 คะแนน ความร่วมมือ 5 คะแนน ) การ แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ..... คน ► ► คะแนนกรณีศึกษา 10 คะแนน ( เนื้อหา 10 คะแนน ) การแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ.... คน ► ► คะแนนสอบปลายภาค 40 คะแนน ออกเป็นทฤษฎี 10 คะแนน กรณีศึกษา 30 คะแนน

4 ทบทวนสิ่งที่คุยกันมาคราวที่แล้ว 1. บริหารธุรกิจคืออะไร 2. องค์กรทางธุรกิจ เปรียบเสมือนเรือ แล่นไปใน ทะเล 3. องค์กรมี 3 ระดับ บน กลาง ล่าง 4. กลยุทธ์คืออะไร 5. การบริหารเชิงกลยุทธ์คืออะไร 6. โลกการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารเชิงกลยุทธ์

5 ระดับสูง ระดับกลาง ระดับปฏิบัติการ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ / การแข่งขัน กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมทั่วไป สภาพแวดล้อมการแข่งขัน สภาพแวดล้อมภายใน การกำกับดูแล ควบคุม รู้เรา รู้เขา วางแผน สู่การปฏิบัติ หน้าที่บริหาร ทำได้ ทำเป็น เป้าหมายวิธีการแนวทาง บริหาร กลยุทธ์ การตลาด การผลิต การเงิน O /T S /W O T S W การเปลี่ยนแปลง

6 Strategy How to achieve goal Management How to allocate and use resources to achieve goal effectively and efficiently + Strategic management How to plan implement and control strategy to achieve goal Management process Planning Implementing Controlling Strategic Question Who are you? Where are you now? Where you want to go? How to get there? Management Level Corporate Level Functional Level Business Level Corporate strategy Business strategy Functional strategy Strategic Implementation Strategic Control Strategic Planning Market Analysis O / T Company Analysis S / W

7 กลยุทธ์คืออะไร ? กลยุทธ์ เป็นคำมาจากภาษากรีกที่แปลว่ากองทัพ กลยุทธ์ก็คือยุทธ์ศาสตร์ หรือ ยุทธวิธี กลยุทธ์คือแนวทางหรือวิธีการว่าจะทำอย่างไร ที่จะไปสู่วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่า ชั้นเชิง การจัดทำแผนกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการที่กำหนดขึ้น และนำไปปฎิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร Chandler ให้ความหมายกลยุทธ์ว่า เป็นเรื่องของระดับสูง เป็นเรื่องระยะยาว เป็นกลไกสำคัญในการประสานงาน

8 ชั้นเชิงในองค์กรมีหลายระดับ กลยุทธ์ระดับปฎิบัติงาน How is it perform? กลยุทธ์ระดับแผนก Who is it competiing with? กลยุทธ์ระดับบริษัท What business is it in? ระดับสูง ระดับกลาง ระดับล่าง

9 หัวข้อมาศึกษาวันนี้ ► คำถามเชิงกลยุทธ์ ► แนวคิดการจัดทำกลยุทธ์ ► การคิดเชิงกลยุทธ์ ► กระบวนการจัดทำกลยุทธ์

10 แนวคิดการจัดทำยุทธศาสตร์ ► Outside-inSensesThink global คิดให้ไกลตาดูดาว โอกาส อุปสรรค ► Inside-outResponseAct Local ไปให้ถึง เท้าติดดิน จุดแข็ง จุดอ่อน ► Top down planning การบริหารเชิงกลยุทธ์ ► Bottom up control การบริหารโครงการ

11 ระดับสูง ระดับกลาง ระดับปฏิบัติการ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ / การแข่งขัน กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมทั่วไป สภาพแวดล้อมการแข่งขัน สภาพแวดล้อมภายใน ทำได้ ทำเป็น เป้าหมายวิธีการแนวทาง บริหาร กลยุทธ์ การตลาด การผลิต การเงิน การเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์ตลาด วิเคราะห์องค์กร คิดให้ไกล กำหนดวิสัยทัศน์ ไปให้ถึง กำหนดยุทธศาสตร์ กำหนดกลยุทธ์ นำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ กำกับ ควบคุมกลยุทธ์ คำถามเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงกลยุทธ์

12 ระดับสูง ระดับกลาง ระดับปฏิบัติการ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ / การแข่งขัน กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมทั่วไป สภาพแวดล้อมการแข่งขัน การตลาด การผลิต การเงิน การเปลี่ยนแปลง คิดให้ไกล กำหนดวิสัยทัศน์ ไปให้ถึง กำหนดยุทธศาสตร์ นำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ กำกับ ควบคุมกลยุทธ์ คำถามเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงกลยุทธ์ Who are you? Where are you now ? Where you want to go ? How to get there ? What to perform ? What’s result ? Environment Resources Value

13 Initiating the Strategy process Market analysis Company analysis Developing a Vision and long-term objectives Developing a Corporate strategy Developing a Functional strategy Developing a business strategy Strategy implementation Performance monitoring

14 ความสำเร็จของกลยุทธ์ ไม่รู้เขารู้เขา ไม่รู้เรา รู้เรา ล้มเหลวถดถอย พออยู่รอดเจริญรุ่งเรือง

15 มอบหมายงาน 1. ค้นคว้าเดี่ยว ครั้งที่ 1 เรื่อง 1. ค้นคว้าเดี่ยว ครั้งที่ 1 เรื่อง General Environment, Scenario Planning ppt. file ภาษาอังกฤษ ส่งทางเมล์ ระบุวิชาและใส่รหัสด้วยภายใน 13 มิถุนายน 2. แบ่งกลุ่มภาคปกติ กลุ่มๆ คน ภาคพิเศษกลุ่มละ คน เลือกหัวหน้าและเลขากลุ่ม เอางานข้อที่ 1 มาสรุปสภาพแวดล้อมทั่วไปในบริบทของจังหวัด เชียงใหม่ ส่งเป็นเมล์และรายงานภายในวันที่ 14 มิถุนายน ก่อน 16 น. ที่ช่องส่งงานของอาจารย์ที่ ภาควิชาการจัดการ


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการบริหารและการคิด เชิงกลยุทธ์ มิถุนายน 2555 12 มิถุนายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google