งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการบริหารและการคิดเชิงกลยุทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการบริหารและการคิดเชิงกลยุทธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการบริหารและการคิดเชิงกลยุทธ์
12 มิถุนายน 2555

2 ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข
จงไปวัดก่อนมีทุกข์ วันนี้ไปวัดมาหรือยัง ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข

3 การเก็บคะแนน คะแนนเข้าชั้นเรียน 20 คะแนน นั่งเรียงตามเลขที่
คะแนนเข้าชั้นเรียน 20 คะแนน นั่งเรียงตามเลขที่ งานมอบหมายค้นคว้า 10 คะแนน คะแนนงานกลุ่ม Dummy project 20 คะแนน (เนื้อหา 15 คะแนน ความร่วมมือ 5 คะแนน) การแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ คน คะแนนกรณีศึกษา 10 คะแนน (เนื้อหา 10 คะแนน ) การแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ.... คน คะแนนสอบปลายภาค 40 คะแนน ออกเป็นทฤษฎี 10 คะแนน กรณีศึกษา 30 คะแนน

4 ทบทวนสิ่งที่คุยกันมาคราวที่แล้ว
บริหารธุรกิจคืออะไร องค์กรทางธุรกิจ เปรียบเสมือนเรือ แล่นไปในทะเล องค์กรมี 3 ระดับ บน กลาง ล่าง กลยุทธ์คืออะไร การบริหารเชิงกลยุทธ์คืออะไร โลกการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารเชิงกลยุทธ์

5 การเปลี่ยนแปลง วางแผน กลยุทธ์ วิธีการแนวทาง เป้าหมาย บริหาร ทำได้
หน้าที่บริหาร ทำเป็น O T รู้เรา การกำกับดูแล ควบคุม S /W O /T รู้เขา สู่การปฏิบัติ S สภาพแวดล้อมภายใน W ระดับสูง กลยุทธ์ระดับองค์กร สภาพแวดล้อมทั่วไป ระดับกลาง กลยุทธ์ระดับธุรกิจ /การแข่งขัน สภาพแวดล้อมการแข่งขัน ระดับปฏิบัติการ กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ การตลาด การผลิต การเงิน

6 + Strategic management How to plan implement and control strategy
How to achieve goal How to allocate and use resources to achieve goal effectively and efficiently Strategic Question Who are you? Where are you now? Where you want to go? How to get there? Management process Planning Implementing Controlling Management Level Strategic management How to plan implement and control strategy to achieve goal Market Analysis O / T Corporate strategy Corporate Level Strategic Planning Business strategy Business Level Company Analysis S / W Strategic Control Functional strategy Functional Level Strategic Implementation

7 กลยุทธ์คืออะไร ? กลยุทธ์ เป็นคำมาจากภาษากรีกที่แปลว่ากองทัพ
กลยุทธ์คืออะไร ? กลยุทธ์ เป็นคำมาจากภาษากรีกที่แปลว่ากองทัพ กลยุทธ์ก็คือยุทธ์ศาสตร์ หรือ ยุทธวิธี กลยุทธ์คือแนวทางหรือวิธีการว่าจะทำอย่างไร ที่จะไปสู่วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่า ชั้นเชิง การจัดทำแผนกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการที่กำหนดขึ้น และนำไปปฎิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร Chandler ให้ความหมายกลยุทธ์ว่า เป็นเรื่องของระดับสูง เป็นเรื่องระยะยาว เป็นกลไกสำคัญในการประสานงาน

8 ชั้นเชิงในองค์กรมีหลายระดับ
กลยุทธ์ระดับบริษัท What business is it in? ระดับสูง กลยุทธ์ระดับแผนก Who is it competiing with? ระดับกลาง กลยุทธ์ระดับปฎิบัติงาน How is it perform? ระดับล่าง

9 หัวข้อมาศึกษาวันนี้ คำถามเชิงกลยุทธ์ แนวคิดการจัดทำกลยุทธ์
การคิดเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดทำกลยุทธ์

10 แนวคิดการจัดทำยุทธศาสตร์
Outside-in Senses Think global คิดให้ไกล ตาดูดาว โอกาส อุปสรรค Inside-out Response Act Local ไปให้ถึง เท้าติดดิน จุดแข็ง จุดอ่อน Top down planning การบริหารเชิงกลยุทธ์ Bottom up control การบริหารโครงการ

11 การเปลี่ยนแปลง คำถามเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงกลยุทธ์
วิธีการแนวทาง เป้าหมาย การเปลี่ยนแปลง บริหาร ทำเป็น ทำได้ การคิดเชิงกลยุทธ์ ไปให้ถึง กำหนดยุทธศาสตร์ คิดให้ไกล กำหนดวิสัยทัศน์ สภาพแวดล้อมภายใน วิเคราะห์องค์กร ระดับสูง กลยุทธ์ระดับองค์กร สภาพแวดล้อมทั่วไป กำหนดกลยุทธ์ วิเคราะห์ตลาด ระดับกลาง กลยุทธ์ระดับธุรกิจ /การแข่งขัน สภาพแวดล้อมการแข่งขัน ระดับปฏิบัติการ กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ การตลาด การผลิต การเงิน นำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ กำกับ ควบคุมกลยุทธ์

12 การเปลี่ยนแปลง คำถามเชิงกลยุทธ์ ไปให้ถึง กำหนดยุทธศาสตร์
คิดให้ไกล กำหนดวิสัยทัศน์ What’s result ? การคิดเชิงกลยุทธ์ Resources Value Environment ระดับสูง Who are you? กลยุทธ์ระดับองค์กร สภาพแวดล้อมทั่วไป Where you want to go ? ระดับกลาง กลยุทธ์ระดับธุรกิจ /การแข่งขัน สภาพแวดล้อมการแข่งขัน How to get there ? ระดับปฏิบัติการ กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ การตลาด การผลิต การเงิน What to perform ? นำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ กำกับ ควบคุมกลยุทธ์ Where are you now ?

13 Performance monitoring
Developing a Corporate strategy Market analysis Developing a Vision and long-term objectives Initiating the Strategy process Developing a business strategy Strategy implementation Developing a Functional strategy Company analysis Performance monitoring

14 ความสำเร็จของกลยุทธ์
ไม่รู้เขา รู้เขา ล้มเหลว ถดถอย พออยู่รอด เจริญรุ่งเรือง ไม่รู้เรา รู้เรา

15 มอบหมายงาน ค้นคว้าเดี่ยว ครั้งที่ 1 เรื่อง General Environment , Scenario Planning ppt. file ภาษาอังกฤษ ส่งทางเมล์ระบุวิชาและใส่รหัสด้วยภายใน 13มิถุนายน แบ่งกลุ่มภาคปกติ กลุ่มๆ คน ภาคพิเศษกลุ่มละ คน เลือกหัวหน้าและเลขากลุ่ม เอางานข้อที่ 1 มาสรุปสภาพแวดล้อมทั่วไปในบริบทของจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเป็นเมล์และรายงานภายในวันที่ 14 มิถุนายน ก่อน 16 น.ที่ช่องส่งงานของอาจารย์ที่ภาควิชาการจัดการ


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการบริหารและการคิดเชิงกลยุทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google