งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MG 112 Management การวางแผน (Planning) ความหมายของ การวางแผน การวางแผน หมายถึงกระบวนการ กำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ และ แนวทางที่จะใช้ในการดำเนินงานล่วงหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MG 112 Management การวางแผน (Planning) ความหมายของ การวางแผน การวางแผน หมายถึงกระบวนการ กำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ และ แนวทางที่จะใช้ในการดำเนินงานล่วงหน้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MG 112 Management การวางแผน (Planning) ความหมายของ การวางแผน การวางแผน หมายถึงกระบวนการ กำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ และ แนวทางที่จะใช้ในการดำเนินงานล่วงหน้า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

2 MG 112 Management การวางแผน (Planning) แผนแบบไม่เป็นทางการ และแบบเป็นทางการ แผนแบบไม่เป็น ทางการ (INFORMAL PLAN) แผนแบบเป็น ทางการ (FORMAL PLAN) 1. เขียนเป็นลาย ลักษณ์อักษร 2. จะมีรับรู้เฉพาะบุคคล ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ส่วนมากมักจะใช้ใน ธุรกิจขนาดเล็ก 3. ไม่มีความต่อเนื่อง 1. เป็นลายลักษณ์ อักษร 2. จะมีการกำหนด เป้าหมายไว้ชัดเจน และให้มีการรับรู้ อย่างกว้างขวาง 3. มีความต่อเนื่อง

3 MG 112 Management การวางแผน (Planning) ความสำคัญของการวางแผน 1. ช่วยให้การบริหารมีทิศทางการดำเนินงาน ที่ชัดเจน 2. ลดความไม่แน่นอน 3. ลดความสูญเสีย 4. มีความสำคัญต่อการกำหนดมาตรฐานใน การควบคุม 5. ช่วยให้ใช้ทรัพยากรที่สำคัญจำเป็นต่อการ ดำเนินงานอย่างรอบคอบ 6. สามารถปรับตัวตามทันกับการ เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

4 MG 112 Management การวางแผน (Planning) หลักการพื้นฐานของการวางแผนที่ดี 1. การพยากรณ์ (Forecasting) 2. การวางแผนโดยการจำลองเหตุการณ์สมมุติ (Scenarios Planning) 3. การวางแผนโดยใช้เกณฑ์เปรียบเทียบ (Benchmarking) 4. การมีส่วนร่วม (Participation) 5. การวางแผนโดยพนักงาน (Staff Planning)

5 MG 112 Management ประเภทของแผน การวางแผน (Planning) ประเภทของ แผน แผนตาม ระดับงาน 1. แผนกล ยุทธ์ 2. แผน ดำเนินการ 3. แผน ยุทธวิธี แผนที่แบ่ง ตามลักษณะ กิจกรรมแต่ละ ด้านใน องค์การ แผนตาม ความถี่ ของการใช้ 2. แผน ชั่วคราว 1. แผน ถาวร แผนตาม กรอบเวลา 2. แผนระยะ กลาง 1. แผนระยะ ยาว 3. แผนระยะ สั้น

6 MG 112 Management การวางแผน (Planning) ผู้บริหาร ระดับสูง ผู้บริหาร ระดับกลาง ผู้บริหาร ระดับล่าง แผนกล ยุทธ์ แผนยุทธวิธี แผน ดำเนินงาน แผนแบ่งตามระดับของผู้บริหาร

7 MG 112 Management การวางแผน (Planning) แผนแบ่งตามระยะเวลา แผนระยะ ยาว แผนระยะ กลาง แผนระยะ สั้น ผู้บริหาร ระดับสูง ผู้บริหาร ระดับกลาง ผู้บริหาร ระดับล่าง

8 MG 112 Management ผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่าย ตลาด ผู้จัดการฝ่าย ผลิต ผู้จัดการฝ่าย ทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการฝ่าย การเงิน การวางแผน (Planning)

9 MG 112 Management แผนแบ่งตามความถี่ของของการใช้ การวางแผน (Planning) 1. แผนถาวร หรือแผนใช้ประจำ (Standing Plan) 2. แผนชั่วคราว หรือแผนใช้ครั้งเดียว (Single - use Plan)

10 MG 112 Management การวางแผน (Planning) กระบวนการวางแผน 1. วัตถุประสงค์ (Objective) 2. การคาดการณ์ (Forecast) 3. กิจกรรม (Activity) 4. เวลา (Time) 5. แผนการใช้เงิน (Budget) 6. คณะทำงาน (Organization) 7. แนวนโยบาย (Policy) 8. มาตรฐานผลงาน (Standard)

11 MG 112 Management การวางแผน (Planning) ขั้นที่ 1 การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ ปัญหาหรือความต้องการต่างๆ ขั้นที่ 2 การระบุปัญหาหรือพิจารณาความ ต้องการ ขั้นที่ 3 การกำหนดวัตถุประสงค์และ เป้าหมาย ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ทางเลือกเพื่อกำหนด วิธีการดำเนินงาน ขั้นที่ 5 การจัดทำแผนงานประเภทต่างๆ ขั้นที่ 6 การนำแผนไปปฏิบัติ การควบคุม แผน และการปรับแผน 4.1 สร้างทางเลือกหลายทาง 4.2 ประเมินแต่ละทางเลือก 4.3 เลือกแนวทางที่เหมาะสม กระบวนการในการวางแผน 6 ขั้นตอน

12 MG 112 Management การวางแผน (Planning) ข้อจำกัดหรืออุปสรรคของการวางแผน 1. ปัญหาในด้านผู้วางแผน 2. ปัญหาในด้านสภาพแวดล้อม 3. ปัญหาในด้านเทคนิค 4. ปัญหาในเรื่องของการนำแผนไปปฏิบัติ


ดาวน์โหลด ppt MG 112 Management การวางแผน (Planning) ความหมายของ การวางแผน การวางแผน หมายถึงกระบวนการ กำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ และ แนวทางที่จะใช้ในการดำเนินงานล่วงหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google