งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการและแนวคิดของการ บริหารความเสี่ยงและการ ประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยง ในการจัดการองค์กร 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการและแนวคิดของการ บริหารความเสี่ยงและการ ประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยง ในการจัดการองค์กร 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการและแนวคิดของการ บริหารความเสี่ยงและการ ประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยง ในการจัดการองค์กร 1

2 สภาพแวดล้อมปัจจุบัน โลกยุคโลกาภิ วัตน์ งานของรัฐมากขึ้นและยากขึ้น รัฐต้องเล็กลง ลดเงิน ลดคน ลด อำนาจ ต้องเปิดให้มีส่วนร่วม ต้องโปร่งใส พร้อม ถูกตรวจสอบ เศรษฐกิจเสรีไร้พรมแดน การแข่งขันในเวทีโลก เศรษฐกิจเสรีไร้พรมแดน การแข่งขันในเวทีโลก กระแสสังคม เช่น ประชาธิปไต ย ธรรมาภิ บาล กระแสสังคม เช่น ประชาธิปไต ย ธรรมาภิ บาล สังคม เศรษฐกิจ เป็นยุคแห่งการ เรียนรู้ สังคม เศรษฐกิจ เป็นยุคแห่งการ เรียนรู้ ใครเรียนรู้ไม่ทันโลก ก็จะมีปัญหา 2

3 ทรัพย์สิน คน เงิน การบริหารจัดการองค์กร P O L C Planning Organizing Leading Controlling 3

4 Good Governance Risk ManagementInternal Control Internal Audit องค์ กร 4

5 การควบคุม ภายใน (Internal Control) การบริหารความเสี่ยง องค์กร (Enterprise Risk Management) COSO 5

6 COSO :The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission  สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง สหรัฐอเมริกา ( American Institute of Certified Public Accountants : AICPA )  สถาบันนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา  สถาบันผู้บริหารการเงิน ( American Accounting Association : AAA )  สถาบันผู้ตรวจสอบภายใน ( The Institute of Internal Auditors : IIA ) ( Financial Executives Institute : FEI ) ( Institute of Management Accountants : IMA )  สถาบันนักบัญชีเพื่อการบริหาร 6

7 เป้าหมายหลักของ องค์กร  กำไร (Profitability)  มั่นคง (Stability)  เติบโต (Growth) 7 7

8 ทุกคนในองค์กร มีความรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงองค์กร ที่จะกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่รับผิดชอบ โดยสอดคล้อง กับคำสั่งและร่างข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้ G คณะกรรมการ มีหน้าที่กำกับดูแลให้มีนโยบายและการบริหาร ความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล G ผู้บริหารสูงสุด มีความรับผิดชอบสูงสุด และรับบทบาทเป็นเจ้าของ หรือเจ้าภาพที่จะจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มี ประสิทธิภาพ G ผู้บริหารอื่นๆ มีหน้าที่สนับสนุนปรัชญาการบริหารความเสี่ยง องค์กร ส่งเสริมความร่วมมือต่อระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับ ได้ และจัดการกับความเสี่ยงภายในขอบเขตความรับผิดชอบที่ สอดคล้องกับเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความเสี่ยงที่องค์กร ยอมรับได้ G เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่สนับสนุนกระบวนการบริหารความ เสี่ยง G ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่สอบทานและประเมินประสิทธิผลของ การบริหารความเสี่ยง G ผู้สอบบัญชีภายนอก / หน่วยงาน / บุคคลอื่นภายนอกองค์กร ไม่มี ความรับผิดชอบต่อประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหาร ความเสี่ยง 8

9 เหตุการณ์ที่อาจ เกิดขึ้น เชิง บวก โอกา ส เชิงลบ ความ เสี่ยง วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยบริหารโอกาสและ ควบคุมความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง องค์กร 9

10 10

11 ความไม่แน่นอน การไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำถึง โอกาสเกิดของเหตุการณ์ในอนาคตและผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้น ความเสี่ยง เหตุการณ์ในเชิงลบ หากเกิดขึ้น แล้วอาจสร้างความ เสียหาย โอกาส เหตุการณ์ที่มีผลในเชิง บวก ซึ่ง ผู้บริหารควรนำไป พิจารณา กำหนดกลยุทธ์เพื่อ นำไปปฏิบัติ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้น จะมีผลกระทบในเชิงลบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร โอกาส หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมี ผลกระทบในเชิงบวกต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร ความเสี่ยงและโอกาส 11

12 ความเสี่ยงปานกลาง ผลกระทบรุนแรงมาก โอกาสเกิดน้อย ความเสี่ยงสูง ผลกระทบรุนแรงมาก โอกาสเกิดมาก ความเสี่ยงต่ำ ผลกระทบน้อย โอกาสเกิดน้อย ความเสี่ยงปานกลาง ผลกระทบน้อย โอกาสเกิดมาก โอกาสที่จะเกิด ผลกระ ทบ การวิเคราะห์โอกาสและ ผลกระทบ 12

13 เครื่องมือนำไปสู่การบรรลุ วัตถุประสงค์ :-  ด้านกลยุทธ์ (Strategic)  ด้านการดำเนินงาน (Operation)  ด้านการรายงาน (Reporting)  ด้านการปฏิบัติตามกฎ / ระเบียบ / ข้อบังคับ (Compliance) การบริหารความเสี่ยง องค์กร 13

14 14

15 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสต ร์ เป้าหมาย แผนปฏิบัติ การ Strategic Formulation Risk Management/ Internal Control Risk Management/ Internal Control Performance Management แผนการบริหาร ความเสี่ยง ความเสี่ยง มาตรการ จัดการความ เสี่ยง มาตรการจัดการ ความเสี่ยง เพิ่มเติม แผนงาน การดำเนินงานงาน / โครงการ 2 งาน / โครงการ 3 งาน / โครงการ n หน่วยงาน / ส่วนงานย่อยภายในองค์กร แผนการควบคุม ภายใน ความเสี่ยง มาตรการ ควบคุม มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม Vision & Strategy Process & Activity 15

16 การบริหารราชการให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย รัฐบาล วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย แผนปฏิบัติ การ แผนปฏิบัติราชการ งาน / โครงการ Input Process การควบคุมภายใน Output ประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล / คุ้มค่า แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนของหน่วยปฏิบัติ การประเมินผลการ ควบคุมภายใน 16

17 ปัจจัยสู่ความสำเร็จ การสนับสนุนจาก ผู้บริหาร การสื่อสารมี ประสิทธิผล การดำเนินการ ต่อเนื่อง ความ รับผิดชอบ การวัดและติดตาม ผล เป้าหมายที่ ชัดเจน 17


ดาวน์โหลด ppt หลักการและแนวคิดของการ บริหารความเสี่ยงและการ ประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยง ในการจัดการองค์กร 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google