งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง High Performance Organization กองบริหารทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชี ทหารเรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง High Performance Organization กองบริหารทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชี ทหารเรือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง High Performance Organization กองบริหารทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชี ทหารเรือ

2 สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ 2 วิสัยทัศน์กองทัพเรือ “ จะเป็นกองทัพเรือชั้นนำในภูมิภาค ด้วยขนาดของกำลังรบที่สมดุล ทันสมัย ภายใต้การบริหารจัดการที่เน้นคุณภาพ เป็นสำคัญ ” ยกระดับการ บริหาร มุ่งสู่การ บริหารงาน อย่างมือ อาชีพ ทำงานอย่างมี ขั้นตอน สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบ ได้ สร้าง หลักประกัน ในการเตรียม กำลัง กองทัพเรือ ให้มีความ พร้อม ในการ ปฏิบัติการ เพื่อป้องกัน ประเทศ

3 สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ 3 มุมมองที่เปลี่ยนไปในทางการบริหาร สภาวะแวดล้อมภายใน / ภายนอก การปฏิบัติงาน ทรัพยากรที่ใช้ ผลผลิต แผนปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน มุ่งผลสัมฤทธิ์มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ประหยัด คุ้มค่า เกิดประโยชน์ เกิดประโยชน์ ตรงตามที่คาดหวัง อย่างสม่ำเสมอ ผลลัพธ์ คือใคร ผู้ส่งมอบ ทรัพยากร ทรัพยากร มีอะไรบ้าง กระบวนการที่เหมาะสม เป็นอย่างไร สินค้า / บริการ คืออะไร - ผู้รับบริการคือใคร - มีความต้องการอะไร - ผู้รับบริการคือใคร - มีความต้องการอะไร อดีต ปัจจุบัน

4 สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ 4 สมรรถนะคืออะไร เครื่องยนต์ : Alloy V8. DOHC 4 valves/cylinder ความจุ : 3405 cc อัตราอัด : 10.4 : 1 กำลังสูงสุด : 300 bhp @ 7200 rpm. แรงบิดสูงสุด : 323 Nm at 4200 rpm. ความเร็ว : 0-100 kph in 5.6 seconds Top speed in excess of 275kph

5 สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ 5 สมรรถนะคืออะไร การดำเนินงานอย่างมีคุณภาพจน บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ( ผลผลิต + ผลลัพธ์ ) ไม่ใช่สิ่งที่วัดหรือบอกได้ใน ระยะเวลาอันสั้น ต้องอาศัยความต่อเนื่อง ความ สม่ำเสมอ และความมุ่งมั่นที่จะ พัฒนาองค์กรตนเองตลอดเวลา การดำเนินงานอย่างมีคุณภาพจน บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ( ผลผลิต + ผลลัพธ์ ) ไม่ใช่สิ่งที่วัดหรือบอกได้ใน ระยะเวลาอันสั้น ต้องอาศัยความต่อเนื่อง ความ สม่ำเสมอ และความมุ่งมั่นที่จะ พัฒนาองค์กรตนเองตลอดเวลา

6 สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ 6 ทำไมต้องมีขีดสมรรถนะสูง องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงนั้นย่อมจะ เป็นรากฐานและแนวทางที่สำคัญที่จะ ทำให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ในระยะยาว

7 สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ 7 ลักษณะของ HPO มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ 1 มีประสิทธิภาพสูง 2 ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของ สภาวะแวดล้อม 3 มีความยืดหยุ่นสูง 5 มุ่งเน้นในสิ่งที่ตนเองมีความสามารถ หรือโดดเด่น 4 ให้ความสำคัญต่อการเติบโตและ พัฒนาของบุคลากร 6 มีผู้นำที่มีความมุ่งมั่นและกล้า 7 Vivienne Jupp and Mark P. Younger

8 สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ 8 ขีดความสามารถที่ HPO ต้องมี การบริหารผลการปฏิบัติงาน 3 การมีพันธมิตรและเครือข่าย 4 การออกแบบองค์การและ กระบวนการทำงาน 2 การวางยุทธศาสตร์และ นโยบาย 1 การดำเนินงานที่ดี 5

9 สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ 9 ขีดความสามารถที่ HPO ต้องมี การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ ผู้รับบริการ 6 การจัดหาและการขนส่ง 7 การบริหารทุนมนุษย์ 8 การบริหารข้อมูลสารสนเทศ 9 Jane C. Linder and Jeffrey D. Brooks

10 สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ 10 แนวทางในการไปสู่ HPO 3 4 2 1 5 ทำให้ทั้งองค์การสอดคล้องและ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ จูงใจให้ทุกคนให้ความสำคัญและ ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ แปลงยุทธศาสตร์สู่สิ่งที่สามารถจับ ต้องได้ ผู้นำต้องเป็นผู้ทำการขับเคลื่อนและ เปลี่ยนแปลงองค์กร ดูแลให้การบริหารยุทธศาสตร์เป็น กระบวนการที่ต่อเนื่อง Robert Kaplan and David Norton

11 สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ 11 เครื่องมือทางการบริหารที่สำคัญ Strategic Planning & Management Performance Management Balanced Scorecard Risk Management BenchmarkingCompetencies Knowledge Management Public Management Quality Award

12 สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ 12 การบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบ วงจรการบริหาร เชิงกลยุทธ์ Strategic Management Cycle การวางแผน และ พัฒนากลยุทธ์ กำหนด เป้าหมาย การดำเนินงาน แปลงแผน ไปสู่การปฏิบัติ ประเมินผล การดำเนินงาน Plan Do Check Act

13 สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ 13 การวัดผลการดำเนินงาน เป็นเรื่องของการบริหารงาน ไปสู่ความสำเร็จ You can’t manage what you can’t (or don’t) measure. You can’t improve what you can’t (or don’t) measure.

14 สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ 14 ประเมินผลเพื่อเรียนรู้องค์กร KPI 2KPI 3KPI 4KPI 5 KPI 1 KPI 7KPI 8 KPI 6 KPI 9KPI 11KPI 10 KPI 12 มิติ 1 มิติ 2 มิติ 3 มิติ 4

15 สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ 15 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

16 16 เมื่อรบ ต้องชนะ และได้เปรียบในการรบ


ดาวน์โหลด ppt 1 องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง High Performance Organization กองบริหารทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชี ทหารเรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google