งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปที่เรียนมา วิเคราะห์การบ้านงานกลุ่ม รศ. ชัยยศ สันติวงษ์ 24 มิถุนายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปที่เรียนมา วิเคราะห์การบ้านงานกลุ่ม รศ. ชัยยศ สันติวงษ์ 24 มิถุนายน 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปที่เรียนมา วิเคราะห์การบ้านงานกลุ่ม รศ. ชัยยศ สันติวงษ์ 24 มิถุนายน 2554

2   การเริ่มต้นวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกต้อง มองอย่างเป็นระบบ กว้างไกล ครอบคลุม ต้องอยู่ที่ สูงคือมีความรอบรู้มากและมองเรื่องใหญ่ที่สำคัญ ในภาพรวม มหภาค   มองอนาคตกลับเข้ามา มองสิ่งที่เป็นไป ที่เป็นจริง ตามธรรมชาติที่จะเข้ามากดดันเรา อาจเป็นโอกาส หรือภัยคุกคามก็ได้ อย่ารีบไปตัดสินหรือปรุงแต่ง มัน ตัดสินมัน   การมองจะมองเฉพาะปัจจัยสำคัญที่มีโอกาสเกิด มากและมีผลกระทบมาก   เอาปัจจัยเหลานี้มาสังเคราะห์เข้ากันออกมาเป็น ภาพอนาคตเป็นภาพๆในแต่ละประเด็น เช่น ภาวะ โลกร้อน ความพอเพียงของอาหาร ผู้สูงอายุ

3 เอาภาพอนาคตเหล่านี้มาวิเคราะห์เข้ากับศักยภาพหรือ ขีด ความสามารถของพื้นที่ของเชียงใหม่และตัวเราว่า เชียงใหม่และเรามี ศักยภาพ มีขีด ความสามารถอะไรที่เหมาะสมกับภาพ อนาคตเหล่านั้น ระบุธุรกิจออกมาและจัดลำดับคัดเลือกธุรกิจที่เหมาะสม และดีที่สุด ออกมาเป็น Dummy project ทีกลุ่มจะเริ่มไปวางแผน กลยุทธ์ ระดับองค์กรต่อไป เตรียมไปศึกษาเรื่อง Strategic thinking Strategic Direction Business concept Business Model อ่านหนังสือประกอบของอาจารย์คู่กันไปด้วย

4 งานกลุ่มเรื่อง PEST กลุ่มที่ 1 เป็นการวิเคราะห์มากกว่าการมอง แต่ภาพการเชื่อมโยง ปัจจัยทำได้ดี นำไปวิเคราะห์ ทัศนภาพได้ กลุ่มที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ปนกับการมองและเป็นปัจจัยย่อยเสีย ส่วนใหญ่ไม่ใช่ Key forces กลุ่มที่ 3 เป็นการวิเคราะห์ภาพเชียงใหม่ใน 5 ปีหน้าไม่ใช่ภาพ อนาคตในมหภาค กลุ่มที่ 4 เป็นการวิเคราะห์ภาพเชียงใหม่ใน 5 ปีหน้าไม่ใช่ภาพ อนาคตในมหภาค กลุ่มที่ 5 เป็นการวิเคราะห์ภาพเชียงใหม่ใน 5 ปีหน้าไม่ใช่ภาพ อนาคตในมหภาค กลุ่มที่ 6 วิเคราะห์เฉพาะเทคโนโลยีกับการศึกษา กลุ่มที่ 7 ให้ความรู้และการวิเคราะห์เรื่องทัศนภาพ การวิเคราะห์พอ ไปได้แต่เป็นปัจจัยย่อยเสียส่วน ใหญ่ไม่ใช่ Key forces

5 งานกลุ่มเรื่องการสร้าง Scenario กลุ่มที่ 1 วิเคราะห์ Scenario ใช้ได้ แต่ควรระบุธุรกิจที่เป็นไปได้ของเชียงใหม่ ออกมาและ คัดเลือกก่อน วิเคราะห์ 5 Forces ใช้ได้ มีข้อมูลประกอบ Green Hotel กลุ่มที่ 2 วิเคราะห์ Scenario ใช้ได้ แต่ควรระบุธุรกิจที่เป็นไปได้ของเชียงใหม่ ออกมาและ คัดเลือกก่อน วิเคราะห์ 5 Forces ใช้ได้ แต่ไม่มีข้อมูลประกอบการ วิเคราะห์ Hydroponics กลุ่มที่ 3 ไปปรับ PEST และทำ Matrix แต่ไม่สรุปทัศนภาพ และไปพูดถึง 5 Forces ใน บริบทของ PEST ยังไม่เข้าใจโจทย์ กลุ่มที่ 4 ปรับ PEST ยังเป็นปัจจัยไม่มหภาคนัก วิเคราะห์ Scenario ใช้ได้ แต่ควรระบุธุรกิจที่เป็นไปได้ของ เชียงใหม่ ออกมาและคัดเลือกก่อน วิเคราะห์ 5 Forces ยังขาดข้อมูล ประกอบ Eco-product กลุ่มที่ 5 ปรับ PEST ดีขึ้นแต่ยังเป็นปัจจัยย่อย วิเคราะห์ Scenario ใช้ได้ แต่ ควรระบุธุรกิจที่เป็นไปได้ของ เชียงใหม่ ออกมาและคัดเลือกก่อน วิเคราะห์ 5 Forces ยังขาดข้อมูล ประกอบ Healthy foods กลุ่มที่ 6 ยังปรับ PEST ไม่ดี ปัจจัยน้อยไป และทำ Matrix ผิด เลือกธุรกิจ ร้านอาหารแล้วไป ทำทัศนภาพที่มีต่อร้านอาหาร ยังไม่เข้าใจโจทย์ กลุ่มที่ 7 วิเคราะห์ Scenario ใช้ได้ แต่ควรระบุธุรกิจที่เป็นไปได้ของเชียงใหม่ ออกมาและ คัดเลือกก่อน วิเคราะห์ 5 Forces ยังขาดข้อมูลประกอบ ผักออแกนิค

6 งานต่อไป ให้แต่ละกลุ่มไปวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ของจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่มีอะไรดี มี ศักยภาพอะไร ขีดความสามารถอะไร ระบุโอกาสทางธุรกิจออกมาและคัดเลือกธุรกิจ ออกมา 1 ธุรกิจ โดยดูถึงความคุ้มค่าผลกระทบ และความเป็นไปได้เชิงยุทธศาสตร์ เมื่อระบุออกมาแล้ว ( เอาของเดิมหรือเปลี่ยน ใหม่ก็ได้ ) ให้นำมากำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร Business Concept Business Model ไปอ่านและค้นคว้าเพิ่มเติมมาก่อนลงมือทำ

7 หัวข้อวันนี้ มอบหมายงานต่อ ดูในเว็บอาจารย์ ทบทวนหลักการของกลยุทธ์ รู้เขา PEST Scenario Market รู้เรา Internal analysis What business we want to be in? Strategic thinking What we want to become ? Vision Core competencies + challenge = Strategic direction

8 change Time + Opportunity - Threat External รู้เขา Internal รู้เรา + Strength -Weakness Sense Respond SWOT TOWS S W OT รุก รับปรับ Strategic thinking Right think Think right Do right thingsDo things right PESTML 7’S Value chain Functional Core competencies TechnologyPolitics Knowledge Economic Knowledge Society Market Regulation

9 Strategy How to achieve goal Management How to allocate and use resources to achieve goal effectively and efficiently + Strategic management How to plan implement and control strategy to achieve goal Management process Planning Implementing Controlling Strategic Question Who are you? Where are you now? Where you want to go? How to get there? Management Level Corporate Level Functional Level Business Level Corporate strategy Business strategy Functional strategy Strategic Implementation Strategic Control Strategic Planning Market Analysis O / T Company Analysis S / W

10 Driving Force Change +Opportunity -Threat Scenario E Mental model Mind Map Frame of reference System Vision Creativity Resource R Value V Asset Ideas Value Value Creation Business Concept How to make money? Business Model Product & Service Customer Market Supplier Value Philosophy Business Plan Business strategies Functional strategies Marketing Operation Finance What business you want to be in? How to compete ? What to do? Strategic Planning Strategic Action Strategic Control

11 Entrepreneur Strategic Thinking Innovation Decision Take risk Knowledge Lead Futurist Desired futures Desired path Possible futures Probable futures Probable path Driving forces Strategic action Strategic Operation Tactical Long term Strategic Plan Short term Standing plan Single plan

12 Initiating the Strategy process Market analysis Company analysis Developing a Vision and long-term objectives Developing a Corporate strategy Developing a Functional strategy Developing a business strategy Strategy implementation Performance monitoring

13 Market Environment PEST analysis PEST analysis Stakeholder analysis Stakeholder analysis Industry analysis Industry analysis Strategic group analysis Strategic group analysis Critical success factors Critical success factors SWOT analysis SWOT analysis Scenario technique Scenario technique Trend management Trend management Game theory Game theory Market segmentation Market segmentation

14 กลยุทธ์ What we can do? Strengths/Weakness What we might do? Opportunities/Threats What we want to do? Value? What do other expect us to do? Desires of Stakeholder

15 Right think External Driving Forces Internal Driving Forces เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี ตลาด กฎระเบียบ นโยบายทรัพยากรเทคโนโลยี คน วัฒนธรรม กระบวนการทำงาน New realities: What it should be? กฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลาด กติกาใหม่ Knowledge based Economy Knowledge based Society Knowledge Management เทคโนโลยี Great opportunities Great Challenges Knowledge Worker

16 -M. Porter, Competitive Advantage Five’s forces Model Potential Entrants Suppliers Industry Competitors Rivalry Among Firms Substitutes Buyers Threat of Substitute Products & Services Bargaining Power of Buyers Bargaining Power of Suppliers New Entrants & Barriers to Entry

17 โอกาส O ข้อจำกัด T จุดแข็ง S รุก ปรับตัว จุดอ่อน W ปรับตัวตั้ง รับ กลยุทธ์หลัก 4 กลยุทธ์

18 Initiating the Strategy process Market analysis Company analysis Developing a Vision and long-term objectives Developing a Corporate strategy Developing a Functional strategy Developing a business strategy Strategy implementation Performance monitoring

19 Company analysis Resource-based strategy approach Resource-based strategy approach Value chain analysis Value chain analysis Benchmarking Benchmarking Core –competencies approach Core –competencies approach Knowledge management Knowledge management

20 Rare Valuable: help a firm exploit opportunities or neutralize threats Costly to Imitate Unique historical conditions Casual ambiguity Social complexity Nonsubstitutable: no strategic equivalent (cannot achieve same outcome or strategy using different capabilities) Four Criteria of Sustainable Advantages

21 Value Chain Analysis: Support Activities Primary Activities Technological Development Human Resource Management Firm Infrastructure Procurement Inbound Logistics Operations Outbound Logistics Marketing & Sales Service MARGIN

22 Plan DoCheck Action P lanning the study C onducting the research A nalyzing the data A dapting Improving Implementing The findings Benchmarking process เมื่อเทียบกับ วงจรของเดมมิ่ง

23 Core Competencies What a firm does that distinguishes it from its competitors and is, therefore, strategically valuable An integration of capabilities Examples: customer service, engine technology Not a product or a single skill Emerge over time–may take 5-10 years to develop Become more valuable with use Often learning and knowledge based Firms should focus on 3-4 core competencies Can become core rigidities if they are no longer competitively relevant


ดาวน์โหลด ppt สรุปที่เรียนมา วิเคราะห์การบ้านงานกลุ่ม รศ. ชัยยศ สันติวงษ์ 24 มิถุนายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google