งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปที่เรียนมา วิเคราะห์การบ้านงานกลุ่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปที่เรียนมา วิเคราะห์การบ้านงานกลุ่ม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปที่เรียนมา วิเคราะห์การบ้านงานกลุ่ม
รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ 24 มิถุนายน 2554

2 วิเคราะห์ภาพรวม การเริ่มต้นวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกต้องมองอย่างเป็นระบบ กว้างไกล ครอบคลุม ต้องอยู่ที่สูงคือมีความรอบรู้มากและมองเรื่องใหญ่ที่สำคัญในภาพรวม มหภาค มองอนาคตกลับเข้ามา มองสิ่งที่เป็นไป ที่เป็นจริงตามธรรมชาติที่จะเข้ามากดดันเรา อาจเป็นโอกาสหรือภัยคุกคามก็ได้ อย่ารีบไปตัดสินหรือปรุงแต่งมัน ตัดสินมัน การมองจะมองเฉพาะปัจจัยสำคัญที่มีโอกาสเกิดมากและมีผลกระทบมาก เอาปัจจัยเหลานี้มาสังเคราะห์เข้ากันออกมาเป็นภาพอนาคตเป็นภาพๆในแต่ละประเด็น เช่น ภาวะโลกร้อน ความพอเพียงของอาหาร ผู้สูงอายุ

3 เอาภาพอนาคตเหล่านี้มาวิเคราะห์เข้ากับศักยภาพหรือขีด
ความสามารถของพื้นที่ของเชียงใหม่และตัวเราว่าเชียงใหม่และเรามี ศักยภาพ มีขีด ความสามารถอะไรที่เหมาะสมกับภาพอนาคตเหล่านั้น ระบุธุรกิจออกมาและจัดลำดับคัดเลือกธุรกิจที่เหมาะสมและดีที่สุด ออกมาเป็น Dummy project ทีกลุ่มจะเริ่มไปวางแผนกลยุทธ์ ระดับองค์กรต่อไป เตรียมไปศึกษาเรื่อง Strategic thinking Strategic Direction Business concept Business Model อ่านหนังสือประกอบของอาจารย์คู่กันไปด้วย

4 งานกลุ่มเรื่อง PEST กลุ่มที่ 1 เป็นการวิเคราะห์มากกว่าการมอง แต่ภาพการเชื่อมโยงปัจจัยทำได้ดี นำไปวิเคราะห์ ทัศนภาพได้ กลุ่มที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ปนกับการมองและเป็นปัจจัยย่อยเสียส่วนใหญ่ไม่ใช่ Key forces กลุ่มที่ 3 เป็นการวิเคราะห์ภาพเชียงใหม่ใน 5 ปีหน้าไม่ใช่ภาพอนาคตในมหภาค กลุ่มที่ 4 เป็นการวิเคราะห์ภาพเชียงใหม่ใน 5 ปีหน้าไม่ใช่ภาพอนาคตในมหภาค กลุ่มที่ 5 เป็นการวิเคราะห์ภาพเชียงใหม่ใน 5 ปีหน้าไม่ใช่ภาพอนาคตในมหภาค กลุ่มที่ 6 วิเคราะห์เฉพาะเทคโนโลยีกับการศึกษา กลุ่มที่ 7 ให้ความรู้และการวิเคราะห์เรื่องทัศนภาพ การวิเคราะห์พอไปได้แต่เป็นปัจจัยย่อยเสียส่วน ใหญ่ไม่ใช่ Key forces

5 งานกลุ่มเรื่องการสร้าง Scenario
คัดเลือกก่อน วิเคราะห์ 5 Forces ใช้ได้ มีข้อมูลประกอบ Green Hotel กลุ่มที่ 2 วิเคราะห์ Scenario ใช้ได้ แต่ควรระบุธุรกิจที่เป็นไปได้ของเชียงใหม่ออกมาและ คัดเลือกก่อน วิเคราะห์ 5 Forces ใช้ได้ แต่ไม่มีข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ Hydroponics กลุ่มที่ 3 ไปปรับ PEST และทำ Matrix แต่ไม่สรุปทัศนภาพ และไปพูดถึง 5 Forces ใน บริบทของ PEST ยังไม่เข้าใจโจทย์ กลุ่มที่ 4 ปรับ PEST ยังเป็นปัจจัยไม่มหภาคนัก วิเคราะห์ Scenario ใช้ได้ แต่ควรระบุธุรกิจที่เป็นไปได้ของ เชียงใหม่ ออกมาและคัดเลือกก่อน วิเคราะห์ 5 Forces ยังขาดข้อมูลประกอบ Eco-product กลุ่มที่ 5 ปรับ PEST ดีขึ้นแต่ยังเป็นปัจจัยย่อย วิเคราะห์ Scenario ใช้ได้ แต่ควรระบุธุรกิจที่เป็นไปได้ของ เชียงใหม่ ออกมาและคัดเลือกก่อน วิเคราะห์ 5 Forces ยังขาดข้อมูลประกอบ Healthy foods กลุ่มที่ 6 ยังปรับ PEST ไม่ดี ปัจจัยน้อยไป และทำ Matrix ผิด เลือกธุรกิจร้านอาหารแล้วไป ทำทัศนภาพที่มีต่อร้านอาหาร ยังไม่เข้าใจโจทย์ กลุ่มที่ 7 วิเคราะห์ Scenario ใช้ได้ แต่ควรระบุธุรกิจที่เป็นไปได้ของเชียงใหม่ออกมาและ คัดเลือกก่อน วิเคราะห์ 5 Forces ยังขาดข้อมูลประกอบ ผักออแกนิค

6 งานต่อไป ให้แต่ละกลุ่มไปวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่มีอะไรดี มีศักยภาพอะไร ขีดความสามารถอะไร ระบุโอกาสทางธุรกิจออกมาและคัดเลือกธุรกิจออกมา 1 ธุรกิจ โดยดูถึงความคุ้มค่าผลกระทบและความเป็นไปได้เชิงยุทธศาสตร์ เมื่อระบุออกมาแล้ว (เอาของเดิมหรือเปลี่ยนใหม่ก็ได้) ให้นำมากำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร Business Concept Business Model ไปอ่านและค้นคว้าเพิ่มเติมมาก่อนลงมือทำ

7 หัวข้อวันนี้ มอบหมายงานต่อ ดูในเว็บอาจารย์
ทบทวนหลักการของกลยุทธ์ รู้เขา PEST Scenario Market รู้เรา Internal analysis What business we want to be in? Strategic thinking What we want to become ? Vision Core competencies + challenge = Strategic direction

8 รู้เขา Time change รู้เรา รุก ปรับ ปรับ รับ Right think Think right
Strategic thinking change Right think SWOT Think right PESTML + Opportunity Sense + Strength 7’S Value chain Functional Core competencies External รู้เขา Internal รู้เรา - Threat -Weakness Respond Do things right TOWS Do right things Technology Politics O T รุก S ปรับ Knowledge Economic Knowledge Society ปรับ รับ W Market Regulation

9 + Strategic management How to plan implement and control strategy
How to achieve goal How to allocate and use resources to achieve goal effectively and efficiently Strategic Question Who are you? Where are you now? Where you want to go? How to get there? Management process Planning Implementing Controlling Management Level Strategic management How to plan implement and control strategy to achieve goal Market Analysis O / T Corporate strategy Corporate Level Strategic Planning Business strategy Business Level Company Analysis S / W Strategic Control Functional strategy Functional Level Strategic Implementation

10 E V R Scenario Business Model Ideas Business Concept
System Driving Force Vision Creativity Change Mental model Mind Map Frame of reference E +Opportunity V Scenario Business Model Product & Service Customer Market Supplier Value Philosophy R Resource Value -Threat Ideas Asset Value Value Creation Business Concept How to make money? Business Plan What business you want to be in? Strategic Control Business strategies Strategic Action How to compete ? Functional strategies Marketing Operation Finance Strategic Planning What to do?

11 Strategic action Strategic Long term Tactical Strategic Plan Operation
Thinking Innovation Decision Take risk Knowledge Lead Futurist Desired futures Desired path Entrepreneur Driving forces Strategic Long term Strategic Plan Tactical Operation Probable path Probable futures Short term Standing plan Single plan Strategic action Possible futures

12 Performance monitoring
Developing a Corporate strategy Market analysis Developing a Vision and long-term objectives Initiating the Strategy process Developing a business strategy Strategy implementation Developing a Functional strategy Company analysis Performance monitoring

13 Market Environment PEST analysis Stakeholder analysis
Industry analysis Strategic group analysis Critical success factors SWOT analysis Scenario technique Trend management Game theory Market segmentation

14 Opportunities/Threats What we can do? Strengths/Weakness
What we might do? Opportunities/Threats What we can do? Strengths/Weakness กลยุทธ์ What we want to do? Value? What do other expect us to do? Desires of Stakeholder

15 ตลาด เทคโนโลยี กฎหมาย สังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม กติกาใหม่
Right think New realities: What it should be? External Driving Forces Great opportunities Great Challenges เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี ตลาด กฎระเบียบ เทคโนโลยี กฎหมาย การเมือง สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ Knowledge based Economy Knowledge based Society กติกาใหม่ ตลาด นโยบาย ทรัพยากร เทคโนโลยี คน วัฒนธรรม กระบวนการทำงาน Knowledge Management Knowledge Worker Internal Driving Forces

16 Five’s forces Model Potential Entrants Industry Competitors
New Entrants & Barriers to Entry Industry Competitors Rivalry Among Firms Bargaining Power of Buyers Buyers Suppliers Bargaining Power of Suppliers Threat of Substitute Products & Services Substitutes -M. Porter, Competitive Advantage

17 กลยุทธ์หลัก 4 กลยุทธ์ โอกาส O ข้อจำกัด T จุดแข็ง S รุก ปรับตัว จุดอ่อน W ปรับตัว ตั้งรับ

18 Performance monitoring
Developing a Corporate strategy Market analysis Developing a Vision and long-term objectives Initiating the Strategy process Developing a business strategy Strategy implementation Developing a Functional strategy Company analysis Performance monitoring

19 Company analysis Resource-based strategy approach Value chain analysis
Benchmarking Core –competencies approach Knowledge management

20 Four Criteria of Sustainable Advantages
Rare Valuable: help a firm exploit opportunities or neutralize threats Costly to Imitate Unique historical conditions Casual ambiguity Social complexity Nonsubstitutable: no strategic equivalent (cannot achieve same outcome or strategy using different capabilities)

21 Human Resource Management Technological Development
Value Chain Analysis: Firm Infrastructure Human Resource Management Support Activities MARGIN Technological Development Procurement Service Inbound Logistics Outbound Logistics Marketing & Sales MARGIN Operations Primary Activities

22 Adapting Improving Planning Analyzing Conducting
Benchmarking process เมื่อเทียบกับ วงจรของเดมมิ่ง Adapting Improving Implementing The findings Planning the study Action Plan Check Do Analyzing the data Conducting the research

23 Core Competencies What a firm does that distinguishes it from its competitors and is, therefore, strategically valuable An integration of capabilities Examples: customer service, engine technology Not a product or a single skill Emerge over time–may take 5-10 years to develop Become more valuable with use Often learning and knowledge based Firms should focus on 3-4 core competencies Can become core rigidities if they are no longer competitively relevant


ดาวน์โหลด ppt สรุปที่เรียนมา วิเคราะห์การบ้านงานกลุ่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google