งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ดร. ณัฐวัฒน์ นิปกากร, DMS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ดร. ณัฐวัฒน์ นิปกากร, DMS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ดร. ณัฐวัฒน์ นิปกากร, DMS.

3 29/07/2001Excellence Training Institution2 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ใน ระดับบริษัท  การกำหนดกลยุทธ์ขององค์การจะต้อง พิจารณาสภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) และสภาพแวดล้อมทาง อุตสาหกรรม (Industry Environment) เพื่อเป็นข้อมูลในการ พิจารณาโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และ จุดอ่อน และความสามารถในการแข่งขัน  เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า SWOT Analysis

4 29/07/2001Excellence Training Institution3 ปัจจัยแวดล้อมภายนอก  หมายถึง สิ่งแวดล้อมขององค์การซึ่ง องค์การไม่สามารถควบคุมได้ และอาจ เป็นประโยชน์ หรือเป็นภัยคุกคามที่ สำคัญต่อองค์การในอนาคต  หากสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นประโยชน์ หรือ เป็นปัจจัยด้านบวกต่อการดำเนินงานของ องค์กร เราเรียกว่า โอกาส (Opportunities)  หากสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นภัยคุกคาม หรือ ปัจจัยด้านลบต่อความสำเร็จขององค์การ ในอนาคต เราเรียกว่า อุปสรรค (Threats)

5 29/07/2001Excellence Training Institution4 ปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่ควร พิจารณา  สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Economic Environment)  สิ่งแวดล้อมทางสังคม (Social Environment)  สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม (Cultural Environment)  สิ่งแวดล้อมประชากรศาสตร์ (Demographical Environment)  สิ่งแวดล้อมทางการเมือง (Political Environment)  สิ่งแวดล้อมด้านกฏหมาย (Legal Environment)  สิ่งแวดล้อมภาครัฐ (Governmental Environment)  สิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยี (Technological Environment)  แนวโน้มทางการแข่งขัน (Competitive Trends)

6 29/07/2001Excellence Training Institution5 The Five Forces Model of Competition  การแข่งขันระหว่างธุรกิจ ( การแข่งขันด้าน ราคา, นวกรรมด้านผลิตภัณฑ์, ความแตกต่าง ด้านผลิตภัณฑ์ ) (Rivalry among Existing Firms: Price Competition, Product Innovation, Product Differentiation)  คู่แข่งที่เข้ามาใหม่ (New Entrants)  ผลิตภัณฑ์ที่ทดแทน (Substitutes)  อำนาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต (Bargaining Power of Suppliers)  อำนาจต่อรองของผู้ซื้อ (Bargaining Power of Buyers)

7 29/07/2001Excellence Training Institution6 External Factor Evaluation (EFE) Matrix  ปัจจัยภายนอกที่สำคัญ (Critical External Factors) ทั้งโอกาส และอุปสรรค  น้ำหนัก (Weight) เป็นการกำหนดช่วงน้ำหนัก ของแต่ละปัจจัยจาก 0.0 – 1.0 กล่าวคือ 0.0 หมายถึงไม่มีความสำคัญเลย ส่วน 1.0 แสดง ว่ามีความสำคัญมากที่สุด คะแนนน้ำหนักรวม ของทุกปัจจัยมีค่าเท่ากับ 1.0  การประเมิน (Rating) ใช้เกณฑ์ 1 – 4 โดย 1 – แสดงถึงมีโอกาสน้อยหรืออุปสรรคมาก, 2 – โอกาสเท่ากับค่าเฉลี่ย, 3 – แสดงถึงโอกาส ดีกว่าค่าเฉลี่ย, 4 – แสดงถึงโอกาสดี  คะแนนถ่วงน้ำหนัก (Weighted Score) น้ำหนักของแต่ละปัจจัยที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ ตัวแปร  ค่ารวมของคะแนน เป็นคะแนนรวมจากคะแนน ถ่วงน้ำหนักทั้งหมดของทุกตัวแปร

8 29/07/2001Excellence Training Institution7 ปัจจัยแวดล้อมภายใน  หมายถึงกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์การ ซึ่งองค์การสามารถควบคุมได้ และมีผล ทำให้การดำเนินงานภายในองค์การ ประสบผลสำเร็จ หรือล้มเหลวได้  จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง ลักษณะ เด่นของการดำเนินงานหน้าที่ต่างๆ ภายในองค์การ ลักษณะเช่นนี้เป็นปัจจัย เอื้อต่อความสำเร็จขององค์การ  จุดอ่อน (Weaknesses) หมายถึง การ ดำเนินงานองค์การไม่สามารถกระทำได้ ดี อันเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จของ องค์การ องค์การจะต้องหาทางแก้ไข จุดอ่อนที่เกิดขึ้น

9 29/07/2001Excellence Training Institution8 ปัจจัยแวดล้อมภายในที่ควร พิจารณา  ปัจจัยด้านการบริหาร และผู้บริหาร (Administrative Factor)  ปัจจัยด้านการผลิต หรือการปฏิบัติการ (Production & Operation Factor)  ปัจจัยด้านการเงิน (Financial Factor)  ปัจจัยด้านการตลาด (Marketing Factor)  ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Factor)  ปัจจัยด้านการวิจัยและพัฒนา (Research & Development Factor)  ปัจจัยด้านการจัดซื้อ (Purchasing Factor)  ปัจจัยด้านทำเลที่ตั้ง และสถานที่ (Location Factor)  ปัจจัยด้านชื่อเสียง (Reputation Factor)  ปัจจัยด้านสารสนเทศ (Information Factor)

10 29/07/2001Excellence Training Institution9 Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix  ปัจจัยภายในที่สำคัญ (Critical Success Factor-CSF) ที่เป็นจุดแข็ง และจุดอ่อน  น้ำหนัก (Weight) เป็นการกำหนดช่วงน้ำหนัก ของแต่ละปัจจัยจาก 0.0 – 1.0 กล่าวคือ 0.0 หมายถึงไม่มีความสำคัญเลย ส่วน 1.0 แสดง ว่ามีความสำคัญมากที่สุด คะแนนน้ำหนักรวม ของทุกปัจจัยมีค่าเท่ากับ 1.0  การประเมิน (Rating) ใช้เกณฑ์ 1 – 4 โดย 1 – จุดอ่อนหลัก, 2 – จุดอ่อนรอง, 3 – จุดแข็ง รอง, 4 – จุดแข็งหลัก  คะแนนถ่วงน้ำหนัก (Weighted Score) น้ำหนักของแต่ละปัจจัยที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ ตัวแปร  ค่ารวมของคะแนน เป็นคะแนนรวมจากคะแนน ถ่วงน้ำหนักทั้งหมดของทุกตัวแปร

11 29/07/2001Excellence Training Institution10 The Competitive Profile Matrix-CPM  แสดงถึงคู่แข่งขันหลักของบริษัท โดยเฉพาะจุดแข็ง และจุดอ่อน และ ความสัมพันธ์ของตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ ของบริษัท


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ดร. ณัฐวัฒน์ นิปกากร, DMS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google