งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลินิก ไอเอ ครั้งที่ 4/2554 23/4/2554. 1. Transformer internal auditor คืออะไร นำมาประยุกต์ใช้กับงานตรวจสอบ อย่างไร 2. Transformer internal auditor คืออะไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลินิก ไอเอ ครั้งที่ 4/2554 23/4/2554. 1. Transformer internal auditor คืออะไร นำมาประยุกต์ใช้กับงานตรวจสอบ อย่างไร 2. Transformer internal auditor คืออะไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คลินิก ไอเอ ครั้งที่ 4/2554 23/4/2554

2 1. Transformer internal auditor คืออะไร นำมาประยุกต์ใช้กับงานตรวจสอบ อย่างไร 2. Transformer internal auditor คืออะไร และเมื่อ Transformer แล้วจะมีผล ต่อ Chaerter ของหน่วยงานหรือไม่ อย่างไร ? 3. ในกรณีที่ AUDITOR เป็นเด็กจบใหม่ ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน การ Transformer ต้องทำอย่างไร เพราะเชื่อว่าเด็กจบใหม่อาจยังไม่รู้ภาพรวม หรือทิศทางของการทำงานทั้งหมด ? 4. ถ้าเราเปลี่ยนบทบาท จาก Internal Audit เป็น Internal Control Consultant แล้วถือเป็นส่วนหนึ่งของงานวางระบบเราจะสามารถตรวจสอบ ลักษณะงานที่ให้คำปรึกษาได้หรือไม่ และจะขาดความเป็นอิสระหรือไม่ 5. สามารถตรวจสอบลักษณะงานที่ให้คำปรึกษาได้หรือไม่ และจะขาดความเป็น อิสระหรือไม่ 6. การยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ จะทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าเกิด การเปลี่ยนแปลง 7. ควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้สามารถปรับตัวให้ทันกับสิ่งแวดล้อมที่ เปลี่ยนไปและรักษาความเป็นอิสระในฐานะผู้ตรวจสอบภายในขององค์กร 8. ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ แต่ปัญหาเกิดการการ ปรับตัวของผู้รับตรวจจะแก้ปัญหาอย่างไร 9. การจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่จะต้องสร้างให้ IA เป็น IA Transformer มี เรื่องใดบ้าง และจัดลำดับความสำคัญอย่างไรบ้างกระบวนการตรวจสอบที่ควร มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สั้น กระชับ และสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมทาง ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปมีอะไรบ้าง 10. ผู้ตรวจสอบควรมีการพัฒนาการทำงานด้านใด ที่สำคัญที่สุดควรพัฒนาเป็น ลำดับแรก 11. What are Best Practices for Transformer Internal Auditor? 12. การไม่พัฒนาตนเองของผู้ตรวจสอบ จะมีผลกระทบใดกับองค์กรบ้าง

3

4 Transformer Internal Auditor เป็นผู้ตรวจสอบที่ปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับ สิ่งแวดล้อมรอบด้านที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะมาจาก สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีซับซ้อน ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียฯลฯ

5 Transformer Internal Auditor ผู้ตรวจสอบภายในต้องปรับตัว ปรับวิธีคิด ปรับขั้นตอนการทำงาน ปรับพฤติกรรมที่เกี่ยวกับอาชีพ ตรวจสอบให้ทัน

6 อย่าเชื่อในสิ่งที่เห็น หรือสิ่งที่ ได้รับ ต้องหาข้อมูล หรือพิสูจน์ ให้สิ้นสงสัย ” “

7 2011 Priorities for next 3 Years 1. Major project Implementation 2. IT 3. Core Financial Control 4. Risk Management Attestation 5. Strategic Risk 6. Fraud

8 What key technical Skill rep very high 1. IT Skill 2. Project Management 3. Operations 4. Risk Management 5. Environment & sustainability 6. Financial and Accounting 7. Treasury& Finance

9 Project that have added the most value in last 12m Process & Operation audit Risk management and Compliance Other IT audit Project Management None

10 Process & Operation audit Cost control reviews Major project reviews Business case reviews Data analysis Continuous control monitoring /auditing Fraud awareness training

11 การบริหารหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน Planning 1. สำรวจ Stakeholder และกำหนด Vision 2. กำหนดแผนกลยุทธ์ 3. การประเมินความเสี่ยง และทำ risk profile การตรวจสอบภายในจะสอดคล้องกับความต้องการของ Stakeholder ที่สำคัญ

12 การบริหารหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน Implementation 4 การจัดทำงบประมาณ 5 การปฏิบัติงานตรวจสอบ 6 สำรวจ ทักษะ และ การพัฒนาพื้นฐาน 7 ข้อมูลและการสื่อสาร การติดตามผล เป็นการนำวิธีการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ในขั้นตอน ที่ 1--3 ที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว และนำกลยุทธ์มาสู่การ ปฏิบัติ สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้

13 พฤติกรรม บุคลิกภาพของผู้ ตรวจสอบที่เหมาะสม กิริยาท่าทาง การแต่ง กาย การพูดจา ความสุภาพอ่อนโยน ความสุขุมเยือกเย็น การมีน้าใจ การปฏิบัติทั่วไป ไม่ติด อบายมุข มีหนี้สิน เมา สุรา การเคารพต่อหัวหน้า สาย มีจรรยาบรรณ ขยันและตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และ รักษาความลับ รู้งานในหน้าที่ หมั่นเรียนรู้และสามารถ เรียนงานได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ ปฏิบัติงานได้รวดเร็ว ถูกต้อง มีความคิดริเริ่ม

14 คุณลักษณะของผู้ตรวจสอบที่ เหมาะสม ช่างสังเกต ช่างสงสัย ละเอียดถี่ถ้วน กล้าตัดสินใจ ให้คาแนะนาและชี้แจงได้ดี เขียนรายงานได้ดี


ดาวน์โหลด ppt คลินิก ไอเอ ครั้งที่ 4/2554 23/4/2554. 1. Transformer internal auditor คืออะไร นำมาประยุกต์ใช้กับงานตรวจสอบ อย่างไร 2. Transformer internal auditor คืออะไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google