งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TRANSFORMER INTERNAL AUDITOR

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TRANSFORMER INTERNAL AUDITOR"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TRANSFORMER INTERNAL AUDITOR
คลินิก ไอเอ ครั้งที่ 4/2554 23/4/2554

2 Transformer internal auditor คืออะไร นำมาประยุกต์ใช้กับงานตรวจสอบอย่างไร
Transformer internal auditor คืออะไร และเมื่อ Transformer แล้วจะมีผลต่อ Chaerter ของหน่วยงานหรือไม่ อย่างไร? ในกรณีที่ AUDITOR เป็นเด็กจบใหม่ ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน การ Transformer ต้องทำอย่างไร เพราะเชื่อว่าเด็กจบใหม่อาจยังไม่รู้ภาพรวมหรือทิศทางของการทำงานทั้งหมด? ถ้าเราเปลี่ยนบทบาท จาก Internal Audit เป็น Internal Control Consultant แล้วถือเป็นส่วนหนึ่งของงานวางระบบเราจะสามารถตรวจสอบลักษณะงานที่ให้คำปรึกษาได้หรือไม่ และจะขาดความเป็นอิสระหรือไม่ สามารถตรวจสอบลักษณะงานที่ให้คำปรึกษาได้หรือไม่ และจะขาดความเป็นอิสระหรือไม่ การยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ จะทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลง ควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้สามารถปรับตัวให้ทันกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปและรักษาความเป็นอิสระในฐานะผู้ตรวจสอบภายในขององค์กร ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ แต่ปัญหาเกิดการการปรับตัวของผู้รับตรวจจะแก้ปัญหาอย่างไร การจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่จะต้องสร้างให้ IA เป็น IA Transformer มีเรื่องใดบ้าง และจัดลำดับความสำคัญอย่างไรบ้างกระบวนการตรวจสอบที่ควรมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สั้น กระชับ และสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปมีอะไรบ้าง ผู้ตรวจสอบควรมีการพัฒนาการทำงานด้านใด ที่สำคัญที่สุดควรพัฒนาเป็นลำดับแรก What are Best Practices for Transformer Internal Auditor? การไม่พัฒนาตนเองของผู้ตรวจสอบ จะมีผลกระทบใดกับองค์กรบ้าง

3

4 Transformer Internal Auditor
เป็นผู้ตรวจสอบที่ปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบด้านที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะมาจาก สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีซับซ้อน ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียฯลฯ

5 Transformer Internal Auditor
ผู้ตรวจสอบภายในต้องปรับตัว ปรับวิธีคิด ปรับขั้นตอนการทำงาน ปรับพฤติกรรมที่เกี่ยวกับอาชีพตรวจสอบให้ทัน

6 อย่าเชื่อในสิ่งที่เห็น หรือสิ่งที่ได้รับ ต้องหาข้อมูล หรือพิสูจน์ให้สิ้นสงสัย”

7 2011 Priorities for next 3 Years
Major project Implementation IT Core Financial Control Risk Management Attestation Strategic Risk Fraud

8 What key technical Skill rep very high
IT Skill Project Management Operations Risk Management Environment & sustainability Financial and Accounting Treasury& Finance

9 Project that have added the most value in last 12m
Process & Operation audit Risk management and Compliance Other IT audit Project Management None

10 Process & Operation audit
Cost control reviews Major project reviews Business case reviews Data analysis Continuous control monitoring /auditing Fraud awareness training

11 การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน
Planning สำรวจ Stakeholderและกำหนด Vision กำหนดแผนกลยุทธ์ การประเมินความเสี่ยง และทำ risk profile การตรวจสอบภายในจะสอดคล้องกับความต้องการของStakeholder ที่สำคัญ

12 การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน
Implementation การจัดทำงบประมาณ การปฏิบัติงานตรวจสอบ สำรวจ ทักษะ และ การพัฒนาพื้นฐาน ข้อมูลและการสื่อสาร การติดตามผล เป็นการนำวิธีการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ 1--3 ที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว และนำกลยุทธ์มาสู่การปฏิบัติ สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้

13 พฤติกรรม บุคลิกภาพของผู้ตรวจสอบที่เหมาะสม
กิริยาท่าทาง การแต่งกาย การพูดจา ความสุภาพอ่อนโยน ความสุขุมเยือกเย็น การมีน้าใจ การปฏิบัติทั่วไป ไม่ติด อบายมุข มีหนี้สิน เมาสุรา การเคารพต่อหัวหน้าสาย มีจรรยาบรรณ ขยันและตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และรักษาความลับ รู้งานในหน้าที่ หมั่นเรียนรู้และสามารถเรียนงานได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ ปฏิบัติงานได้รวดเร็ว ถูกต้อง มีความคิดริเริ่ม

14 คุณลักษณะของผู้ตรวจสอบที่เหมาะสม
ช่างสังเกต ช่างสงสัย ละเอียดถี่ถ้วน กล้าตัดสินใจ ให้คาแนะนาและชี้แจงได้ดี เขียนรายงานได้ดี


ดาวน์โหลด ppt TRANSFORMER INTERNAL AUDITOR

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google