งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนวิชา 213342 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)
สัปดาห์ที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศและองค์กร 5 พฤศจิกายน น. กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา

2 การบริหารองค์กรดิจิตอล
นึกถึงดิจิตอลนึกถึงอะไรบ้าง Digital

3 การบริหารองค์กรดิจิตอล
นึกถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ นึกถึงอะไรบ้าง Information Technology

4 มีองค์กรไหนไม่ใช้ คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระบบสื่อสาร

5 เกมการทำธุรกิจเปลี่ยนไป
เทคโนโลยี Knowledge based Society Knowledge based Economy กฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม Knowledge Management ตลาด กติกาใหม่ เกมการทำธุรกิจเปลี่ยนไป ลูกค้าใหม่ ความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนของเราคืออะไร? รศ.ชัยยศ สันติวงษ์

6 สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
ลูกค้าเปลี่ยนไป (Smart Age ฉลาดเลือก) องค์กรนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น (ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า) วงจรสินค้าชีวิตสั้นลง คู่แข่งมากขึ้น การเชื่อมโยงทำให้เกิดความเร็วสูง (ข้อมูลไปได้เร็ว ทุกที่ ทุกเวลา)

7 ใครใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ร้านขายของทั่วไป เช่น 7 eleven ร้านขายของขนาดใหญ่ เช่น Big C สถานศึกษา โรงพยาบาล โรงแรม บริษัทเอกชน สำนักงาน โรงงาน บริการ สายการบิน สถานีบริการน้ำมัน การป้องกันระวังภัยต่างๆ Etc…

8 RFID (Radio Frequency Identifying)
Your subtopic goes here

9 EAS ; Electronic Article Surveillance
Your subtopic goes here

10 Auto-ID in Supply Chain Management
Your subtopic goes here

11 เครื่องอ่านโครงสร้างมือระบบสามมิติ

12 http://earth.google.com ; GIS
Geographical Information System ; GIS

13

14 E-Logistics

15 E-Hospital & e-Classroom or e-Learning

16 สรุปส่วนที่ 1 CHANGE Digital Globalization

17 5 เหตุผลสำหรับการเกิด Globalization
ต้นทุนในการสื่อสารและคมนาคมลดลง การเกิดขึ้นและใช้งาน Information Technology อย่างแพร่หลาย ความตึงเครียดของภาวะสงครามคอมมิวนิสต์หมดไป การเติบโตของประเทศกำลังพัฒนา การเปลี่ยนกฎการค้าระหว่างประเทศ

18 IT เข้ามามีส่วนทำให้ โลกเปลี่ยน
Globalization การบริหารจัดการและการควบคุมตลาดโลก การแข่งขันในตลาดโลก การทำงานเป็นเครือข่ายในระดับโลก ระบบขนส่งถึงกันทั่วโลก IT เข้ามามีส่วนทำให้ โลกเปลี่ยน

19 การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่เน้นการให้ความรู้และข่าวสาร ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ การแข่งขันที่เน้นความเร็ว อายุผลิตภัณฑ์ที่สั้นลง ความไม่แน่นอนของสภาวะแวดล้อม

20 การเปลี่ยนแปลงองค์กร
โครงสร้างเส้นทางบริหารที่สั้นลง การกระจายอำนาจไปสู่ส่วนต่างๆ ความอ่อนตัวในการปฏิบัติงาน (ทำ Customized product ได้) การกระจายที่ตั้งสำนักงาน ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่ต่ำลง การให้อำนาจแก่ส่วนต่างๆ การทำงานร่วมกันภายในและระหว่างองค์กร

21 ทำไมองค์กรต้องการระบบสารสนเทศ
ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลก (Meeting global challenges) จับโอกาสในตลาด (Capturing opportunities in the marketplace) สนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Supporting corporate strategy)

22 ทำไมองค์กรต้องการระบบสารสนเทศ (ต่อ)
เชื่อมโยงหน่วยงาน (Linking departments whose functions are different) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Enhancing worker productivity) เพิ่มคุณภาพของสินค้าและบริการ (Increasing the quality of goods and services) สายการบินนกแอร์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใดบ้าง เพื่อประโยชน์อะไร บริษัท สกาย เอเชีย จำกัด

23 การเกิดขึ้นขององค์กรดิจิตอล
การสร้างความสัมพันธ์ทางดิจิตอลกับลูกค้า บริษัทคู่ค้า และพนักงาน กระบวนการธุรกิจหลักที่ทำงานด้วยระบบดิจิตอล การบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์กรด้วยระบบดิจิตอล การตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม

24 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานอะไร
Administrative Coordination & Support Services Human Resource Management Technology Development Procurement of Resources Inbound Logistics Operations Outbound Marketing and Sales Customer Service Competitive Advantage The Value Chain (Michael E. Porter)

25 สรุปส่วนที่ 2 องค์กรต้องการ ระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลง CHANGE
องค์กร การปรับตัว องค์กรต้องการ ระบบสารสนเทศ Globalization

26 สรุปส่วนที่ 1 CHANGE Digital Globalization

27 สรุปส่วนที่ 2 องค์กรต้องการ ระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลง CHANGE
องค์กร การปรับตัว องค์กรต้องการ ระบบสารสนเทศ Globalization


ดาวน์โหลด ppt กระบวนวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google