งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนวิชา 213342 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) สัปดาห์ที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศและองค์กร 5 พฤศจิกายน 2548 09.00-12.00 น. กุลฉัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนวิชา 213342 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) สัปดาห์ที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศและองค์กร 5 พฤศจิกายน 2548 09.00-12.00 น. กุลฉัตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนวิชา 213342 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) สัปดาห์ที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศและองค์กร 5 พฤศจิกายน 2548 09.00-12.00 น. กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา http://mkpayap.payap.ac.th

2 การบริหารองค์กรดิจิตอล นึกถึงดิจิตอลนึกถึง อะไรบ้าง

3 การบริหารองค์กรดิจิตอล นึกถึงเทคโนโลยี สารสนเทศ นึกถึงอะไรบ้าง

4 มีองค์กรไหนไม่ใช้ คอมพิวเ ตอร์ ซอฟท์แ วร์ ระบบสื่อ สาร

5 ความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนของเราคืออะไร ? Knowledge based Economy Knowledge based Society Knowledge Management เทคโนโลยี กฎหมาย การเมือง สังคม วัฒนธรรม ตลาด ลูกค้าใหม่กติกาใหม่ เกมการทำธุรกิจเปลี่ยนไป เศรษฐกิจ รศ. ชัยยศ สันติวงษ์

6 สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ลูกค้าเปลี่ยนไป (Smart Age ฉลาดเลือก ) องค์กรนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น ( ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า ) วงจรสินค้าชีวิตสั้นลง คู่แข่งมากขึ้น การเชื่อมโยงทำให้เกิดความเร็วสูง ( ข้อมูลไปได้เร็ว ทุกที่ ทุกเวลา )

7 ใครใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ร้านขายของทั่วไป เช่น 7 eleven ร้านขายของขนาดใหญ่ เช่น Big C สถานศึกษา โรงพยาบาล โรงแรม บริษัทเอกชน สำนักงาน โรงงาน บริการ สายการบิน สถานีบริการน้ำมัน การป้องกันระวังภัยต่างๆ Etc…

8 RFID (Radio Frequency Identifying) Your subtopic goes here

9 EAS ; Electronic Article Surveillance Your subtopic goes here

10 Auto-ID in Supply Chain Management Your subtopic goes here

11 เครื่องอ่านโครงสร้างมือระบบสามมิติ

12 http://earth.google.comhttp://earth.google.com ; GIS Geographical Information System ; GIS

13

14 E-Logistics

15 E-Hospital & e-Classroom or e-Learning

16 CHANGE สรุปส่วนที่ 1 Globalization

17 17 5 เหตุผลสำหรับการเกิด Globalization  ต้นทุนในการสื่อสารและ คมนาคมลดลง  การเกิดขึ้นและใช้งาน Information Technology อย่าง แพร่หลาย  ความตึงเครียดของ ภาวะสงคราม คอมมิวนิสต์หมดไป  การเติบโตของประเทศ กำลังพัฒนา  การเปลี่ยนกฎการค้า ระหว่างประเทศ

18 Globalization การบริหารจัดการและการ ควบคุมตลาดโลก การแข่งขันในตลาดโลก การทำงานเป็นเครือข่ายใน ระดับโลก ระบบขนส่งถึงกันทั่วโลก IT เข้ามามีส่วนทำให้ โลกเปลี่ยน

19 การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมที่เน้นการให้ความรู้และ ข่าวสาร ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ การแข่งขันที่เน้นความเร็ว อายุผลิตภัณฑ์ที่สั้นลง ความไม่แน่นอนของสภาวะแวดล้อม

20 การเปลี่ยนแปลงองค์กร 1. โครงสร้างเส้นทางบริหารที่สั้นลง 2. การกระจายอำนาจไปสู่ส่วนต่างๆ 3. ความอ่อนตัวในการปฏิบัติงาน ( ทำ Customized product ได้ ) 4. การกระจายที่ตั้งสำนักงาน 5. ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่ต่ำลง 6. การให้อำนาจแก่ส่วนต่างๆ 7. การทำงานร่วมกันภายในและระหว่าง องค์กร

21 ทำไมองค์กรต้องการระบบ สารสนเทศ ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลก (Meeting global challenges) จับโอกาสในตลาด (Capturing opportunities in the marketplace) สนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Supporting corporate strategy)

22 ทำไมองค์กรต้องการระบบ สารสนเทศ ( ต่อ ) เชื่อมโยงหน่วยงาน (Linking departments whose functions are different) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Enhancing worker productivity) เพิ่มคุณภาพของสินค้าและบริการ (Increasing the quality of goods and services) สายการบินนกแอร์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใดบ้าง เพื่อประโยชน์อะไร บริษัท สกาย เอเชีย จำกัด

23 การเกิดขึ้นขององค์กรดิจิตอล การสร้างความสัมพันธ์ทางดิจิตอลกับลูกค้า บริษัทคู่ค้า และพนักงาน กระบวนการธุรกิจหลักที่ทำงานด้วยระบบ ดิจิตอล การบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์กรด้วย ระบบดิจิตอล การตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลง ของสิ่งแวดล้อม

24 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน งานอะไร Administrative Coordination & Support Services Human Resource Management Technology Development Procurement of Resources Inbound Logistics Inbound Logistics Operations Outbound Logistics Outbound Logistics Marketing and Sales Marketing and Sales Customer Service Customer Service Competitive Advantage (Michael E. Porter) The Value Chain

25 สรุปส่วนที่ 2 องค์กรต้องการ ระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลง องค์กร การปรับตัว CHANGE Globalization

26 CHANGE สรุปส่วนที่ 1 Globalization

27 สรุปส่วนที่ 2 องค์กรต้องการ ระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลง องค์กร การปรับตัว CHANGE Globalization


ดาวน์โหลด ppt กระบวนวิชา 213342 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) สัปดาห์ที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศและองค์กร 5 พฤศจิกายน 2548 09.00-12.00 น. กุลฉัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google