งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2550 Module 3 ระบบการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM / TQA / PMQA)

2 Module 3 ระบบการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM/ TQA/ PMQA) Module 3
3.1 องค์กรกับการจัดการ 3.2 หลักการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3.3 ประเภทองค์ความรู้ในการจัดการ 3.4 กรอบแนวคิด TQM / TQA / PMQA

3 Organization Square wheels

4 ความรู้เรื่ององค์กร B A

5 การบริหารจัดการ ให้องค์กร อยู่รอดยั่งยืน
Strategic Thinking ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน Strategic Management การจัดการ เชิงกลยุทธ์ การบริหารจัดการ ให้องค์กร อยู่รอดยั่งยืน

6 ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน
Strategic Thinking PEST TQM / PMQA ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน จัดระบบบริหาร ให้เกิด ความเป็นทีม วิเคราะห์ ติดตาม คาดการณ์ การเปลี่ยนแปลง

7 ORGANS / ORGANIZATION

8 Value Chain : Michael E. Porter
Firm Infrastructure ( Fin. Plan..) Human Resource Management SUPPORT ACTIVITIES Technology Development Procurement MARGIN Inbound Logistics Operations (Manufacturing) Outbound Logistics Marketing and Sales After Sale Service PRIMARY ACTIVITIES

9 Management Frameworks Management & Improvement Tools
Fusion Management Quality 0f Management 7S MBNQA TQA PMQA TQM Management Frameworks หลักธรรมะต่างๆ 5S BM BSC KM SS TPM 7QC SPC ISO HA HACCP HPH Management & Improvement Tools Quality Systems & Standards Management 0f Quality

10 TQM : Tools & Techniques & Standard
Thailand Quality Award (TQM & TQA) Management Frameworks Strategic Planning KPI & Balanced Scorecard Benchmarking Supply Chain Management Business Process Improvement (BPI) Cross-functional Management Management & Improvement Tools Activity-based Management (ABM) Activity-based Costing (ABC) Cost of Quality (COQ) JIT IE 7 Waste TPM PM OEE Six Sigma Design of Experiment (DOE) Statistical Quality Control (SQC) Quality Systems & Standards ISO 9000 / ISO / HACCP / GMP / ISO / SA 8000 Problem Solving Waste Assessment 5S / Suggestion Scheme / Visual Control

11 General Education/Political Stability
TQM : Framework 1 Dr. Kano’s house Stakeholder Satisfaction Goals / Strategies 1 Concepts 2 Vehicles 3 Techniques Motivation Approach Intrinsic Technology General Education/Political Stability

12 1 TQM : Concept บริหารด้วยข้อมูลจริง สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
แก้ปัญหาที่สาเหตุ เน้นการป้องกัน มีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ใช้กรรมวิธีทางสถิติ ให้การศึกษาพัฒนาบุคลากรตลอดเวลา แก้ไขเรื่องที่สำคัญก่อน ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการสร้างคุณภาพ บริหารด้วยวงจร P D C A ให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงาน ความพึงพอใจของพนักงาน กระบวนการถัดไปคือลูกค้า สร้างระบบมาตรฐานที่มี การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

13 2 TQM : The Vehicles ระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
ระบบบริหารกระบวนการประจำวัน ระบบบริหารโครงการแบบคร่อมสายงาน ระบบบริการแบบกิจกรรมกลุ่มย่อย ระบบการตรวจวินิจฉัยโดยผู้บริหารระดับสูง

14 3 TQM : The Techniques & Tools
SS 5S Keizen SPC QCC 7QC tools TPM DOE Problem Solving COQ FMEA POKA-YOKE Visual Control

15 Baldrige Model (MBNQA/TQA)
TQM : Framework 2 Baldrige Model (MBNQA/TQA)

16 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
TQM : Framework 3 PMQA Model P. ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 1. การนำ องค์กร 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6. การจัดการ กระบวนการ 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

17 การจัดการเชิงกลยุทธ์ วัด วิเคราะห์ สารสนเทศ
ปัจจัยภายนอก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ธรรมชาติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัจจัยภายใน การวางแผน กลยุทธ์ การมุ่งเน้น พนักงาน การนำ องค์กร ผลลัพธ์ องค์กร การมุ่งเน้น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย การจัดการ กระบวนการ วัด วิเคราะห์ สารสนเทศ และจัดการความรู้


ดาวน์โหลด ppt ระบบการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google