งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PMQA Organization Module 3 ระบบการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM / TQA / PMQA) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PMQA Organization Module 3 ระบบการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM / TQA / PMQA) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 PMQA Organization Module 3 ระบบการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM / TQA / PMQA) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2550

3 PMQA Organization Module 3 ระบบการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM/ TQA/ PMQA) 3.1 องค์กรกับการจัดการ 3.2 หลักการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3.3 ประเภทองค์ความรู้ในการจัดการ 3.4 กรอบแนวคิด TQM / TQA / PMQA Module 3

4 PMQA Organization Square wheels Organization

5 PMQA Organization ความรู้เรื่ององค์กรBB AA

6 การบริหารจัดการ ให้องค์กร อยู่รอดยั่งยืน การบริหารจัดการ ให้องค์กร อยู่รอดยั่งยืน ปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในปัจจัยภายใน StrategicManagementการจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking

7 PMQA Organization จัดระบบบริหารให้เกิดความเป็นทีม วิเคราะห์ติดตามคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง ปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในปัจจัยภายใน Strategic Thinking TQM / PMQA PEST

8 PMQA Organization ORGANS / ORGANIZATION

9 PMQA Organization Inbound Logistics Inbound Logistics Operations ( Manufacturing) Operations ( Manufacturing) Outbound Logistics Outbound Logistics Marketing and Sales Marketing and Sales After Sale Service After Sale Service Procurement PRIMARYACTIVITIES Technology Development Human Resource Management Firm Infrastructure ( Fin. Plan..) SUPPORTACTIVITIES MARGIN Value Chain : Michael E. Porter

10 PMQA Organization Management Frameworks Management 0f Quality Quality Systems & Standards Quality 0f Management Management & Improvement Tools 7S MBNQA TQA PMQA TQM 5S BM BSC KM SS TPM 7QC SPC ISO HA HACCP HPH Fusion Management หลักธรรมะต่างๆ หลักธรรมะต่างๆ

11 PMQA Organization Six Sigma Design of Experiment (DOE) Statistical Quality Control (SQC) Thailand Quality Award (TQM & TQA) Strategic Planning KPI & Balanced Scorecard Benchmarking Supply Chain Management Business Process Improvement (BPI) Cross-functional Management TPM PM OEE JIT IE 7 Waste Problem Solving Waste Assessment 5S / Suggestion Scheme / Visual Control ISO 9000 / ISO 16949 / HACCP / GMP / ISO 14000 / SA 8000 Activity-based Management (ABM) Activity-based Costing (ABC) Cost of Quality (COQ) TQM : Tools & Techniques & Standard Management Frameworks Management & Improvement Tools Quality Systems & Standards

12 PMQA Organization Stakeholder Satisfaction Goals / Strategies 1 Concepts2 Vehicles 3 Techniques Motivation Approach Intrinsic Technology General Education/Political Stability TQM : Framework 1 Dr. Kano’s house

13 PMQA Organization สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ให้การศึกษาพัฒนาบุคลากรตลอดเวลา ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการสร้างคุณภาพ ให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงาน กระบวนการถัดไปคือลูกค้า มีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม 1 TQM : Concept ความพึงพอใจของพนักงาน บริหารด้วยข้อมูลจริง แก้ปัญหาที่สาเหตุ เน้นการป้องกัน ใช้กรรมวิธีทางสถิติ แก้ไขเรื่องที่สำคัญก่อน บริหารด้วยวงจร P D C A สร้างระบบมาตรฐานที่มี การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

14 PMQA Organization 2 TQM : The Vehicles ระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ระบบบริหารโครงการแบบคร่อมสายงาน ระบบบริการแบบกิจกรรมกลุ่มย่อย ระบบการตรวจวินิจฉัยโดยผู้บริหารระดับสูง ระบบบริหารกระบวนการประจำวัน

15 PMQA Organization 3 TQM : The Techniques & Tools SS 5S Keizen TPM DOE Problem Solving COQ FMEA POKA-YOKE Visual Control SPC QCC 7QC tools

16 PMQA Organization TQM : Framework 2 Baldrige Model (MBNQA/TQA)

17 PMQA Organization 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ P. ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และ ความท้าทาย PMQA Model 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ TQM : Framework 3

18 PMQA Organization การนำ องค์กร การ วางแผน กลยุทธ์ การมุ่งเน้น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย การมุ่งเน้น พนักงาน การจัดการ กระบวนการ การจัดการ กระบวนการ ผลลัพธ์องค์กรผลลัพธ์องค์กร วัด วิเคราะห์ สารสนเทศ และจัดการ ความรู้การจัดการเชิงกลยุทธ์ ปัจจัยภายนอก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ธรรมชาติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัจจัยภายนอก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ธรรมชาติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัจจัย ภายใน


ดาวน์โหลด ppt PMQA Organization Module 3 ระบบการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM / TQA / PMQA) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google