งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Qualify Examination : QE)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Qualify Examination : QE)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Qualify Examination : QE)

2 กรณีที่ 1 : ข้อสอบประเภทกรณีศึกษา (Case Study)
แนวทางของข้อสอบ กรณีที่ 1 : ข้อสอบประเภทกรณีศึกษา (Case Study) กรณีที่ 2 : ข้อสอบประเภทเปรียบเทียบ (Comparision) กรณีที่ 3 : ข้อสอบประเภทหลักการและทฤษฎี (Principle and Theory) กรณีที่ 4 : ข้อสอบประเภทแก้ปัญหา (Problem Solving) กรณีที่ 5 : ข้อสอบประเภทเหตุและผล (Cause and Effect)

3 วิธีการตอบคำถามวัดคุณสมบัติ
1. อ่านโจทย์ให้เข้าใจ 2. โจทย์ต้องการคำตอบแบบไหน 3. โจทย์มีต้องการคำตอบกี่ประเด็น 4. การตอบต้องไม่เลื่อนลอย 5. การตอบต้องไม่เป็นความคิดเห็น 6. การตอบต้องอิงทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง 7. การตอบตรงประเด็นและจำแนกแยกแยะชัดเจน

4 แนวข้อสอบ 1 -TRENDS Model
Transmitting of International Knowledge - T Research/Recovery of Data - R Experiment in Local Situation - E Newly appropriate Knowledge - N Distribution of Knowledge to Development - D Service to Locality - S

5 แนวข้อสอบ 2- การใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหา
1. การเลือกสรรเทคโนโลยี 2. การปรับใช้เทคโนโลยี 3. การประดิษฐ์เทคโนโลยี 4. การถ่ายทอดเทคโนโลยี 5. การบริหารต้นทุนและ ผลตอบแทนของเทคโนโลยี 6. การซ่อมบำรุงเทคโนโลยี 7. อื่นๆ ที่อาจจะเพิ่มเติม

6 แนวข้อสอบ 3 - ปัญหาของการจัดการเทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา การพัฒนากำลังคน การเลือกใช้เทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารระบบพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7 แนวการตอบข้อที่ 4ขอบเขตของการจัดการเทคโนโลยี
ด้านระดับเทคโนโลยี (Technology, T) ด้านการจัดการ (Management, M) ด้านความเป็นนวัตกรรม (Innovation, I) ด้านผลกระทบ (Imapct, I) ด้านเป็นหน่วยท้องถิ่นหรือสามารถถ่ายทอดสู่ชุมชน ได้ (Locality, L)

8 แนวข้อสอบ 5 – TERMS Model
การจัดเทคโนโลยี (Technology) เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ (Economy) อยู่บนฐานของทรัพยากร (Resource) สร้างสรรค์บนพื้นฐานของคุณธรรม (Moral) นำไปสู่สิ่งที่ดีต่อสังคม (Social)

9 แนวข้อสอบ 6 - การบริหารจัดการ
SWOT , PEST , RBM, Strategic Planning Mapping , Planning , PDCA , TQM, Chang Management, Re-Engineering Risk Management Kei Sen , Six Sixma, 4M , 4P , 8P QC, QA , Benchmaking , CSF , KSF, BSC , KPI

10 แนวข้อสอบ 7 – การบริหารจัดการ IT
ICT เพื่อการบริหารจัดการ (Management) ICT เพื่อการบริการ (Service) ICT เพื่อการพัฒนาบุคลากร (HRD ICT เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ICT เพื่อการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) ICT เพื่อการเรียนรู้ (Learning Resource)

11 แนวข้อสอบ 8 – การวิเคราะห์/สังเคราะห์
SWOT Analysis Strength Weakness Opportunity Thread PEST Analysis Political Economy Society Technology

12 แนวข้อสอบ 9 - การจัดการความรู้
1. การบ่งชี้ความรู้ 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 5. การเข้าถึงความรู้ 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 7.การเรียนรู้/การประเมินผลความรู้

13 วิทยากร


ดาวน์โหลด ppt การสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Qualify Examination : QE)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google