งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสอบวัดคุณสมบัติสำหรับ นักศึกษาปริญญาเอก (Qualify Examination : QE)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสอบวัดคุณสมบัติสำหรับ นักศึกษาปริญญาเอก (Qualify Examination : QE)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสอบวัดคุณสมบัติสำหรับ นักศึกษาปริญญาเอก (Qualify Examination : QE)

2 แนวทางของข้อสอบ  กรณีที่ 1 : ข้อสอบประเภทกรณีศึกษา (Case Study)  กรณีที่ 2 : ข้อสอบประเภทเปรียบเทียบ (Comparision)  กรณีที่ 3 : ข้อสอบประเภทหลักการและ ทฤษฎี (Principle and Theory)  กรณีที่ 4 : ข้อสอบประเภทแก้ปัญหา (Problem Solving)  กรณีที่ 5 : ข้อสอบประเภทเหตุและผล (Cause and Effect)

3 วิธีการตอบคำถามวัดคุณสมบัติ  1. อ่านโจทย์ให้เข้าใจ  2. โจทย์ต้องการคำตอบแบบไหน  3. โจทย์มีต้องการคำตอบกี่ประเด็น  4. การตอบต้องไม่เลื่อนลอย  5. การตอบต้องไม่เป็นความคิดเห็น  6. การตอบต้องอิงทฤษฎีและ หลักการที่เกี่ยวข้อง  7. การตอบตรงประเด็นและจำแนก แยกแยะชัดเจน

4 แนวข้อสอบ 1 -TRENDS Model  Transmitting of International Knowledge - T  Research/Recovery of Data - R  Experiment in Local Situation - E  Newly appropriate Knowledge - N  Distribution of Knowledge to Development - D  Service to Locality - S

5 แนวข้อสอบ 2- การใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหา  1. การเลือกสรรเทคโนโลยี  2. การปรับใช้เทคโนโลยี  3. การประดิษฐ์เทคโนโลยี  4. การถ่ายทอดเทคโนโลยี  5. การบริหารต้นทุนและ  ผลตอบแทนของเทคโนโลยี  6. การซ่อมบำรุงเทคโนโลยี  7. อื่นๆ ที่อาจจะเพิ่มเติม

6 แนวข้อสอบ 3 - ปัญหาของการจัดการเทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนา  การพัฒนากำลังคน  การเลือกใช้เทคโนโลยี  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  การถ่ายทอดเทคโนโลยี  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การบริหารระบบพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  การจัดการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

7 แนวการตอบข้อที่ 4 ขอบเขตของการจัดการ เทคโนโลยี  ด้านระดับเทคโนโลยี (Technology, T)  ด้านการจัดการ (Management, M)  ด้านความเป็นนวัตกรรม (Innovation, I)  ด้านผลกระทบ (Imapct, I)  ด้านเป็นหน่วยท้องถิ่นหรือสามารถ ถ่ายทอดสู่ชุมชนได้ (Locality, L)

8 แนวข้อสอบ 5 – TERMS Model  การจัดเทคโนโลยี (Technology)  เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ (Economy)  อยู่บนฐานของทรัพยากร (Resource)  สร้างสรรค์บนพื้นฐานของ คุณธรรม (Moral)  นำไปสู่สิ่งที่ดีต่อสังคม (Social)

9 แนวข้อสอบ 6 - การบริหารจัดการ  SWOT, PEST, RBM, Strategic Planning  Mapping, Planning, PDCA, TQM,  Chang Management, Re-Engineering  Risk Management  Kei Sen, Six Sixma, 4M, 4P, 8P  QC, QA, Benchmaking,  CSF, KSF, BSC, KPI

10 แนวข้อสอบ 7 – การบริหารจัดการ IT  ICT เพื่อการบริหารจัดการ (Management)  ICT เพื่อการบริการ (Service)  ICT เพื่อการพัฒนาบุคลากร (HRD  ICT เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)  ICT เพื่อการวิจัยและพัฒนา (Research & Development)  ICT เพื่อการเรียนรู้ (Learning Resource)

11 แนวข้อสอบ 8 – การวิเคราะห์ / สังเคราะห์  SWOT Analysis  Strength  Weakness  Opportunity  Thread  PEST Analysis  Political  Economy  Society  Technology

12 แนวข้อสอบ 9 - การจัดการความรู้  1. การบ่งชี้ความรู้  2. การสร้างและแสวงหาความรู้  3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้  5. การเข้าถึงความรู้  6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  7. การเรียนรู้ / การประเมินผลความรู้

13 วิทยากร


ดาวน์โหลด ppt การสอบวัดคุณสมบัติสำหรับ นักศึกษาปริญญาเอก (Qualify Examination : QE)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google