งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1. ระบบประปา 2. ระบบรวบรวมและ บำบัดน้ำเสีย 3. การจัดการขยะมูล ฝอย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1. ระบบประปา 2. ระบบรวบรวมและ บำบัดน้ำเสีย 3. การจัดการขยะมูล ฝอย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1. ระบบประปา 2. ระบบรวบรวมและ บำบัดน้ำเสีย 3. การจัดการขยะมูล ฝอย

2 คณะแพทยศาสตร์ผลิตน้ำประปาเอง และส่งจ่ายให้ส่วนราชการอื่นๆในวิทยาเขตสวนดอก

3 โรงประปา 1 อายุ ~ 40 ปี อัตราการสูบน้ำบาดาลสูงสุด 350 ลบ. ม./ วัน ปริมาณน้ำใช้ ผลิตเองและจาก กปภ.(~ 10%) รวม ~ 100,000 ลบ. ม./ เดือน (3,300 ลบ. ม./ วัน ) ส่งจ่าย ( ขาย ) ให้ส่วนราชการต่างๆประมาณ 6,300 ลบ. ม./ เดือน (6%) ส่งจ่าย ( ขาย ) บ้านพักและสโมสร 11,000 ลบ. ม./ เดือน (11%) ปริมาณน้ำส่วนใหญ่ (83%) ส่งจ่ายในกิจกรรมของคณะ แพทยศาสตร์

4 คุณภาพน้ำ เป็นน้ำอ่อน ( ความกระด้างรวมต่ำกว่า 75 มก./ ล.) มีพีเอชค่อนไปทางเป็นกรดเล็กน้อย อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานน้ำดื่ม กปภ. ระบบจ่ายน้ำประปา จากถังสูงเทียบเท่าน้ำสูง 25 ม. ใช้ท่อ เมนซีเมนต์ใยหิน (asbestos cement ) ขนาด 20 และ 25 ซม. ระบบท่อจ่ายน้ำเป็นแบบ Loop แรงดันน้ำมีพอเพียง มีหัว ดับเพลิงพอเพียง สำหรับอาคารสูง มีถังเก็บน้ำใต้ดินและปั้มน้ำไปยังถังเก็บน้ำ บนดาดฟ้า ระบบท่อเมนใช้งานมากว่า 40 ปี จึงมีท่อแตกเป็นครั้งคราว ~ ปีละ 4 ครั้ง ตามแผนการใช้ที่ดิน จะต้อง ยกเลิกโรงประปาเดิม สร้างโรง ประปาใหม่ ในพื้นที่สาธารณูปโภค ปรับปรุงท่อเมนประปา บางส่วน และสร้างใหม่ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาที่ดิน แนวคิดการแบ่ง Phase การก่อสร้าง พร้อมงบประมาณ ขั้นต้น จะนำเสนอภายหลัง ทางเลือกอีกประการคือใช้น้ำประปาจาก กปภ.

5 ระบบบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แบบ Activated Sludge

6 ระบบอายุ 20 ปี มีท่อระบายน้ำเสียพอเพียง บำบัดน้ำเสีย 2 วิทยาเขต 5,500-6,500 ลบ. ม./ วัน น้ำทิ้งได้ มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนประเภท ก. ของ ก. วิทย์ ตามแผนการใช้ที่ดิน จะต้อง ยกเลิกโรงบำบัดเดิม และ สร้างใหม่ ในพื้นที่สาธารณูปโภคปรับปรุงท่อระบายน้ำเสียให้ สอดคล้องกับแผนการพัฒนาที่ดิน แนวคิดการแบ่ง Phase การก่อสร้าง พร้อมงบประมาณ ขั้นต้น จะนำเสนอภายหลัง ทางเลือกอีกประการคือระบายน้ำเสียลงท่อ ระบายน้ำ เทศบาล / ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครเชียงใหม่

7 การจัดการขยะติดเชื้อ เก็บในถังสีแดง มีเตาเผาขยะติดเชื้อ แบบ 2 หัวเผา มีขยะเข้า ~ 1,000 กก / วัน ( ทำงาน 10 ชม / วัน )

8 การจัดการขยะ ทั่วไป จากโรงพยาบาล เก็บในถังสีน้ำเงิน มีถังพักแบบ Container 2 ถัง ปริมาณ ~ 6.5 ตัน / วัน จ้างเทศบาลเก็บ ขน รวมจากหน้าอาคารต่างๆ 80,000 บาท / เดือน

9 ตามแผนการใช้ที่ดิน จะต้อง ยกเลิกเตาเผาขยะติดเชื้อ และ สร้างใหม่ ในพื้นที่สาธารณูปโภค รวมทั้งโรงพักขยะทั่วไป ( ขนส่งไปกำจัดโดยเทศบาล ) การแบ่ง Phase การก่อสร้าง พร้อมงบประมาณขั้นต้น จะ นำเสนอภายหลัง ทางเลือกอาจใช้เตาเผาขยะติดเชื้อของเทศบาลนครเชียงใหม่


ดาวน์โหลด ppt วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1. ระบบประปา 2. ระบบรวบรวมและ บำบัดน้ำเสีย 3. การจัดการขยะมูล ฝอย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google