งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยประปา งานซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยประปา งานซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยประปา งานซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่

2 เครื่องจ่ายน้ำยาเคมี(Anionic Polymer) เจ้าของนวัตกรรม :นายบุญเชิด แดงมณี รายชื่อสมาชิก : นายบุญเชิด แดงมณี ช่างผลิตน้ำประปา

3 ที่มาของโครงการ : โรงผลิตน้ำประปา โรงพยาบาลศิริ ราช ได้ทำการก่อตั้งมาเมื่อปี พ. ศ. 2526 ในบริเวณของพื้นที่ 77 ไร่ กำลังผลิตน้ำประปา เฉลี่ยวันละ 5000-6000 ลบ. ม. กระบวนการ ผลิตน้ำประปานี้เป็นระบบกรองเร็ว ( Rapid Sand Filter ) วัตถุประสงค์ เพื่อนำมาใช้ในการอุปโภคภายในโรงพยาบาลศิริราช ลดต้นทุน ในการซื้อน้ำประปาจากการประปานครหลวงเฉลี่ยปีละ 20,000,000 บาท หรือโรงพยาบาลทำการผลิตเอง 3 ใน 4 ส่วน เนื่องจากแหล่งน้ำดิบแม่น้ำเจ้าพระยามีความแปรปรวนอยู่เสมอ ทั้งค่าความขุ่น, ค่า pH, ค่าคลอไรด์, ค่า TDS และอุณหภูมิของน้ำ อันสิ่งนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และหา วิธีการแก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคในกระบวนการผลิตอย่างถูกวิธี จึง เป็นที่มาของการใช้สารเคมี Anionic Polymer ( ลบ ) วัตถุประสงค์โครงการ :. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตกตะกอนของน้ำดิบ ไม่ น้อยกว่า 65 %. เพื่อให้เกิดการตกตะกอนผลึก ( Precipitation ). เพื่อการฆ่าเชื้อโรค ( Disinfection ) อย่างมีประสิทธิภาพ. เพื่อยืดอายุการใช้งานในระบบสารกรองและอุปกรณ์ ต่าง ๆ เครื่องจ่ายน้ำยาเคมี(Anionic Polymer)

4 ขั้นตอนการดำเนินงาน : งบประมาณที่ใช้ : ไม่มีค่าใช้จ่ายในการทดลอง และการติดตั้ง เครื่องจ่ายน้ำยาเคมี ( นำวัสดุและอุปกรณ์ที่มีอยู่มา ซ่อมใช้งาน ) เครื่องจ่ายน้ำยาเคมี(Anionic Polymer) Flow chart บ่อน้ำ ดิบ แม่น้ำ เจ้าพระ ยา Pre Chlorine Post Chlorine Anionic Polymer (Al 2 (SO4 ).18H 2 O ) (Na 2 CO 3 ) ถัง ตกตะกอ น Flock ถังกรอง 1 อาค าร ถัง กรอง 2 บ่อพักน้ำ สนามเทนนิส ตัวอย่างการเปรียบเทียบ การใช้สารเคมี AL 2 ( SO 4 )3 + Na 2 CO 3 and AL 2 ( SO 4 )3 +Na 2 CO 3 +Anionic Polymer 21 จุดจ่ายน้ำยาเคมี ( Anionic Polymer ) คุณภาพน้ำก่อนสู่ กระบวนการกรอง

5 ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการและผลลัพธ์ : ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้งาน/ขยายผล : 1.ได้นำมาพัฒนาคุณภาพน้ำประปาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นเพื่อใช้ภายในหน่วยงาน 2.ได้นำความรู้เผยแพร่ภายนอกทาง Internet(ถาม-ตอบข้อมูลการนำไปปฏิบัติใช้) 3. เป็นองค์ความรู้ใหม่เพื่อให้มีการพัฒนาบุคคลากรมีศักยภาพมากขึ้น เครื่องจ่ายน้ำยาเคมี(Anionic Polymer) ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมาย (Target) ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้ ( มากกว่าหรือเท่ากับ 3 รอบการวัดผล ) ก่อนดำเนินการ หลังดำเนินการ ครั้งที่ 1 28 / 08 / 2551 หลังดำเนินการ ครั้งที่ 2 3 / 09 / 2551 หลังดำเนินการ ครั้งที่ 3 7 / 09 / 2551. 1. ระยะเวลาในตกตะกอน สารแขวนลอย 15 นาที 6 ชม.25 นาที 20 นาที 15 นาที 2. ตามเกณฑ์ค่า มาตรฐาน ขององค์การอนามัย โลก ( ไม่เกิน 5 NTU) 0. 5 NTU2 – 5 NTU0.98 NTU0.63 NTU0.54 NTU 3. ลดต้นทุนหรือการ สิ้นเปลืองการ ใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี ไม่น้อยกว่า 65 % 0 %50 %65 % 75 % 4. ยืดอายุการใช้งานของ สารกรอง 5 - 7 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปีมากกว่า 5 ปี

6 การคำนวณต้นทุน : (เฉพาะกรณีที่เสนอ นวัตกรรมดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากร ทุกประเภท) เครื่องจ่ายน้ำยาเคมี(Anionic Polymer) รายการจำนวนราคา กก./ บาท สารส้ม + สารเร่งการตกตะกอน 10 กก / ถัง 100 กก./ น้ำ 1000 ลิตร 200 กก / เดือน 9.60 บาท / กก. 160 บาท / กก. โซดาแอช - ไลท์ 40 กก. / น้ำ 1000 ลิตร 16.05 บาท / กก. Anionic Polymer 100 กรัม / น้ำ 500 ลิตร ( 6 - 7 กก. / เดือน ) 165.85 บาท / กก. เครื่อง จ่าย น้ำยา เคมี Anionic Polymer ความคุ้มทุนและมี คุณภาพ จุดจ่าย น้ำยา ( Anioni c Polyme r ) ผู้รับบริการเกิดความพึง พอใจสูงสุด

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt หน่วยประปา งานซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google