งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO หน่วยประปา เรื่อง การควบคุมคุณภาพน้ำ อุปโภค / บริโภค งานซ่อมบำรุง โรงพยาบาลศิริราช ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมศาลายาพาวิ เลียน วันที่ 28 มีนาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO หน่วยประปา เรื่อง การควบคุมคุณภาพน้ำ อุปโภค / บริโภค งานซ่อมบำรุง โรงพยาบาลศิริราช ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมศาลายาพาวิ เลียน วันที่ 28 มีนาคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 LOGO หน่วยประปา เรื่อง การควบคุมคุณภาพน้ำ อุปโภค / บริโภค งานซ่อมบำรุง โรงพยาบาลศิริราช ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมศาลายาพาวิ เลียน วันที่ 28 มีนาคม 2557

3 วัตถุประส งค์ การผลิตน้ำดื่ม.. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำจากภายนอก ขนาด 11.2 ลิตร.. เพื่อผลิตน้ำให้ได้เพียงพอต่อการบริโภค ภายในคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล.. เพื่อผลิตน้ำให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำดื่ม ขององค์การอาหารและยา ของกระทรวงสาธารณสุข

4 กระบวนการผลิตน้ำดื่ม  น้ำดื่มบรรจุถัง ขนาด 11.2 ลิตร ผลิตวันละ ประมาณ 1,000 ถัง สำหรับเจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยภายในคณะ ฯ เครื่องบรรจุน้ำ อัตโนมัติ

5 ความชื่อมั่นคุณภาพน้ำดื่ม โรงพยาบาลศิริราช 1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา / น้ำดื่ม ทุกครั้งก่อน ผลิต 2. ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา / น้ำดื่ม ทุก 1 วันๆละ 2 เวลา ( ช่วงเช้าและช่วงเย็น ) 3. ตรวจสอบคุณภาพน้ำน้ำประปา / น้ำดื่ม ทุก 6 เดือนต่อครั้ง ทางภาควิชาพิษวิทยา ( ตรวจหาสารพิษ ) 4. ตรวจสอบทุก 1 เดือน ( ตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย ทางจุลชีววิทยา ) 5. สุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำน้ำประปา / น้ำดื่มโดย บริษัทภายนอกคณะฯ ทุก 1 ปี

6 สถิติการผลิตน้ำดื่ม 11.2 ลิตร และส่งจ่ายน้ำ ขวด 600 ซีซี. เดือนน้ำบรรจุถัง 11.2 ลิตร น้ำขวด 600 ซีซี หมายเหตุ ต. ค.55 - ก. ย.56 266,9591,104,565- ม. ค.55 – ธ. ค.55 270,257952,649-

7 ผลชี้วัดคุณภาพน้ำดื่ม ( KPI ) ( เดือน ต. ค.55- เดือน ก. ย.56 ) น้ำดื่ม ( KPI ) ค่าคลอรีนผ่าน 368 ครั้ง ไม่ผ่าน 0 ครั้ง ( คิด เป็น 100 % ) กรด / ด่างผ่าน 368 ครั้งไม่ผ่าน 0 ครั้ง ( คิด เป็น 100 % ) ความขุ่น ผ่าน 368 ครั้ง ไม่ผ่าน 0 ครั้ง ( คิด เป็น 100 % ) โอโซน ผ่าน 353 ครั้ง ไม่ผ่าน 15 ครั้ง ( คิด เป็น 95. 92 % ) รสและกลิ่น ผ่าน 368 ครั้ง ไม่ผ่าน 0 ครั้ง ( คิดเป็น 100% ) การแก้ ไข น้ำดื่ม โอโซน ผ่าน 353 ครั้ง ไม่ผ่าน 15 ครั้ง ( คิด เป็น 95. 92 % ) ได้ทำการแก้ไขปรับแต่งค่าระบบการจ่ายโอโซนโดย ช่างประจำหน่วยงาน

8 LOGO หน่วยประปา เรื่อง การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่ เป็นไปตามข้อกำหนด งานซ่อมบำรุง โรงพยาบาลศิริราช ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมศาลายาพาวิเลียน วันที่ 28 มีนาคม 2557

9 ขั้นตอนการล้างทำความสะอาดถังน้ำขนาด 11.2 ลิตร ก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต ภาชนะสำหรับล้างถังน้ำ ขนาด 11.2 ลิตร ด้วยคลอรีนน้ำ 0.2 Mg/l โครงการปรับปรุงห้องจัดเก็บ สำรองน้ำ พื้นที่ขนาด 40 ตารางเมตร

10 ปัญหาและอุปสรรคการ ผลิตน้ำบริโภค สาเหตุการแก้ไข 1. อุปกรณ์เครื่องจักรขาดการดูแล บำรุงรักษาตามแผน Procedure 1. จัดทีมงานที่รับผิดชอบตรวจเช็ค บำรุงรักษาตามแผน Procedure 2. หน้าที่ความรับผิดชอบตามแผน 2. ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้ ตามมาตรฐานของ อย. 3. กฎระเบียบปฏิบัติต่างๆที่ไม่ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3. การมอบหมายดูแลความสะอาด ภายในโรงเรือนการผลิตและการ แต่งกายของเจ้าหน้าที่ 4. ความรับผิดชอบการดูแลความ สะอาด

11 แนวทางการป้องกันและการแก้ไข ( เดือน ต. ค.55- เดือน ก. ย.56 ) น้ำดื่ม การป้องกัน 1. เฝ้าระวังตรวจเช็คคุณภาพน้ำดื่มตามเกณฑ์ ที่กำหนด 2. ทำความสะอาดระบวนการผลิตเป็นประจำ 3. ใช้อุปกรณ์ป้องกันการปนเปื้อน 4. ตรวจเช็คความพร้อมใช้ของกระบวนการ ผลิตน้ำดื่มอย่าง สม่ำเสมอ 5. การตรวจสอบ ( Q C ) ผลหลังการผลิต และบันทึกผลอย่าง สม่ำเสมอน้ำดื่ม การแก้ไข 1. รายงานหัวหน้าช่าง 2. หยุดผลิตน้ำดื่มและเรียกเก็บน้ำดื่มที่จ่ายไป กลับคืน 3. ตรวจเช็คกระบวนการผลิตเพื่อหาสาเหตุ 4. คัดแยกสิ่งที่ตรวจพบว่าไม่ได้ตามเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนด และติดตามกลับมาเพื่อแก้ไขติดป้ายบอก สถานะให้ชี้บ่ง ชัดเจนเพื่อป้องกันนำกลับมาใช้

12 ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา / น้ำดื่ม ทางแบคทีเรีย โดยห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ( ก. ย.55- ต. ค.56)  KPI การส่งตรวจวิเคราะห์ จำนวน 12 ครั้ง ผ่านตาม เกณฑ์มาตรฐาน 100 % - น้ำอุปโภค ผ่านเกณฑ์ 8 ครั้ง ไม่ผ่านเกณฑ์ 4 ครั้ง ( KPI 66.6 % ) - น้ำบริโภค ผ่านเกณฑ์ 11 ครั้ง ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 ครั้ง ( KPI 91.6 % )

13 รายงานการตรวจวิเคราะห์ น้ำขวดขนาด 600 ซีซี ของ บริษัท โชคเพชรสมุทร 1999 จำกัด ก. ย.55- ต. ค.56  ส่งผลการวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์ ผ่านการตรวจสอบ 11 ครั้ง KPI 100% -Coli form count  2.2 CFU/100 ml - E. Coli count NF

14 KPI ผลวิเคราะห์ทางพิษวิทยา 2 ครั้ง / ปี  22 ต. ค. 2555 ( ผ่าน การตรวจสอบ )  20 พ. ค. 2556 ( ผ่าน การตรวจสอบ )

15 หน่วยประปา งานซ่อมบำรุง  จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt LOGO หน่วยประปา เรื่อง การควบคุมคุณภาพน้ำ อุปโภค / บริโภค งานซ่อมบำรุง โรงพยาบาลศิริราช ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมศาลายาพาวิ เลียน วันที่ 28 มีนาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google