งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการศึกษาดูงาน หอพัก ASEAN HOUSE ในวันที่ 18 เมษายน 2550 ณ สถาบันพัฒนาการ สาธารณสุขอาเซียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการศึกษาดูงาน หอพัก ASEAN HOUSE ในวันที่ 18 เมษายน 2550 ณ สถาบันพัฒนาการ สาธารณสุขอาเซียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการศึกษาดูงาน หอพัก ASEAN HOUSE ในวันที่ 18 เมษายน 2550 ณ สถาบันพัฒนาการ สาธารณสุขอาเซียน

2 รายชื่อผู้ศึกษาดูงาน นางน้ำผึ้ง รัตนพิบูลย์ นางน้ำผึ้ง รัตนพิบูลย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันต สาธารณสุข 6 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันต สาธารณสุข 6 นางราตรี เหนือกลาง นางราตรี เหนือกลาง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 นางรจนา วรรณมะกอก นางรจนา วรรณมะกอก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 5

3

4 ทำความรู้จักกับ ASEAN HOUSE เป็นอาคารหอพัก 3 ชั้น มีทั้งหมด 51 ห้องพัก และ มีห้องรับรอง สำหรับผู้ตรวจเวรยาม เป็นอาคารหอพัก 3 ชั้น มีทั้งหมด 51 ห้องพัก และ มีห้องรับรอง สำหรับผู้ตรวจเวรยาม ตั้งอยู่ในพื้นที่ สถาบันพัฒนาการ สาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธ มณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่ในพื้นที่ สถาบันพัฒนาการ สาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธ มณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม การเดินทาง มีรถโดยสารที่ผ่านหน้า มหาวิทยาลัยมหิดล สาย 84 ก สาย 124, 125, 51 การเดินทาง มีรถโดยสารที่ผ่านหน้า มหาวิทยาลัยมหิดล สาย 84 ก สาย 124, 125, 51

5 บุคลากรในการดำเนินงาน ข้าราชการลูกจ้างประจำของสถาบัน ฯ ซึ่งจะมีผู้จัดการหอพักเป็นผู้ ควบคุมดูแล ข้าราชการลูกจ้างประจำของสถาบัน ฯ ซึ่งจะมีผู้จัดการหอพักเป็นผู้ ควบคุมดูแล อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ คณะกรรมการบริหารงานของสถาบัน อีกระดับหนึ่ง อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ คณะกรรมการบริหารงานของสถาบัน อีกระดับหนึ่ง ค่าตอบแทนในการดำเนินงานของ คณะทำงานหอพักเบิกจากงบ เงินเดือนปกติที่ได้รับในปัจจุบัน ค่าตอบแทนในการดำเนินงานของ คณะทำงานหอพักเบิกจากงบ เงินเดือนปกติที่ได้รับในปัจจุบัน

6 การจัดการรักษาความปลอดภัย ภายในบริเวณอาคารหอพัก มีการจัดตั้งเวรยามดูแลความสงบ เรียบร้อยในเวลากลางคืน มีการจัดตั้งเวรยามดูแลความสงบ เรียบร้อยในเวลากลางคืน มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ กริ่ง เตือน ภัย มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ กริ่ง เตือน ภัย มีอุปกรณ์ดับเพลิง ติดอยู่หน้า ห้องพักทุกชั้น มีอุปกรณ์ดับเพลิง ติดอยู่หน้า ห้องพักทุกชั้น

7 สิ่งอำนวยความสะดวกและการ บริการ มีบริการรับซักผ้า สำหรับบุคลากร ที่มาพัก มีบริการรับซักผ้า สำหรับบุคลากร ที่มาพัก มีเครื่องซักผ้า รีดผ้าบริการสำหรับ นักศึกษาที่เช่าพักเป็นรายเดือน มีเครื่องซักผ้า รีดผ้าบริการสำหรับ นักศึกษาที่เช่าพักเป็นรายเดือน มีห้องโถงนั่งเล่น พักผ่อน สำหรับ นักศึกษา เป็นห้อง Air Connition มีห้องโถงนั่งเล่น พักผ่อน สำหรับ นักศึกษา เป็นห้อง Air Connition บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง สามารถใช้ Internet ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องมี ค่าใช้จ่าย บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง สามารถใช้ Internet ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องมี ค่าใช้จ่าย

8

9

10

11

12

13 การบริหารงานและกระบวนการ ทำงาน สำหรับแขก ผู้เข้าพักต้องมีการ ลงทะเบียน โดยจะมีบัตรจดนาม ผู้เข้า พัก สำหรับแขก ผู้เข้าพักต้องมีการ ลงทะเบียน โดยจะมีบัตรจดนาม ผู้เข้า พัก การดำเนินงานของ ASEAN HOUSE จะดำเนินงานในรูปแบบกึ่งกลางระหว่าง หอพักกับโรงแรม การดำเนินงานของ ASEAN HOUSE จะดำเนินงานในรูปแบบกึ่งกลางระหว่าง หอพักกับโรงแรม ASEAN HOUSE มีห้องโถง เพื่อใช้ เป็นห้องรับรองและจัดทำเป็นห้องจัด อาหารว่างและเครื่องดื่ม ที่สามารถ รองรับผู้เข้ารับการอบรมได้ประมาณ 100 คน สำหรับอาหารว่างและ เครื่องดื่ม โดยส่วนใหญ่จะบริการด้วย น้ำสมุนไพรที่ทางสถาบันฯจัดทำขึ้นเอง ASEAN HOUSE มีห้องโถง เพื่อใช้ เป็นห้องรับรองและจัดทำเป็นห้องจัด อาหารว่างและเครื่องดื่ม ที่สามารถ รองรับผู้เข้ารับการอบรมได้ประมาณ 100 คน สำหรับอาหารว่างและ เครื่องดื่ม โดยส่วนใหญ่จะบริการด้วย น้ำสมุนไพรที่ทางสถาบันฯจัดทำขึ้นเอง

14

15

16 ต้นทุนการดำเนินงานของ หอพัก ต้นทุนด้านอาคารสิ่งปลูกสร้าง ได้รับเงินสนับสนุนในการก่อสร้าง จากประเทศญี่ปุ่น ต้นทุนด้านอาคารสิ่งปลูกสร้าง ได้รับเงินสนับสนุนในการก่อสร้าง จากประเทศญี่ปุ่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ จะ เบิกจ่ายจากงบรวมของสถาบัน ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ จะ เบิกจ่ายจากงบรวมของสถาบัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน เบิกจากงบบุคลากรของสถาบันฯ ตามอัตราเงินเดือนค่าจ้างปกติ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน เบิกจากงบบุคลากรของสถาบันฯ ตามอัตราเงินเดือนค่าจ้างปกติ รายได้ที่ได้รับ เฉลี่ยประมาณเดือน ละ 100,000.- บาท ( หนึ่งแสนบาท ถ้วน ) จะนำเข้าเป็นรายได้ของ สถาบันฯ ทั้งหมด รายได้ที่ได้รับ เฉลี่ยประมาณเดือน ละ 100,000.- บาท ( หนึ่งแสนบาท ถ้วน ) จะนำเข้าเป็นรายได้ของ สถาบันฯ ทั้งหมด

17 ต้นทุนการดำเนินงานของ หอพัก ไม่สามารถคิดต้นทุนการ ดำเนินงานได้เนื่องจากมีการรับรู้ รายได้ แต่ไม่สามารถทราบ ค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมด จึงไม่ สามารถคำนวณต้นทุนการ ดำเนินงานได้ ไม่สามารถคิดต้นทุนการ ดำเนินงานได้เนื่องจากมีการรับรู้ รายได้ แต่ไม่สามารถทราบ ค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมด จึงไม่ สามารถคำนวณต้นทุนการ ดำเนินงานได้

18 ปัญหาของหอพัก ASEAN HOUSE เนื่องจากทางหอพักใช้ระบบน้ำ บาดาล ทำให้มีคราบสีเหลือง ติดตามอุปกรณ์เครื่องใช้ และ อุปกรณ์เครื่องนอน เนื่องจากทางหอพักใช้ระบบน้ำ บาดาล ทำให้มีคราบสีเหลือง ติดตามอุปกรณ์เครื่องใช้ และ อุปกรณ์เครื่องนอน น้ำจะขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง น้ำจะขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง

19 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาดู งาน เพื่อจะนำมาเป็นแนวทางในการ ดำเนินงานและปรับปรุงใช้ใน กิจการหอพักของกลุ่มพัฒนาความ ร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่าง ประเทศ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ เพื่อจะนำมาเป็นแนวทางในการ ดำเนินงานและปรับปรุงใช้ใน กิจการหอพักของกลุ่มพัฒนาความ ร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่าง ประเทศ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. การบริหารจัดการหอพัก 2. หลักเกณฑ์ วิธีการเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน หลักฐานอ้างอิง เพื่อลดความเสี่ยงในการบริหาร จัดการหอพักในแต่ละขั้นตอนการ ดำเนินงาน

20 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาดู งาน 3. วิธีการ ปฏิบัติงานด้านหอพัก 4. หลักการบริหารจัดการของ คณะทำงานหอพักอย่างมี ระบบ และขั้นตอน ระบบ และขั้นตอน 5. การดูแลแขกผู้มาเข้าพัก ตลอดจน การมีมนุษย์สัมพันธ์ กับบุคคลทั่วไป กับบุคคลทั่วไป

21

22

23 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt รายงานการศึกษาดูงาน หอพัก ASEAN HOUSE ในวันที่ 18 เมษายน 2550 ณ สถาบันพัฒนาการ สาธารณสุขอาเซียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google