งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายชื่อผู้ศึกษาดูงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายชื่อผู้ศึกษาดูงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการศึกษาดูงาน หอพัก ASEAN HOUSE ในวันที่ 18 เมษายน 2550 ณ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน

2 รายชื่อผู้ศึกษาดูงาน
นางน้ำผึ้ง รัตนพิบูลย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 6 นางราตรี เหนือกลาง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 นางรจนา วรรณมะกอก

3

4 ทำความรู้จักกับ ASEAN HOUSE
เป็นอาคารหอพัก 3 ชั้น มีทั้งหมด 51 ห้องพัก และ มีห้องรับรองสำหรับผู้ตรวจเวรยาม ตั้งอยู่ในพื้นที่ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม การเดินทาง มีรถโดยสารที่ผ่านหน้ามหาวิทยาลัยมหิดล สาย 84ก สาย 124, 125, 51

5 บุคลากรในการดำเนินงาน
ข้าราชการลูกจ้างประจำของสถาบันฯ ซึ่งจะมีผู้จัดการหอพักเป็นผู้ควบคุมดูแล อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารงานของสถาบันอีกระดับหนึ่ง ค่าตอบแทนในการดำเนินงานของคณะทำงานหอพักเบิกจากงบเงินเดือนปกติที่ได้รับในปัจจุบัน

6 การจัดการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหอพัก
มีการจัดตั้งเวรยามดูแลความสงบเรียบร้อยในเวลากลางคืน มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ กริ่ง เตือนภัย มีอุปกรณ์ดับเพลิง ติดอยู่หน้าห้องพักทุกชั้น

7 สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการ
มีบริการรับซักผ้า สำหรับบุคลากรที่มาพัก มีเครื่องซักผ้า รีดผ้าบริการสำหรับนักศึกษาที่เช่าพักเป็นรายเดือน มีห้องโถงนั่งเล่น พักผ่อน สำหรับนักศึกษา เป็นห้อง Air Connition บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง สามารถใช้ Internet ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย

8

9

10

11

12

13 การบริหารงานและกระบวนการทำงาน
สำหรับแขก ผู้เข้าพักต้องมีการลงทะเบียน โดยจะมีบัตรจดนาม ผู้เข้าพัก การดำเนินงานของ ASEAN HOUSE จะดำเนินงานในรูปแบบกึ่งกลางระหว่างหอพักกับโรงแรม ASEAN HOUSE มีห้องโถง เพื่อใช้เป็นห้องรับรองและจัดทำเป็นห้องจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม ที่สามารถรองรับผู้เข้ารับการอบรมได้ประมาณ 100 คน สำหรับอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยส่วนใหญ่จะบริการด้วยน้ำสมุนไพรที่ทางสถาบันฯจัดทำขึ้นเอง

14

15

16 ต้นทุนการดำเนินงานของหอพัก
ต้นทุนด้านอาคารสิ่งปลูกสร้าง ได้รับเงินสนับสนุนในการก่อสร้างจากประเทศญี่ปุ่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ จะเบิกจ่ายจากงบรวมของสถาบัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน เบิกจากงบบุคลากรของสถาบันฯ ตามอัตราเงินเดือนค่าจ้างปกติ รายได้ที่ได้รับ เฉลี่ยประมาณเดือนละ 100,000.- บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) จะนำเข้าเป็นรายได้ของสถาบันฯ ทั้งหมด

17 ต้นทุนการดำเนินงานของหอพัก
ไม่สามารถคิดต้นทุนการดำเนินงานได้เนื่องจากมีการรับรู้รายได้ แต่ไม่สามารถทราบค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมด จึงไม่สามารถคำนวณต้นทุนการดำเนินงานได้

18 ปัญหาของหอพัก ASEAN HOUSE
เนื่องจากทางหอพักใช้ระบบน้ำบาดาล ทำให้มีคราบสีเหลือง ติดตามอุปกรณ์เครื่องใช้ และอุปกรณ์เครื่องนอน น้ำจะขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง

19 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาดูงาน
เพื่อจะนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานและปรับปรุงใช้ในกิจการหอพักของกลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ การบริหารจัดการหอพัก หลักเกณฑ์ วิธีการเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน หลักฐานอ้างอิง เพื่อลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการหอพักในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน

20 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาดูงาน
3. วิธีการ ปฏิบัติงานด้านหอพัก 4. หลักการบริหารจัดการของคณะทำงานหอพักอย่างมี ระบบ และขั้นตอน 5. การดูแลแขกผู้มาเข้าพัก ตลอดจนการมีมนุษย์สัมพันธ์ กับบุคคลทั่วไป

21

22

23 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt รายชื่อผู้ศึกษาดูงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google