งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดทำ และพิจารณา แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ( ชลบุรี )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดทำ และพิจารณา แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ( ชลบุรี )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดทำ และพิจารณา แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ( ชลบุรี )

2

3

4

5

6 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 1. ผวจ. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและ ติดตามประเมินผล แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 2. ผวจ. คณะกรรมการฯ และ อปท. ประชุม ร่วมกันเพื่อทำความ เข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ในระดับ จังหวัด 3. คณะกรรมการฯ โดย ทสจ. 3.1 ประสาน อปท. จัดทำแผนงาน / โครงการส่ง ให้คณะกรรมการฯ 3.2 ทบทวนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดและ วิเคราะห์สถานการณ์ การจัดการปัญหา สิ่งแวดล้อม พร้อมจัดลำดับ ความสำคัญของปัญหา 3.3 จัดประชุมเพื่อพิจารณาโครงการเสนอ ผวจ. และจัดทำเป็น แผนปฏิบัติการในระดับจังหวัดให้ สผ.

7

8

9 การส่งแผนปฏิบัติการฯ ในระดับ จังหวัด ส่งแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดและ เอกสารทั้งหมดให้ สผ./ คพ./ สถ./ ทสจ. และสสภ. สผ./ คพ./ สถ./ ทสจ. และสสภ. วิเคราะห์ กลั่นกรองแผนฯ ก่อนนำเสนอ คณะทำงานพิจารณา โครงการที่เสนอขอจะต้องมีเอกสาร ประกอบการพิจารณาครบถ้วน

10 ลำดั บ ที่ รายการเอกสารรูปแบบรายละเ อียด 1 แผนปฏิบัติการฯ ในระดับ จังหวัด ปีงบประมาณ.... เอกสารและ ไฟล์ Word 2 รายละเอียดข้อเสนอโครง การ (TOR) เอกสารและ ไฟล์ Word 3 การศึกษาความเหมาะสม (FS) เอกสารและ ไฟล์บันทึก ลง CD 4 การสำรวจและออกแบบ รายละเอียด (DD) 4.1 แบบแปลนรายละเอียด ( แบบพิมพ์เขียว ) 4.2 มาตรฐานการก่อสร้าง 4.3 รายการประมาณราคา โดยละเอียด 4.4 คู่มือดำเนินการและ บำรุงรักษา เอกสารและ ไฟล์ auto CAD บันทึก ลง CD บัญชีรายการเอกสารประกอบการพิจารณาโครงการ

11 ลำดั บ ที่ รายการเอกสารรูปแบบรายละเอี ยด 5 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน ก่อสร้างระบบ เอกสาร 6 ผลการรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน เอกสาร 7 การสบทบงบประมาณเอกสาร 8 การลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ( สำหรับโครงการจัดการ ขยะมูลฝอยชุมชน ) เอกสาร 9 แผนการบริหารจัดการโครงการ 9.1 แผนงานการเดินระบบและ บำรุงรักษาระบบ 9.2 แผนงบประมาณการเดินระบบ และบำรุงรักษา 9.3 แผนการจัดโครงสร้างองค์กร และบุคลากร 9.4 แผนการมีส่วนร่วมของ ประชาชน 9.5 แผนการติดตามและ ประเมินผลโครงการ เอกสาร และ ไฟล์ Word บัญชีรายการเอกสารประกอบการพิจารณาโครงการ

12 ลำดั บ ที่ รายการเอกสารรูปแบบรายละเอียด 10 งบประมาณประจำปี ย้อนหลัง 3 ปี 10.1 งบประมาณรายได้ - รายจ่าย 10.2 เงินสะสมของ อปท. 10.3 สถานการณ์คลัง ของ อปท. เอกสาร และ ไฟล์ Excel 11 เทศบัญญัติค่าบริการบำบัด น้ำเสีย / กำจัดขยะมูลฝอย เอกสาร 12 รายงานผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (EIA) เอกสาร และ ไฟล์ Word บัญชีรายการเอกสารประกอบการพิจารณาโครงการ

13 ลำดั บ ที่ รายการเอกสารรูปแบบรายละเอียด 13 รายงานผลการเดินระบบและ บำรุงรักษาระบบ เอกสาร และ ไฟล์ Word - ระบบผลิต กระแสไฟฟ้ า >10MW/ วัน - พื้นที่ คุ้มครอง สิ่งแวดล้อม - เตาเผา ขยะติดเชื้อ 14 หลักฐานการจ่ายเงินคืน กองทุนสิ่งแวดล้อม เอกสารสำหรับ โครงการ เพิ่ม ประสิทธิภา พโครงการ ที่เคยได้รับ เงินกองทุน สวล. บัญชีรายการเอกสารประกอบการพิจารณาโครงการ

14

15

16

17

18


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดทำ และพิจารณา แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ( ชลบุรี )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google