งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนางาน งานบริการสุขภาพ ชุมชน กลุ่มงานเวชปฏิบัติ ครอบครัวและชุมชน รพ. บ้านตาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนางาน งานบริการสุขภาพ ชุมชน กลุ่มงานเวชปฏิบัติ ครอบครัวและชุมชน รพ. บ้านตาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนางาน งานบริการสุขภาพ ชุมชน กลุ่มงานเวชปฏิบัติ ครอบครัวและชุมชน รพ. บ้านตาก

2 การจัดการความรู้ ในงาน บริการสุขภาพชุมชน หน่วยบำบัดน้ำเสีย หน่วยกำจัดขยะมูลฝอย หน่วยประปา หน่วยซ่อมบำรุง ควบคุมโรคใน รพ., ระบาด วิทยา อาชีวอนามัย, สุขาภิบาลอาหาร

3 เรื่องเล่า จากเรา วิสัยทัศน์ หรือ เป้าหมาย หลักของ รพ. งานบริการสุขภาพ ชุมชน กำหนดเป้าหมายและทิศทางในการ พัฒนาของหน่วย เพื่อให้ตอบสนองต่อเป้าหมายระดับ รพ.

4 หน่วยบริการ สุขภาพชุมชน กำหนดเป้าหมายหรือทิศทาง ค้นหาปัญหา ความเสี่ยง โอกาส พัฒนา นำมาวางแผนและพัฒนา - เรียนรู้จากตำรา - เรียนรู้จาก นอกหน่วยงาน - เรียนรู้จากเพื่อร่วมงานในกลุ่ม - และเรียนรู้จากประสบการณ์ของ ตนเอง ร่วม คิด ร่วม ทำ ร่วม เรียน รู้ ร่วม ตัดสิน ใจ

5 ของฝากจาก หน่วยกำจัดขยะมูล ฝอย ให้บริการด้านการกำจัดขยะมูลฝอย อย่าง มีคุณภาพ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ ชุมชน เป้าหมา ย ; Goal 4, ยุทธศาสตร์ 6 ** เผาขยะมีกลิ่นเหม็นและ ควันดำ **

6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรียนรู้จากภายนอกหน่วยงาน ดูงาน จาก รพ. แม่สอด การเรียนรู้จาก อ. เชาวลิต จากสธ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทีม ENV, ทุก หน่วยงาน ** ตัวชี้วัดคุณภาพ ** อัตราการร้องเรียนจากการกำจัดขยะ มูลฝอย อัตราการทิ้งขยะถูกประเภทถังขยะ

7 คลังความรู้ การแยกขยะทั่วไป, ขยะ Recycle และ ขยะติดเชื้อ ขยะติดเชื้อ แยกขยะ เผาง่าย เผายากปานกลาง เผายากมาก ก๊อซ สำลี เศษเนื้อ รก ไซริงค์ เข็ม ถุงมือ สายยาง

8 คลังความรู้ จัดเรียงขยะเข้าสู่เตาเผาจากเผาง่าย ไปเผายาก เผาในช่วงบ่าย ตรวจเช็คการแยกขยะในแต่ละ หน่วยงาน ในหน่วยงานต้องแยกขยะตามที่ ENV. กำหนด เส้นทางขนขยะเป็นลักษณะทาง เดินทางเดียว รถเข็นขยะติดเชื้อมีฝาปิดมิดชิด

9 ผลลัพท์ เดิม อัตราข้อร้องเรียน ร้อยละ 5 อัตราการทิ้งขยะถูกประเภท ร้อยละ 78 ปัจจุบัน อัตราข้อร้องเรียน ร้อยละ 0.3 อัตราการทิ้งขยะถูก ประเภท ร้อยละ 99

10 ขอขอบคุณ ทุกท่านที่สนใจ ทีมงานบริการสุขภาพ ชุมชน


ดาวน์โหลด ppt การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนางาน งานบริการสุขภาพ ชุมชน กลุ่มงานเวชปฏิบัติ ครอบครัวและชุมชน รพ. บ้านตาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google