งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการความรู้เพื่อพัฒนางาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการความรู้เพื่อพัฒนางาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนางาน
งานบริการสุขภาพชุมชน กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.บ้านตาก

2 การจัดการความรู้ ในงาน บริการสุขภาพชุมชน
หน่วยบำบัดน้ำเสีย หน่วยกำจัดขยะมูลฝอย หน่วยประปา หน่วยซ่อมบำรุง ควบคุมโรคใน รพ. , ระบาดวิทยา อาชีวอนามัย , สุขาภิบาลอาหาร

3 เรื่องเล่า จากเรา วิสัยทัศน์ หรือ เป้าหมายหลักของ รพ.
เรื่องเล่า จากเรา วิสัยทัศน์ หรือ เป้าหมายหลักของ รพ. งานบริการสุขภาพชุมชน กำหนดเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาของหน่วย เพื่อให้ตอบสนองต่อเป้าหมายระดับ รพ.

4 กำหนดเป้าหมายหรือทิศทาง ค้นหาปัญหา ความเสี่ยง โอกาสพัฒนา
หน่วยบริการสุขภาพชุมชน กำหนดเป้าหมายหรือทิศทาง ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเรียนรู้ ร่วมตัดสินใจ ค้นหาปัญหา ความเสี่ยง โอกาสพัฒนา นำมาวางแผนและพัฒนา เรียนรู้จากตำรา - เรียนรู้จากนอกหน่วยงาน เรียนรู้จากเพื่อร่วมงานในกลุ่ม และเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง

5 ของฝากจาก หน่วยกำจัดขยะมูลฝอย
ของฝากจาก หน่วยกำจัดขยะมูลฝอย เป้าหมาย ; ให้บริการด้านการกำจัดขยะมูลฝอยอย่าง มีคุณภาพ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน           Goal 4 , ยุทธศาสตร์ 6 **เผาขยะมีกลิ่นเหม็นและควันดำ**

6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรียนรู้จากภายนอกหน่วยงาน ดูงานจาก รพ.แม่สอด การเรียนรู้จาก อ.เชาวลิต จากสธ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทีม ENV ,ทุกหน่วยงาน **ตัวชี้วัดคุณภาพ** อัตราการร้องเรียนจากการกำจัดขยะมูลฝอย      อัตราการทิ้งขยะถูกประเภทถังขยะ

7 คลังความรู้ การแยกขยะทั่วไป ,ขยะRecycle และขยะติดเชื้อ
ขยะติดเชื้อ แยกขยะ เผาง่าย เผายากปานกลาง เผายากมาก ก๊อซ สำลี เศษเนื้อ รก ไซริงค์ เข็ม ถุงมือ สายยาง

8 คลังความรู้ จัดเรียงขยะเข้าสู่เตาเผาจากเผาง่าย ไปเผายาก เผาในช่วงบ่าย
ตรวจเช็คการแยกขยะในแต่ละหน่วยงาน ในหน่วยงานต้องแยกขยะตามที่ENV.กำหนด เส้นทางขนขยะเป็นลักษณะทางเดินทางเดียว รถเข็นขยะติดเชื้อมีฝาปิดมิดชิด

9 ผลลัพท์ เดิม อัตราข้อร้องเรียน ร้อยละ 5
เดิม อัตราข้อร้องเรียน ร้อยละ 5 อัตราการทิ้งขยะถูกประเภท ร้อยละ78 ปัจจุบัน อัตราข้อร้องเรียน ร้อยละ 0.3 อัตราการทิ้งขยะถูกประเภท ร้อยละ99

10 ขอขอบคุณ ทุกท่านที่สนใจ ทีมงานบริการสุขภาพชุมชน


ดาวน์โหลด ppt การจัดการความรู้เพื่อพัฒนางาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google