งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองบูรณะและบำรุงรักษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองบูรณะและบำรุงรักษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองบูรณะและบำรุงรักษา
ผอ.พงษ์นรา เย็นยิ่ง กองบูรณะและบำรุงรักษา

2 ผอ. กองบูรณะและบำรุงรักษา(1)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบูรณะและบำรุงรักษา(1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ - พนักงานราชการ 2 ลูกจ้างประจำ กลุ่มปฏิบัติการ ข้าราชการ - 5 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ 16 กลุ่มงานวิชาการ ข้าราชการ - 2 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ กลุ่มพัฒนาเครื่องจักรกล ข้าราชการ - 1 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ศูนย์บริการและซ่อมบำรุง ข้าราชการ - 2 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ อัตรา บรรจุ ข้าราชการ - 12 พนักงานราชการ 4 ลูกจ้าง 18 รวม 34 อัตราว่าง - มาช่วยราชการ ถูกยืมตัว ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป รายการ แผน 622 701 902 810 890 739 689 641 625 600 580 1.1 งานสารบรรณ (1) รับหนังสือ เรื่อง/เล่ม 170 160 (2) ส่งหนังสือ เรื่อง 96 100 (3) พิมพ์หนังสือ เรื่อง 20 25 (4) จัดเก็บ เรื่อง 286 285 (5) ส่ง เรื่อง - (6) ร่างหนังสือ เรื่อง 5 10 (7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1.2 การเงิน & บัญชี (1) ทำสัญญาเงินยืม/ส่งคืน.....เรื่อง (2) เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เรื่อง (3) รายงาน Online ครั้ง 2 1.3 พัสดุ (1) จัดซื้อ/จัดจ้าง ครั้ง (2) ประสานการใช้รถยนต์.....ครั้ง 6 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ครั้ง

4 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย.
กค. สค. กย. 1 บำรุงรักษาและซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง (โอนให้จังหวัด) 70 แห่ง 1.1 บำรุงปกติ 50  100% 5 17 24 39 45 54 59  60  62  65  แห่ง 1.2 บำรุงตามสภาพความเสียหาย 8 แห่ง 18 28 (1) ซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา 20% 40% 100% ฝั่งตะวันออกหน้าวัดอ่างทองวรวิหาร ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง (2) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกหน้า สภอ.เมืองอ่างทอง-ถนนเทศบาล 6 30% ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง (3) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่ง 15% 25% 35% 45% ตะวันออกชุมชนบางแก้วสุดเขตเทศบาล ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง (4) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ 50% 80% เจ้าพระยาฝั่งตะวันตกชุมชนชัยมงคล ต.ตลาดหลวง ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง (5) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตกชุมชนโรงเจวัดสนามชัย ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง (6) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา 70% ฝั่งตะวันตกชุมชนวัดต้นสน ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง (7) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมบริเวณประตู คลองท่าแดง ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง (8) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมถนนเทศบาล 16 จากสะพานลำท่าแดง – ป้อมตำรวจ ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง

5 Function 2 3 4 5 6 7 8 ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค.
เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.  1 โครงการปรับปรุงซ่อมอาคารโรงซ่อม ศูนย์บริการและซ่อมบำรุง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง 1.0000 0.5000  2 ซ่อมแซมระบบไฮดรอลิกและระบบขับเคลื่อนเรือกำจัดผักตบชวา 12 5.9296 0.8894 1.5000 2.0402 ลำ  3 เครนชุดยกขนาด 4 ตัน พร้อมติดตั้งกับรถบรรทุก 6 ล้อ 3 2.1000 1.1000 คัน  4 ซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ 5  5 เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ ขนาด 0.45 ลบ.ม./วินาที 40 เครื่อง  6 เครื่องบีบหัวสายไฮดรอลิค 1.3000  7 กำจัดสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ำ 480,000 1.1604 ตัน 58.66%  8 ก่อสร้างอาคารเก็บและบำรุงรักาเครื่องสูบน้ำ (งบผูกพัน ) 3.1005 3.3151 2.7974 5.9103 7.0027 แห่ง

6 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ลบ. 64,329,600 ลบ. 1.1 งบดำเนินงาน ลบ. 2,049,000 1.2 งบลงทุน … ลบ. 62,329,600


ดาวน์โหลด ppt กองบูรณะและบำรุงรักษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google