งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลพื้นฐานการจัดการขยะภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1. มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ดังนี้ 1.1 เขตบริหารและบริการด้านวิชาการ 44.50 ไร่ ร้อยละ 2.60 1.1 เขตบริหารและบริการด้านวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลพื้นฐานการจัดการขยะภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1. มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ดังนี้ 1.1 เขตบริหารและบริการด้านวิชาการ 44.50 ไร่ ร้อยละ 2.60 1.1 เขตบริหารและบริการด้านวิชาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลพื้นฐานการจัดการขยะภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1. มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ดังนี้ 1.1 เขตบริหารและบริการด้านวิชาการ 44.50 ไร่ ร้อยละ 2.60 1.1 เขตบริหารและบริการด้านวิชาการ 44.50 ไร่ ร้อยละ 2.60 1.2 เขตการศึกษา 241.25 ไร่ ร้อยละ 14.10 1.2 เขตการศึกษา 241.25 ไร่ ร้อยละ 14.10 1.3 เขตปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์สุขภาพ 56.58 ไร่ ร้อยละ 3.29 1.3 เขตปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์สุขภาพ 56.58 ไร่ ร้อยละ 3.29 1.4 เขตปฏิบัติการ ทดลอง วิทยาศาสตร์กายภาพ 252.50 ไร่ ร้อยละ 14.70 1.4 เขตปฏิบัติการ ทดลอง วิทยาศาสตร์กายภาพ 252.50 ไร่ ร้อยละ 14.70 1.5 เขตที่พักอาจารย์และข้าราชการ 312.50 ไร่ ร้อยละ 18.30 1.5 เขตที่พักอาจารย์และข้าราชการ 312.50 ไร่ ร้อยละ 18.30 1.6 เขตที่พักนักศึกษา 68.25 ไร่ ร้อยละ 3.99 1.6 เขตที่พักนักศึกษา 68.25 ไร่ ร้อยละ 3.99 1.7 เขตที่พัก / สันทนาการ / กิจกรรมน. ศ. 162.30 ไร่ ร้อยละ 9.70 1.7 เขตที่พัก / สันทนาการ / กิจกรรมน. ศ. 162.30 ไร่ ร้อยละ 9.70 1.8 เขตบริการสาธารณูปโภค 128.54 ไร่ ร้อยละ 7.52 1.8 เขตบริการสาธารณูปโภค 128.54 ไร่ ร้อยละ 7.52 1.8 เขตอนุรักษ์ 440.47 ไร่ ร้อยละ 25.80 1.8 เขตอนุรักษ์ 440.47 ไร่ ร้อยละ 25.80 รวมพื้นที่ 1706.89 ไร่ ร้อยละ 100 รวมพื้นที่ 1706.89 ไร่ ร้อยละ 100

2 2. มีประชากรทั้งหมดประมาณ 18,016 คน 3. ปริมาณขยะ 3.1 ปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ วันละ 5-6 ตัน หรือ 140 -160 ตัน / เดือน 3.2 ปริมาณขยะวัสดุรีไซเคิล ประมาณ 12 -13 ตัน / เดือน 4. การจัดการขยะทั่วไป 4.1 ขยะในเขตการศึกษา, ที่พัก, จุดรวมขยะ ต้องเก็บหมดทุกวัน 4.2 ขยะในถังสนามต่างๆต้องเก็บให้หมดไม่เกิน 2 วัน 4.3 มีรถขยะแบบอัดท้าย 1 คัน / มีรถขยะแบบเทท้าย 1 คัน 4.4 มีบุคลากรจัดการ - เก็บขยะมูลฝอย 4 คน - เก็บขยะสนาม 1 คน - ผู้ควบคุมงาน 1 คน

3 จุดรวมขยะของคณะ / หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 จุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 จุด คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1 จุด คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1 จุด คณะทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 1 จุด คณะทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 1 จุด คณะเภสัชสาสตร์ จำนวน 1 จุด คณะเภสัชสาสตร์ จำนวน 1 จุด คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 จุด คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 จุด คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม / ศูนย์ศิลปะส่งเสริมวัฒนธรรม / บัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 จุด คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม / ศูนย์ศิลปะส่งเสริมวัฒนธรรม / บัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 จุด คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 จุด คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 จุด คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 1 จุด คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 1 จุด คณะเศรษฐศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 จุด คณะเศรษฐศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 จุด คณะศิลปะศาสตร์ / คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 จุด คณะศิลปะศาสตร์ / คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 จุด หอสมุดคุณหญิงหลงฯ จำนวน 1 จุด หอสมุดคุณหญิงหลงฯ จำนวน 1 จุด สำนักงานอธิการบดี / สหกรณ์ออมทรัพย์ / ศูนย์คอมพิวเตอร์ / สถานีวิทยุ จำนวน 1 จุด สำนักงานอธิการบดี / สหกรณ์ออมทรัพย์ / ศูนย์คอมพิวเตอร์ / สถานีวิทยุ จำนวน 1 จุด หมายเหตุ : เป็นจุดรวมขนาดใหญ่เจ้าหน้าที่ของคณะ / หน่วยงานเป็นผู้ รวบรวม หมายเหตุ : เป็นจุดรวมขนาดใหญ่เจ้าหน้าที่ของคณะ / หน่วยงานเป็นผู้ รวบรวม

4 จุดรวมขยะของเขตที่ พัก แฟลตอาคาร 1 - 23 ( ถังพลาสติก ) จำนวน 46 จุด แฟลตอาคาร 1 - 23 ( ถังพลาสติก ) จำนวน 46 จุด บ้านพัก ( ถังปูน ) จำนวน 155 จุด บ้านพัก ( ถังปูน ) จำนวน 155 จุด หอพักนักศึกษา ( คอกขนาดใหญ่ ) จำนวน 4 จุด หอพักนักศึกษา ( คอกขนาดใหญ่ ) จำนวน 4 จุด รวมจุดทิ้งขยะในเขตที่ทั้งหมด จำนวน 205 จุด รวมจุดทิ้งขยะในเขตที่ทั้งหมด จำนวน 205 จุด จุดรวมขยะมูลฝอยที่ต้องเก็บให้หมดทุกวัน มีทั้งหมด 217 จุด จุดรวมขยะมูลฝอยที่ต้องเก็บให้หมดทุกวัน มีทั้งหมด 217 จุด

5 ประเภทของถังขยะ แต่ละพื้นที่ ถังขยะบริเวณ อาคารที่พัก คอกขยะพื้นที่ คณะ / หน่วยงาน ถังขยะ บริเวณ บ้านพัก ถังขยะสนาม ( จัด งานกิกรรม )

6 ประเภทรถที่ใช้ในการขนถ่ายขยะมูลฝอย - รถ 6 ล้อ แบบชนิดอัดท้าย 1 คัน - รถ 6 ล้อ แบบมีหลังคาคลอบ 1 คัน รถ ล้อ ชนิดอัด ท้าย รถ 6 ล้อ ใช้สำรอง ( กรณีฉุกเฉิน )

7 พื้นที่ที่นำขยะมูลฝอยไปทิ้ง มหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์พื้นที่ทิ้งขยะมูล ฝอยของเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมีข้อตกลง ห้ามนำขยะ ชนิดอื่นๆนอกเหนือจากขยะมูลฝอยไปทิ้งในบริเวณ ดังกล่าว บ่อทิ้งขยะมูลฝอย เทศบาลนครหาดใหญ่

8 ปริมาณขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัย ปี 54/ ตัน เฉลี่ยปริมาณ ขยะมูลฝอยต่อ เดือน 160.23 ตัน

9


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลพื้นฐานการจัดการขยะภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1. มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ดังนี้ 1.1 เขตบริหารและบริการด้านวิชาการ 44.50 ไร่ ร้อยละ 2.60 1.1 เขตบริหารและบริการด้านวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google