งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทมูลฝอยในสถานบริการการ สาธารณสุข มูลฝอยของสถานบริการ การสาธารณสุข มูลฝอย ทั่วไป ของเสีย อันตราย มูลฝอยติดเชื้อ ของมีคม มูลฝอยติดเชื้อ ของมีคม มูลฝอย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทมูลฝอยในสถานบริการการ สาธารณสุข มูลฝอยของสถานบริการ การสาธารณสุข มูลฝอย ทั่วไป ของเสีย อันตราย มูลฝอยติดเชื้อ ของมีคม มูลฝอยติดเชื้อ ของมีคม มูลฝอย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประเภทมูลฝอยในสถานบริการการ สาธารณสุข มูลฝอยของสถานบริการ การสาธารณสุข มูลฝอย ทั่วไป ของเสีย อันตราย มูลฝอยติดเชื้อ ของมีคม มูลฝอยติดเชื้อ ของมีคม มูลฝอย กัมมันตรังสี มูลฝอย กัมมันตรังสี มูลฝอย อันตราย บ้านเรือน มูลฝอย อันตราย บ้านเรือน มูล ฝอย ทั่วไป มูล ฝอย ย่อย สลาย ได้ มูล ฝอย รี ไซเคิ ล มูลฝอย ติดเชื้อ มูลฝอย ติดเชื้อ มูลฝอยติดเชื้อ ไม่มีคม มูลฝอยติดเชื้อ ไม่มีคม มูล ฝอย เคมี บำบัด มูล ฝอย เคมี บำบัด

3 ลำดั บ ประเภทของสถาน บริการ จำนวนราย ( แห่ง ) ปริมาณมูล ฝอย ( กก./ เดือน ) 1 โรงพยาบาลของรัฐ 28350,900 2 โรงพยาบาลเอกชน 112323,599 3 คลินิก 1,77452,711 4 รพ./ ศูนย์บริการ สาธารณสุข กทม. 16088,321 5 อื่น ๆ ( ห้องปฏิบัติการ / บริษัทฯ ) 11548,469 รวม 2,073839,370 จำนวนสถานบริการที่ให้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2554 รวม 2,073839,370

4 ปริมาณขยะติดเชื้อที่จัดเก็บและกำจัด ปีงบประมาณ 2545 - 2554

5 การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของ กทม. วิธีทำลายเชื้อด้วย ไอน้ำ ปัจจุบันเผาใน เตาเผา หรือวิธีอื่นตามที่กระทรวง สาธารณสุขกำหนด ในราชกิจจานุเบกษา ในอนาคตอาจจะ พิจารณาใช้วิธีอื่นๆ

6 ปล่องระบายอากาศสูง 21 เมตร การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของ กรุงเทพมหานคร

7  การจัดเก็บ - บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด  การกำจัด - เผาที่อุณหภูมิ 1,000- 1,200 o C - 15 ตัน / เตาเผา / วัน ( จำนวน 2 เตาเผา ) การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของ กรุงเทพมหานคร

8 ด้านการเก็บขนด้านการเก็บขน การเตรียมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ช่วงอุทกภัย - เตรียมรถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อขนาดใหญ่ สามารถลุย ฝ่าน้ำท่วมความสูงเกิน 1 เมตร กรณีน้ำท่วมสูงเกิน 1.3 ม. รถไม่สามารถเข้าเก็บได้ เตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อ ถังบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ให้สถานบริการการ สาธารสุข - กรณีน้ำท่วมสูง 1.5 ม. ขึ้นไป ใช้เรือเข้าไปจัดเก็บใน สถานบริการการสาธารสุข - กรณีน้ำท่วมทางเข้าโรงงาน และรถไม่สามารถสัญจร ได้ จะใช้รถโหลดเดอร์ลากรถเก็บขนมูลฝอยเข้ามาใน บริเวณโรงงาน

9 ด้านการกำจัดด้านการกำจัด การเตรียมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ช่วงอุทกภัย - ก่อสร้างพนังกั้นน้ำ ความสูงโดยรอบ 2 ม. ทั้ง 4 ด้าน - จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง - จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 150 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง - สำรองเชื้อเพลิงในการเผา (LPG) 12,000 กก. สามารถใช้ได้นาน 2 สัปดาห์ - จัดเตรียมชุดเฝ้าระวัง 24 ชม.

10 การจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาวะอุทกภัย

11 การจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อใน ภาวะน้ำท่วม

12 การลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

13

14

15

16 การทิ้งมูลฝอยติดเชื้อในสถานบริการการ สาธารณสุข

17 สำนักสิ่งแวดล้อมได้รับงบประมาณ โครงการจัดซื้อ เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตันต่อเตา จำนวน 2 เตา พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ศูนย์ กำจัดมูลฝอยหนองแขม ขณะนี้ผู้ว่าจ้างขออนุมัติซื้อตามผลการ ประกวดราคา

18 ในอนาคตจะมีการปรับปรุงเตาเผามูลฝอย ติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันให้มีสภาพที่ดีและใช้งาน ได้ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และหรือการสร้างระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ระบบอื่นเพิ่มขึ้น ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

19 ในอนาคตเมื่อระบบการเก็บขนและกำจัด มูลฝอยติดเชื้อสมบูรณ์ ก็อาจจะมีการขยายกิจการรับเก็บขนและ กำจัดมูลฝอยติดเชื้อจากจังหวัดปริมณฑล ของกรุงเทพมหานคร โดยมีการแก้ไข กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินการ ได้ และเป็นไปตามนโยบายระดับชาติที่จะให้ การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นแบบ Cluster

20 20


ดาวน์โหลด ppt ประเภทมูลฝอยในสถานบริการการ สาธารณสุข มูลฝอยของสถานบริการ การสาธารณสุข มูลฝอย ทั่วไป ของเสีย อันตราย มูลฝอยติดเชื้อ ของมีคม มูลฝอยติดเชื้อ ของมีคม มูลฝอย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google